Tsamba kuvaRoma 16:1-27

  • Pauro anozivisa nezvaFebhi, mushumiri (1, 2)

  • Kwaziso kuvaKristu vekuRoma (3-16)

  • Kuyambirwa nezvekuita mapoka (17-20)

  • Kwaziso inobva kune vamwe vanoshanda naPauro (21-24)

  • Chakavanzika chitsvene chava kuzivikanwa (25-27)

16  Ndinokuzivisai nezvaFebhi, hanzvadzi yedu, anoshumira muungano iri muKenkreya,+  kuti mumugamuchire munaShe nenzira yakakodzera vatsvene uye kuti mumubatsire pazvese zvaangada,+ nekuti akarwira vakawanda, kusanganisira ini.  Ndikwazisirei Priska naAkwira,+ vamwe vangu vandinoshanda navo mubasa raKristu Jesu,  vakaisa upenyu hwavo* pangozi kuti vandiponese.+ Ndinovatenda uye vanotendwawo neungano dzese dzemamwe marudzi.  Kwazisaiwo ungano iri mumba mavo.+ Kwazisai hama yangu inodiwa Epeneto, mumwe wezvibereko zvekutanga zvaKristu muEzhiya.  Kwazisai Mariya, uyo akakushandirai nesimba.  Kwazisai hama dzangu+ Andronikasi naJuniyasi, vandakambosungwa pamwe chete navo, varume vanozivikanwa zvikuru nevaapostora uye vava nenguva yakareba kundidarika vari pamwe naKristu.  Ndikwazisirei Ampriyato, hama yandinoda zvikuru munaShe.  Kwazisai Ubhanosi, mumwe wedu mubasa raKristu, naStakusi hama yangu inodiwa. 10  Kwazisai Aperesi, akavimbika kuna Kristu. Kwazisai imba yaAristobhuro. 11  Kwazisai Herodhiyoni, hama yangu. Kwazisai veimba yaNarikiso vari munaShe. 12  Kwazisai Trifena naTrifosa, vakadzi vari kushanda nesimba munaShe. Kwazisai Pesisi, hanzvadzi yedu inodiwa, nekuti akashanda nesimba munaShe. 13  Kwazisai Rufusi, akasarudzwa munaShe, naamai vake avo vandinotorawo saamai vangu. 14  Kwazisai Asinikrito, Fregoni, Hemesi, Patrobhasi, Hemasi, nehama dzavainadzo. 15  Kwazisai Firorogasi naJuriya, Nereusi nehanzvadzi yake, naOrimbasi, nevatsvene vese vavainavo. 16  Kwazisanai nekutsvoda kutsvene. Ungano dzese dzaKristu dzinokukwazisai. 17  Saka ndinokukurudzirai, hama, kuti mucherechedze vaya vanopesanisa vanhu uye vanoisira vamwe zvinogumbura vachiita zvakasiyana nedzidziso dzamakadzidza, musiyane navo.+ 18  Nekuti vanhu vakadaro varanda vematumbu avo kwete vaShe wedu Kristu, uye vanoshandisa kutaura kwekutsvetera nekubata kumeso vachikwezva mwoyo yevanhu vanenge vasingafungiri. 19  Kuteerera kwenyu kwakacherechedzwa nevanhu vese, saka munondifadza. Asi ndinoda kuti muve vakachenjera pazvinhu zvakanaka, asi vasina chavanoziva pazvinhu zvakaipa.+ 20  Mwari anopa rugare ava kuda kupwanya Satani+ pasi petsoka dzenyu. Nyasha dzaShe wedu Jesu ngadzive nemi. 21  Timoti, mumwe wangu wandinoshanda naye, anokukwazisai, naRusiyasi, naJasoni, naSosipata, hama dzangu.+ 22  Ini, Tetio, anyora tsamba ino, ndinokukwazisai munaShe. 23  Gayo,+ ane kumba kwandiri kugara uye kunopindira ungano yese, anokukwazisai. Erasto, mubati wehomwe* weguta, anokukwazisai, naKwarito, munin’ina wake. 24 * —— 25  Kwaari uyo anogona kuita kuti muve vakasimba maererano nemashoko akanaka andinozivisa uye kuparidzwa kwaJesu Kristu, maererano nekuzarurwa kwechakavanzika chitsvene*+ chakaramba chakanyararwa kwenguva refu 26  asi chakazobudiswa pachena iye zvino uye chakaitwa kuti chizivikanwe neMagwaro euprofita pakati pemarudzi ese maererano nemurayiro waMwari asingagumi kuti vanhu vateerere zvichibva pakutenda; 27  kwaari Mwari, anova ndiye ega akachenjera,+ ngakuve nekukudzwa nekuna Jesu Kristu nekusingaperi. Ameni.

Mashoko Emuzasi

ChiGir., “mitsipa yavo.”
Kana kuti “mutariri.”