Tsamba kuvaRoma 1:1-32

  • Kwaziso (1-7)

  • Chishuwo chaPauro chekushanyira Roma (8-15)

  • Munhu akarurama achararama nekutenda (16, 17)

  • Vanhu vasingadi Mwari havagoni kuzoti vakanga vasingazivi (18-32)

    • Mwari anoonekwa zvaari muzvinhu zvaakasika (20)

1  Pauro, muranda waKristu Jesu, uyo akadanwa kuti ave muapostora, akatsaurwa kuti aparidze mashoko akanaka aMwari,+  aakagara avimbisa kare muMagwaro matsvene achishandisa vaprofita vake,  pamusoro peMwanakomana wake, akaberekwa mudzinza raDhavhidhi*+ panyama,  asi akaziviswa nesimba seMwanakomana waMwari+ maererano nemweya mutsvene paakamutswa kuvakafa,+ iye Jesu Kristu Ishe wedu.  Kuburikidza naye takanzwirwa nyasha uye takaitwa kuti tive vaapostora+ kuitira kuti marudzi+ ese ateerere zvichibva pakutenda muzita rake.  Nemiwo makadanwa kubva mumarudzi iwayo kuti muve vanhu vaJesu Kristu.  Ndinonyorera vaya vese vari muRoma vanodiwa naMwari, vakadanwa kuti vave vatsvene: Nyasha nerugare zvaMwari Baba vedu naShe Jesu Kristu ngazvive nemi.  Kutanga, ndinotenda Mwari wangu nekuna Jesu Kristu pamusoro penyu mese, nekuti kutenda kwenyu kuri kutaurwa nezvako munyika yese.  Nekuti Mwari wandinoitira basa dzvene nemweya wangu wese, ndichizivisa mashoko akanaka pamusoro peMwanakomana wake, ndiye anondipupurira kuti ndinogara ndichitaura nezvenyu muminyengetero yangu,+ 10  ndichikumbira kuti kana zvichibvira iye zvino ndibudirirewo kuuya kwamuri kana Mwari achida. 11  Nekuti ndiri kusuwa kukuonai, kuti ndikupei chipo chemweya kuti musimbiswe; 12  kana kuti tikurudzirane,+ imi muchindikurudzira nekutenda kwenyu ini ndichikukurudziraiwo nekwangu. 13  Asi hama, ndinoda kuti muzive kuti ndakaedza kakawanda kuuya kwamuri, asi nguva yese iyi ndanga ndichitadziswa kuuya kuzowana zvibereko pakati penyu sekuwana kwandakazviita pakati pemamwe marudzi ese. 14  Ndine chikwereti kuvaGiriki nevasiri vaGiriki, kune vakachenjera nevasina kuchenjera; 15  saka ndinoda chaizvo kukuzivisaiwo mashoko akanaka kuRoma ikoko.+ 16  Nekuti handinyari nemashoko akanaka;+ iwo anotova simba raMwari rekuponesa kumunhu wese anotenda,+ kutanga kumuJudha+ uyewo kumuGiriki.+ 17  Nekuti maari,* kururama kwaMwari kuri kubudiswa pachena kune vanotenda,+ uye izvi zvinosimbisa kutenda kwavo, sekunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Asi munhu akarurama achararama nekutenda.”+ 18  Nekuti Mwari ari kuratidza hasha dzake+ ari kudenga pavanhu vese vasingamuteereri uye vasina kururama vari kuita kuti chokwadi chisazivikanwa+ vachishandisa nzira yavo isina kururama, 19  nekuti zvese zvinogona kuzivikanwa nezvaMwari zvinonyatsooneka pakati pavo, sezvo Mwari akaita kuti zvinyatsojeka kwavari.+ 20  Nekuti kunyange zvazvo Mwari asingaoneki, kubvira pakasikwa nyika, vanhu vagara vachikwanisa kuziva simba rake risingagumi+ uye kuva kwake Mwari,+ nekuti vanogona kuzvinzwisisa kubva pazvinhu zvakasikwa,+ zvekuti havangazoti takanga tisingazivi. 21  Nekuti kunyange zvazvo vaiziva Mwari, havana kumukudza saMwari uye havana kumuonga, asi pfungwa dzavo dzakatanga kufunga zvisina musoro uye mwoyo yavo isina ungwaru yakava nerima.+ 22  Kunyange zvazvo vaizviti vakachenjera, vakava mapenzi, 23  vakachinja kubwinya kwaMwari asingaori kuti kufanane nemufananidzo wemunhu anoora neweshiri nezvisikwa zvine makumbo mana nezvinokambaira.+ 24  Saka Mwari, achiita zvinoenderana nekuchiva kwemwoyo yavo, akavasiya vachiita zvisina kuchena, kuti varege kuremekedza miviri yavo pachavo. 25  Vakaita kuti chokwadi chaMwari chive nhema, vakanamata uye vakaitira zvinhu zvakasikwa basa dzvene panzvimbo pekuitira Musiki, anorumbidzwa nekusingaperi. Ameni. 26  Ndokusaka Mwari akavarega vachiva nechishuwo chinonyadzisa chekurara vese,+ nekuti vanhukadzi vavo vakachinja zvavakasikirwa vakatanga kuita zvinopesana nemasikirwo avo;+ 27  ndizvo zvakaitwawo nevanhurume; vakasiya zvavakasikwa vachifanira kuita nevanhukadzi, vakachivana vega zvinotyisa, vanhurume nevanhurume,+ vachiita zvinonyadzisa uye vachiwana chirango chakakwana, chinoenderana nekutadza kwavo.+ 28  Sezvo vakaona zvisina kukodzera kuti vabvume kuti Mwari ariko, Mwari akavarega vachiva nemafungiro akaipa, kuti vaite zvinhu zvisina kukodzera.+ 29  Uye vakanga vakazara nekusarurama kwese,+ uipi, makaro,+ nezvakaipa, vakazara neruchiva,+ umhondi,+ kukakavadzana, unyengeri,+ neutsinye,+ vari vanhu vane makuhwa, 30  vanonyeya vamwe,+ vanovenga Mwari, vasingaremekedzi vamwe, vanozvikudza, vanozvirumbidza, vanorongera vamwe zvakaipa, vasingateereri vabereki,+ 31  vasinganzwisisi,+ vasingachengeti zvibvumirano, vasina rudo runongobva rwega mumwoyo, vasina tsitsi. 32  Kunyange zvazvo vanhu ava vachinyatsoziva murayiro waMwari wakarurama, wekuti vanhu vanoita zvinhu zvakadaro vakakodzera kufa,+ vanongoramba vachizviita, vachitotsigira vanozviita.

Mashoko Emuzasi

ChiGir., “sembeu yaDhavhidhi.”
Kureva, mashoko akanaka.