Tsamba kuvaRoma 3:1-31

  • “Mwari ngaawanikwe ari wechokwadi” (1-8)

  • Vese vaJudha nevaGiriki vane chivi (9-20)

  • Kururama kuburikidza nekutenda (21-31)

    • Vese vakatadza kusvika pakubwinya kwaMwari (23)

3  Saka muJudha anganzi ari nani pane vamwe pakudii, kana kuti kuchecheudzwa kunobatsirei?  Anopfuura vamwe pazvese. Chekutanga, vaJudha vakapiwa mashoko matsvene aMwari.+  Saka nyaya yacho iri papi? Kana vamwe vasina kutenda, kushayiwa kwavo kutenda kuchaita kuti Mwari anzi haana kutendeka here?  Hazvingambodaro! Asi Mwari ngaawanikwe ari wechokwadi,+ kunyange zvikaitika kuti vanhu vese vanzi vanoreva nhema,+ sekunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Kuti mashoko enyu aratidze kuti makarurama uye mukunde pamunenge muchitongwa.”+  Asi kana kusarurama kwedu kuchiita kuti kururama kwaMwari kuonekwe, tichati kudii? Mwari haana kururama here paanoratidza hasha dzake? (Ndiri kutaura sematauriro anoita vanhu.)  Hazvingamboiti! Kana zvikadaro Mwari achatonga sei nyika?+  Asi kana nhema dzangu dzichiita kuti chokwadi chaMwari chikwidziridzwe zvekuti anokudzwa, nei ini ndava kutongwa semutadzi?  Uye sei tisingatauri sezvinotaurwa nevamwe vanhu vanoreva nhema vachiti tinoti, “Ngatiitei zvakaipa kuti zvakanaka zviuye”? Kutongwa kwevanhu ivavo kunonyatsokodzerana navo.+  Saka totii? Tinganzi tiri nani here? Kana! Nekuti tambotaura kuti vaJudha nevaGiriki, vese vane chivi;+ 10  sekunyorwa kwazvakaitwa: “Hapana munhu akarurama, kana mumwe chete zvake;+ 11  hapana ane njere; hapana anotsvaga Mwari. 12  Vanhu vese vakatsauka, vese zvavo vava vanhu vasina zvavanobatsira; hapana anoratidza vamwe mutsa, kana mumwe chete zvake.”+ 13  “Huro dzavo iguva rakavhurika; vanonyengera nerurimi rwavo.”+ “Uturu hwenyoka huri mumiromo yavo.”+ 14  “Miromo yavo izere nekutuka nekuvava.”+ 15  “Tsoka dzavo dzinomhanyira kunodeura ropa.”+ 16  “Kuparadza nekuonesa vamwe nhamo ndiwo maitiro avo, 17  uye havazivi nzira yerugare.”+ 18  “Kutya Mwari hakusi pamberi pavo.”+ 19  Tinoziva kuti zvinhu zvese zvinotaurwa neMutemo ndezvevaya vari pasi peMutemo, kuti miromo yese ishaye chekutaura uye nyika yese izvidavirire kuna Mwari pachirango chinobva kwaari.+ 20  Saka hapana munhu achanzi akarurama* pamberi pake nemabasa emutemo,+ nekuti mutemo ndiwo unoita kuti chivi chinyatsozivikanwa.+ 21  Asi pasina kushandisa mutemo, kururama kwaMwari kwakaratidzwa pachena,+ sekupupurirwa kwazvinoitwa neMutemo neVaprofita kuti,+ 22  kururama kwaMwari kunobva mukutenda muna Jesu Kristu, kuti kubatsire vese vane kutenda. Nekuti hapana musiyano.+ 23  Nekuti vanhu vese vakatadza, vakasasvika pakubwinya kwaMwari,+ 24  uye vakapiwa chipo chepachena+ chekunzi vakarurama nenyasha dzake+ kuburikidza nekusunungurwa nerudzikinuro rwakabhadharwa naKristu Jesu.+ 25  Mwari akamupa sechibayiro kuti vanhu vayanane naye*+ kuburikidza nekutenda muropa rake.+ Izvi akazviitira kuti aratidze kururama kwake, nekuti Mwari, nemwoyo murefu wake, akaregerera zvivi zvakaitika kare. 26  Izvi akazviitira kuti azoratidza kururama kwake+ mumwaka uno, kuti ave akarurama paanenge achiti munhu anotenda muna Jesu akarurama.+ 27  Saka pane chikonzero chekuti munhu azvirumbidze here? Hapana zvachose. Zvichirambidzwa nemutemo upi? Uya wemabasa here?+ Aiwa, asi mutemo wekutenda. 28  Nekuti tinoti munhu anonzi akarurama nekutenda, kwete nemabasa emutemo.+ 29  Kana kuti iye ndiMwari wevaJudha chete here?+ Haasi Mwari wevanhu vemamwe marudziwo here?+ Hongu ndewevanhu vemamwe marudziwo.+ 30  Sezvo Mwari ari mumwe chete,+ achati vanhu vakachecheudzwa vakarurama+ nekuda kwekutenda uye vanhu vasina kuchecheudzwa vakarurama+ nekuda kwekutenda kwavo. 31  Saka tinobvisa mutemo nekuda kwekutenda kwedu here? Kana! Tinotosimbisa mutemo.+

Mashoko Emuzasi

ChiGir., “nyama ichanzi yakarurama.”
Kureva, Mwari.