Tsamba kuvaRoma 9:1-33

  • Pauro anorwadziwa pamusoro perudzi rwevalsraeri (1-5)

  • Vana vaAbrahamu chaivo (6-13)

  • Zvinenge zvasarudzwa naMwari hazvipikiswi (14-26)

    • Midziyo yekuitirwa hasha uye yengoni (22, 23)

  • Vashoma chete ndivo vachaponeswa (27-29)

  • Israeri anogumburwa (30-33)

9  Ndiri kutaura chokwadi muna Kristu; handisi kunyepa, sezvo hana yangu ichipupurirana neni mumweya mutsvene,  kuti ndiri kushungurudzika kwazvo uye marwadzo andiri kunzwa mumwoyo haasi kupera.  Nekuti ndinoshuva kuti dai ndiri ini hangu ndakaparadzaniswa naKristu semunhu akatukwa kuti zvibatsire hama dzangu, hama dzangu panyama,  vaIsraeri. Vakatorwa* sevanakomana,+ vakapiwa kukudzwa, sungano,+ Mutemo,+ basa dzvene,+ uye vimbiso.+  Ivo vakabva kumadzitateguru,+ uye Kristu akabva kwavari panyama.+ Mwari, ari pamusoro pezvese, ngaarumbidzwe nekusingaperi. Ameni.  Asi hakusi kuti shoko raMwari rakundikana. Nekuti havasi vese vanobva kuna Israeri vanenge vari “vaIsraeri” chaivo.+  Uye hazvirevi kuti vese vana nekuti vakabva kuna Abrahamu;*+ asi, “Uya achanzi mwana wako* achauya nekuna Isaka.”+  Kureva kuti, vana panyama havasi vana vaMwari chaivo,+ asi vana vakauya nekuvimbiswa+ ndivo vanoverengwa sevana.*  Nekuti mashoko akavimbiswa aiva ekuti: “Ndichadzoka panguva ino uye Sara achava nemwanakomana.”+ 10  Hapasi ipapo chete, asi zvakaitikawo pakabata Ribheka pamuviri pemapatya nemurume uyu, iye Isaka tateguru vedu;+ 11  nekuti, kuti chinangwa chaMwari pamusoro pekusarudza chirambe chiri pana iye* anodana, kwete pamabasa, vana ava vasati vatomboberekwa uye vasati vaita chakanaka kana chakaipa, 12  mukadzi wacho akaudzwa kuti: “Mukuru achava muranda wemudiki.”+ 13  Sekunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Ndakada Jakobho, asi ndakavenga Isau.”+ 14  Saka totii? Mwari haatongi zvakarurama here? Kwete, handizvo!+ 15  Nekuti iye anoti kuna Mozisi: “Ndichanzwira ngoni wandinoda kunzwira ngoni, uye ndichanzwira tsitsi wandinoda kunzwira tsitsi.”+ 16  Saka haisi nyaya yekuti munhu ane chido chacho kana kuti anoedza zvakadii,* asi zviri kuna Mwari ane ngoni.+ 17  Nekuti rugwaro runoti kuna Farao: “Ndaita kuti urambe uchirarama nechikonzero ichi: kuti ndikushandise kuratidza simba rangu uye kuti zita rangu riziviswe panyika yese.”+ 18  Saka anonzwira ngoni waanoda, asi anorega waanoda achiomesa mwoyo.+ 19  Muchabva mati kwandiri: “Nei achiri kuwanira vanhu mhosva? Nekuti ndiani akapikisa kuda kwake?” 20  Asi ndiwe ani, iwe munhu, kuti upindure Mwari?+ Chinhu chakaumbwa chinoti here kune akachiumba: “Nei wakandigadzira ndakadai?”+ 21  Handizvo here kuti muumbi anoita zvaanoda nemukanyiwa mumwe chete wevhu,+ achiumba mumwe mudziyo unoshandiswa zvinokudzwa uye mumwe unoshandiswa zvisingakudzwi? 22  Ko zvino zvakasiyanei nezvakaitwa naMwari, uyo aida kuratidza hasha dzake uye kuita kuti simba rake rizivikanwe, asi akaratidza mwoyo murefu kwazvo kumidziyo yekuitirwa hasha yakakodzera kuparadzwa? 23  Uye kana akaita izvi kuti azivise pfuma yekukudzwa kwake pamidziyo yengoni,+ yaakagara agadzirira kuti aizokudza, 24  kureva isu, vaakadana kubva pakati pevaJudha nevemamwe marudzi,+ saka nyaya yacho iri papi? 25  Ndiwo matauriro aanoita mubhuku raHosiya, kuti: “Vaya vasiri vanhu vangu+ ndichavadana kuti ‘vanhu vangu,’ uye mukadzi uya akanga asingadiwi ndichamudana kuti ‘anodiwa’;+ 26  uye munzvimbo yavakambonzi, ‘Hamusi vanhu vangu,’ vachanzi, ‘vanakomana vaMwari mupenyu.’”+ 27  Zvakare, Isaya anoshevedzera nezvaIsraeri, kuti: “Kunyange zvazvo vanakomana vaIsraeri vangava vakaita sejecha regungwa, vashoma vavo chete ndivo vachaponeswa.+ 28  Nekuti Jehovha* achaita kuti vanhu vari panyika vazvidavirire, achazviita zvizere uye asinganonoki.”+ 29  Uye sekutaura kwakagara kwaita Isaya kuti: “Kudai Jehovha* wemauto asina kutipa vana,* tingadai takaita seSodhomu, uye tingadai takafanana neGomora.”+ 30  Saka totii? Vanhu vemamwe marudzi, kunyange zvazvo vaisatevera kururama, vakawana kururama,+ kururama kunobva mukutenda;+ 31  asi Israeri, kunyange zvazvo aitevera mutemo wekururama, haana kusvika paitaurwa nemutemo wacho. 32  Akatadziswa nei? Nekuti haana kuutevera nekutenda, asi nemabasa. Vakagumburwa “nedombo rekugumbura”;+ 33  sekunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Onai! Ndiri kuisa muZiyoni dombo+ rekugumbura uye dombo remhosva, asi uya anotenda mariri haamboodzwi mwoyo.”+

Mashoko Emuzasi

Ona mashoko emuzasi ekutanga ari pana VaR 8:15.
ChiGir., “imbeu yaAbrahamu.”
ChiGir., “mbeu yako.”
ChiGir., “sembeu.”
Kureva, Mwari.
ChiGir., “kana kuti anomhanya.”
ChiGir., “mbeu.”