Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tsamba kuvaRoma

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kwaziso (1-7)

  • Chishuwo chaPauro chekushanyira Roma (8-15)

  • Munhu akarurama achararama nekutenda (16, 17)

  • Vanhu vasingadi Mwari havagoni kuzoti vakanga vasingazivi (18-32)

   • Mwari anoonekwa zvaari muzvinhu zvaakasika (20)

 • 2

  • Mutongo waMwari pavaJudha nevaGiriki (1-16)

   • Mashandiro anoita hana (14, 15)

  • VaJudha uye Mutemo (17-24)

  • Kuchecheudzwa kwemwoyo (25-29)

 • 3

  • “Mwari ngaawanikwe ari wechokwadi” (1-8)

  • Vese vaJudha nevaGiriki vane chivi (9-20)

  • Kururama kuburikidza nekutenda (21-31)

   • Vese vakatadza kusvika pakubwinya kwaMwari (23)

 • 4

  • Abrahamu akanzi akarurama nekutenda (1-12)

   • Abrahamu, baba vevanhu vese vane kutenda (11)

  • Vimbiso yakagamuchirwa kuburikidza nekutenda (13-25)

 • 5

  • Kuyananiswa naMwari kuburikidza naKristu (1-11)

  • Rufu kuburikidza naAdhamu, upenyu kuburikidza naKristu (12-21)

   • Chivi nerufu zvakapararira kuvanhu vese (12)

   • Chiito chimwe chete chekururamisa (18)

 • 6

  • Upenyu hutsva kuburikidza nekubhabhatidzwa muna Kristu (1-11)

  • Musarega chivi chichitonga mumiviri yenyu (12-14)

  • Kubva pakuva varanda vechivi kuenda pakuva varanda vaMwari (15-23)

   • Mubayiro wechivi rufu, asi chipo chaMwari upenyu (23)

 • 7

  • Mufananidzo unoratidza kusunungurwa paMutemo (1-6)

  • Mutemo wakaita kuti chivi chizivikanwe (7-12)

  • Kurwisana nechivi (13-25)

 • 8

  • Upenyu nerusununguko kuburikidza nemweya (1-11)

  • Mweya wekutorwa sevanakomana unopupurira (12-17)

  • Zvisikwa zvinomirira kusunungurwa sevanakomana vaMwari (18-25)

  • ‘Mweya unotibatsira uchiteterera’ (26, 27)

  • Mwari akagara avagadza (28-30)

  • Tinokunda nerudo rwaMwari (31-39)

 • 9

  • Pauro anorwadziwa pamusoro perudzi rwevalsraeri (1-5)

  • Vana vaAbrahamu chaivo (6-13)

  • Zvinenge zvasarudzwa naMwari hazvipikiswi (14-26)

   • Midziyo yekuitirwa hasha uye yengoni (22, 23)

  • Vashoma chete ndivo vachaponeswa (27-29)

  • Israeri anogumburwa (30-33)

 • 10

  • Zvingaitwa nemunhu kuti awane kururama kwaMwari (1-15)

   • Kuzivisa pachena (10)

   • Kudana pana Jehovha kunoreva ruponeso (13)

   • Tsoka dzakanaka dzevaparidzi (15)

  • Mashoko akanaka anorambwa (16-21)

 • 11

  • Israeri haana kurambwa zvachose (1-16)

  • Mufananidzo wemuorivhi (17-32)

  • Kudzama kweuchenjeri hwaMwari (33-36)

 • 12

  • Ipai miviri yenyu sechibayiro chipenyu (1, 2)

  • Zvipo zvakasiyana-siyana asi muviri mumwe (3-8)

  • Mazano emararamiro emuKristu wechokwadi (9-21)

 • 13

  • Kuzviisa pasi pevane masimba (1-7)

   • Kubhadhara mitero (6, 7)

  • Rudo runozadzisa Mutemo (8-10)

  • Fambai sekunge kuti masikati (11-14)

 • 14

  • Musatongana (1-12)

  • Musaita kuti vamwe vagumburwe (13-18)

  • Itai kuti pave nerugare uye kubatana (19-23)

 • 15

  • Gamuchiranai sezvakaitwa naKristu (1-13)

  • Pauro, mushumiri kumamwe marudzi (14-21)

  • Mafambiro aizoita Pauro (22-33)

 • 16

  • Pauro anozivisa nezvaFebhi, mushumiri (1, 2)

  • Kwaziso kuvaKristu vekuRoma (3-16)

  • Kuyambirwa nezvekuita mapoka (17-20)

  • Kwaziso inobva kune vamwe vanoshanda naPauro (21-24)

  • Chakavanzika chitsvene chava kuzivikanwa (25-27)