Tsamba kuvaRoma 10:1-21

  • Zvingaitwa nemunhu kuti awane kururama kwaMwari (1-15)

    • Kuzivisa pachena (10)

    • Kudana pana Jehovha kunoreva ruponeso (13)

    • Tsoka dzakanaka dzevaparidzi (15)

  • Mashoko akanaka anorambwa (16-21)

10  Hama, chido changu mumwoyo mangu uye chikumbiro changu kuna Mwari, ndechekuti ivo vaponeswe.+  Nekuti ndinovapupurira kuti vanoshingaira kushumira Mwari,+ asi havazviiti vachinyatsomuziva zvakarurama.  Nekuti nekusaziva kwavo kururama kwaMwari,+ vachitsvaga kuita zvavanofunga ivo vega+ kuti ndizvo zvakarurama, havana kuzviisa pasi pekururama kwaMwari.+  Nekuti Kristu ndiye mugumo weMutemo,+ kuti munhu wese anotenda ave nekururama.+  Nekuti Mozisi anonyora nezvekururama kunounzwa neMutemo achiti: “Uchaita kuti munhu anouchengeta ararame.”+  Asi kururama kunobva mukutenda kunoti: “Usati mumwoyo mako,+ ‘Ndiani achakwira kudenga?’+ kureva kuti, kuti aburutse Kristu,  kana kuti, ‘Ndiani achadzika mugomba rakadzikadzika?’+ kureva kuti, kuti amutse Kristu kuvakafa.”  Asi rugwaro runoti kudii? Runoti, “Shoko racho riri pedyo newe, mumuromo mako nemumwoyo mako”;+ kureva, “shoko” rekutenda, ratiri kuparidza.  Nekuti kana uchizivisa pachena nemuromo wako kuti Jesu ndiShe,+ uye uchitenda mumwoyo mako kuti Mwari akamumutsa kuvakafa, uchaponeswa. 10  Nekuti munhu anotenda nemwoyo kuti awane kururama, asi anozivisa pachena+ nemuromo kuti awane ruponeso. 11  Nekuti rugwaro runoti: “Hapana anotenda maari achaodzwa mwoyo.”+ 12  Nekuti hapana musiyano pakati pemuJudha nemuGiriki.+ Kuna Ishe mumwe chete wevanhu vese, anopfumisa vese vanomudana. 13  Nekuti “munhu wese anodana zita raJehovha* achaponeswa.”+ 14  Asi vachamudana sei kana vasingatendi maari? Uyewo, vachatenda sei maari ivo vasina kunzwa nezvake? Uyewo, vachanzwa sei kana pasina mumwe munhu anoparidza? 15  Uyewo, vachaparidza sei kana vasina kutumwa?+ Sekunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Dzakanaka sei tsoka dzevaya vanozivisa mashoko akanaka ezvinhu zvakanaka!”+ 16  Kunyange zvakadaro, havasi vese vakateerera mashoko akanaka. Nekuti Isaya anoti: “Jehovha,* ndiani akatenda zvaakanzwa kwatiri?”+ 17  Saka kutenda kunouya kana munhu anzwa shoko.+ Uyewo, shoko racho rinouya panoparidzwa nezvaKristu. 18  Asi ndinobvunza kuti, Mashoko acho havana kuanzwa here? Chokwadi ndechekuti, “inzwi racho rakasvika munyika yese, uye mashoko acho akasvika kumagumo enyika.”+ 19  Asi ndinobvunza kuti, VaIsraeri vakanga vasingazivi here?+ Kutanga Mozisi anoti: “Ndichaita kuti muve negodo ndichishandisa vanhu pasina; ndichaita kuti muviruke nehasha ndichishandisa rudzi rune mapenzi evanhu.”+ 20  Asi Isaya anozonyatsobuda pachena achiti: “Ndakawanikwa nevaya vakanga vasiri kunditsvaga;+ ndakazivikanwa nevaya vakanga vasingabvunzi nezvangu.”+ 21  Asi anoti nezvaIsraeri: “Ndakaita zuva rese ndakatambanudzira maoko angu kuvanhu vasingateereri uye vakaoma musoro.”+