Tsamba kuvaRoma 5:1-21

  • Kuyananiswa naMwari kuburikidza naKristu (1-11)

  • Rufu kuburikidza naAdhamu, upenyu kuburikidza naKristu (12-21)

    • Chivi nerufu zvakapararira kuvanhu vese (12)

    • Chiito chimwe chete chekururamisa (18)

5  Saka sezvo takanzi takarurama nekuda kwekutenda,+ ngativei nerugare* naMwari munaShe wedu Jesu Kristu,+  akaita kuti kutenda kwedu kukwanise kutipinza munyasha idzi dzatakamira madziri;+ uye ngatifarei* patariro yekubwinya kwaMwari.  Kwete izvozvo chete, asi ngatifarei* patinenge tiri mumatambudziko,+ nekuti tinoziva kuti kutambudzika kunoita kuti titsungirire;+  kutsungirira kuchiita kuti tifarirwe naMwari;+ kufarirwa ikoko kuchiita kuti tive netariro,+  uye tariro haiiti kuti tiore mwoyo;+ nekuti rudo rwaMwari rwakadururirwa mumwoyo medu nemweya mutsvene watakapiwa.+  Nekuti patakanga tichiri vanhu vasina simba,+ Kristu akafira vanhu vakaipa nguva yacho payakanga yakwana.  Nekuti kashoma kuti munhu afire munhu akarurama; asi zvimwe angatoshinga kufira munhu akanaka.  Asi Mwari anoratidza rudo rwake kwatiri pakuti, patakanga tichiri vatadzi, Kristu akatifira.+  Saka sezvo takanzi takarurama neropa rake,+ tinotova nechokwadi chekuti tichaponeswa nemaari pahasha dzaMwari.+ 10  Nekuti kana takayananiswa naMwari pataiva vavengi vake achishandisa rufu rweMwanakomana wake,+ tinotova nechokwadi chekuti tichaponeswa neupenyu hwake, zvatava vanhu vakayananiswa. 11  Kwete izvozvo chete, asi tiri kufarawo muna Mwari nekunaShe wedu Jesu Kristu, uyo akaita kuti tikwanise kuyanana naMwari.+ 12  Saka chivi chakapinda munyika nemunhu mumwe chete uye rufu rwakapinda nechivi,+ rufu rukabva rwapararira kuvanhu vese nekuti vese vakanga vatadza+—. 13  Nekuti chivi chakanga chiri panyika Mutemo usati wavapo, asi munhu haanganzi ane chivi kana pasina mutemo.+ 14  Kunyange zvakadaro, rufu rwakatonga samambo kubvira kuna Adhamu kusvikira kuna Mozisi, ruchitonga kunyange vaya vasina kutadza sekutadza kwakaita Adhamu, uyo akanga akafanana naiye aizouya.+ 15  Asi chipo chacho hachina kufanana nechitadzo chacho. Nekuti kana vanhu vakawanda vakafa nemhaka yechitadzo chemunhu mumwe chete, nyasha dzaMwari nechipo chake chepachena icho chakavapo nenyasha dzemunhu mumwe chete,+ Jesu Kristu, zvingatadza here kubatsirawo* vanhu vakawanda?+ 16  Uyewo chipo chepachena hachina kufanana nemaitikiro azvakaita pakatadza munhu mumwe chete.+ Nekuti mutongo wakapiwa pashure pechitadzo chimwe chete waiva wekuti vanhu vese vane mhosva,+ asi chipo chakapiwa pashure pezvitadzo zvakawanda chaiva chekuti vanhu vanzi vakarurama.+ 17  Nekuti kana chitadzo chemunhu mumwe chete chakaita kuti rufu rutonge samambo zvichibva pamunhu iyeye,+ vaya vanogamuchira kuwanda kwenyasha dzaMwari nekwechipo chepachena chekururama+ vangatadza here kutonga semadzimambo+ muupenyu zvichibva pamunhu mumwe chete, iye Jesu Kristu?+ 18  Saka sezvo chitadzo chemunhu mumwe chete chakaita kuti vanhu vese vanzi vane mhosva,+ chiito chimwe chete chekururamisa chakaitawo kuti vanhu vese+ vanzi vakarurama zvekukodzera kuwana upenyu.+ 19  Nekuti kusateerera kwemunhu mumwe chete kwakaita kuti vakawanda vanzi vatadzi,+ saka kuteerera kwemunhu mumwe chete kuchaitawo kuti vakawanda vanzi vakarurama.+ 20  Mutemo wakaiswa pachena kuti zvitadzo zviwedzere.+ Asi nekuwedzera kwakaita chivi, nyasha dzaMwari dzakatonyanya kuwedzerawo. 21  Zvichiitirwei? Zvichiitirwa kuti, sezvo chivi chakatonga samambo pamwe nerufu,+ nyasha dzaMwari dzitongewo samambo kuburikidza nekururama kunotungamirira kuupenyu husingaperi kuburikidza naJesu Kristu Ishe wedu.+

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “tine rugare.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “tinofara.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “tinofara.”
Kana kuti “kudururirwawo.”