Tsamba kuvaKorose 2:1-23

  • Kristu ndiye chakavanzika chitsvene chaMwari (1-5)

  • Ngwarirai vanyengeri (6-15)

  • Muviri ndewaKristu (16-23)

2  Nekuti ndinoda kuti muzive kuti ndiri kukurwirai zvakadii imi nevaya vari kuRaodhikiya+ nevamwe vese vandisati ndamboonana navo.*  Ndiri kuzviitira kuti mwoyo yavo inyaradzwe+ uye kuti vanyatsobatanidzwa pamwe chete murudo+ uye vave nepfuma yese inobva pakunyatsogutsikana nekunzwisisa kwavo, kuti vawane ruzivo rwakarurama rwechakavanzika chitsvene* chaMwari, kureva, Kristu.+  Pfuma yese yeuchenjeri neyeruzivo yakanyatsovanzwa maari.+  Ndiri kutaura izvi kuti pasava nemunhu angakunyengerai nemashoko ekunyengetedza.  Kunyange ndisipo mumuviri, ndinemi mumweya, ndichifara kuona kurongeka kwenyu+ uye kutenda kwakasimba kwamuinako muna Kristu.+  Saka sekugamuchira kwamakaita Kristu Jesu Ishe, rambai muchifamba muri pamwe naye,  makadzika midzi, muchivakwa maari+ uye muchisimbiswa pakutenda,+ sekudzidziswa kwamakaitwa, uye muchifashukira nekuonga.+  Chenjerai kuti pasava nemunhu anokutorai senhapwa* achishandisa uchenjeri hwenyika neunyengeri+ husina zvahunobatsira maererano netsika dzevanhu, maererano nezvinhu zvekutanga zvenyika, kwete maererano naKristu;  nekuti maari ndimo makazara zvese zvakaita Mwari.+ 10  Saka imi makava vakazara kuburikidza naye, uya ari musoro wehurumende dzese nemasimba.+ 11  Sezvo imi muri pamwe naye, makachecheudzwawo nekuchecheudzwa kusingaitwi nemaoko asi kwekubvisa muviri wenyama,+ kuchecheudzwa kune chekuita naKristu.+ 12  Nekuti makavigwa pamwe chete naye murubhabhatidzo rwake,+ uye sezvo muri pamwe naye makamutswawo+ pamwe naye nekutenda kwenyu mumabasa esimba aMwari, uyo akamumutsa kuvakafa.+ 13  Uyezve, kunyange zvazvo makanga makafa pakudarika kwenyu uye pakusachecheudzwa kwenyama yenyu, Mwari akaita kuti muve vapenyu pamwe chete naye.+ Iye akatinzwira tsitsi akatiregerera kudarika kwedu kwese,+ 14  akadzima rugwaro rwakanyorwa nemaoko+ rwaiva nemirayiro+ uye rwaipesana nesu.+ Akarubvisa nekururoverera padanda rekutambudzirwa.*+ 15  Achirishandisa,* akakunda hurumende nevanhu vane masimba,+ akavamisa pamberi peruzhinji achifamba ari pamberi pavo vakaita mudungwe achiratidza kuti avakunda. 16  Saka ngaparege kuva nemunhu anokutongai pamusoro pezvamunodya uye zvamunonwa+ kana panyaya yekuchengeta mutambo kana kugara kwemwedzi+ kana sabata.+ 17  Zvinhu izvozvo mumvuri wezvichauya,+ asi muviri wacho ndewaKristu.+ 18  Ngaparege kuva nemunhu anokutadzisai kuwana mubayiro,+ anofadzwa nekuzvininipisa kwekunyepedzera uye kunamatwa kwengirozi, “achimira”* pazvinhu zvaakaona. Kufunga kwenyama kwemunhu iyeye ndiko kunoita kuti azvitutumadze pasina chikonzero chaicho, 19  uye haabatiriri kumusoro,+ kune uya anoita kuti muviri wese uwane zvaunoda uye unyatsobatanidzwa pamwe chete nemarunda* anobatanidza mapfupa woitwa kuti ukure nesimba raMwari.+ 20  Kana makafa pamwe chete naKristu pazvinhu zvekutanga zvenyika,+ nei muchirarama sekunge muchiri venyika, muchiramba muchizviisa pasi pemirayiro inoti:+ 21  “Musabata, kana kuravira, kana kugunzva,” 22  muchitaura nezvezvinhu zvinoparara zvese kana zvashandiswa, maererano nemirayiro nedzidziso zvevanhu?+ 23  Kunyange zvazvo zvinhu izvozvo zvichiita sezvine uchenjeri mumanamatiro avo ekuzvisarudzira vega nekuzvininipisa kwekunyepedzera, vachizvirwadzisa muviri,+ hazvina simba rekukunda kuchiva kwenyama.

Mashoko Emuzasi

ChiGir., “vasati vamboona chiso changu panyama.”
Kana kuti “anoenda nemi semhuka yake yaabata.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Achimushandisa.”
Shoko iri rakatorwa patsika dzisinganzwisiswi dzaiitwa nevahedheni munhu paanenge ava kugadzwa kuti ava munamati wavanamwari vavo.
Kana kuti “nemadzira.”