Tsamba kuvaHebheru 9:1-28

  • Basa dzvene rinoitwa munzvimbo tsvene yepanyika (1-10)

  • Kristu anopinda kudenga neropa rake (11-28)

    • Murevereri wesungano itsva (15)

9  Kana iri sungano yekare, yaiva nemutemo wekuti paitwe basa dzvene, paine nzvimbo tsvene+ yaraiitirwa pasi pano.  Nekuti chikamu chekutanga chetende chakavakwa, muine chigadziko chemarambi+ uye tafura nechingwa chekuratidza;+ uye chikamu ichi chinonzi Nzvimbo Tsvene.+  Asi kuseri kweketeni rechipiri+ kwaiva nechikamu chetende chainzi Nzvimbo Tsvenetsvene.+  Maiva nemudziyo wegoridhe wekupisira zvinonhuhwirira+ uye areka yesungano+ yakanga yakaiswa goridhe mativi ese,+ iine chirongo chegoridhe chaiva nemana+ uye tsvimbo yaAroni iya yekutungira+ uye mahwendefa+ esungano;  uye pamusoro pacho paiva nemakerubhi aibwinya akanga akavhara chekukwidibirisa chekuyananisa.*+ Asi iye zvino haisi nguva yekudonongodza zvese izvi.  Zvinhu izvi pazvakanga zvagadzirwa saizvozvi, vapristi vaipota vachipinda muchikamu chekutanga chetende vachiita basa dzvene;+  asi mupristi mukuru aipinda ega muchikamu chechipiri kamwe chete pagore,+ aine ropa,+ raanopa achiitira zvivi zvake+ uye zvevanhu,+ zvavakaita nekusaziva.  Saka mweya mutsvene unobudisa pachena kuti nzira inopinda munzvimbo tsvene yakanga isati yaratidzwa pachena tende rekutanga richakamira.+  Tende irori mufananidzo wenguva ino,+ uye zvipo nezvibayiro zvinopiwa maererano neurongwa ihwohwo.+ Asi izvi hazvikwanisi kuita kuti munhu ari kuita basa dzvene ave nehana yakachena zvakakwana.+ 10  Zvinongova nechekuita nezvekudya nezvekunwa nekuzvichenesa kwakasiyana-siyana kunodiwa neMutemo.*+ Zvaiva mutemo une chekuita nemuviri+ uye zvakanga zviripo kusvikira panguva yakanga yakasarudzwa kuzogadzirisa zvinhu. 11  Asi Kristu paakauya semupristi mukuru wezvinhu zvakanaka zvakatoitika, akapfuura nemutende guru uye rakanyatsokwana risina kugadzirwa nemaoko, kureva kuti, risina kuita sezvinhu zvakasikwa zvepasi pano. 12  Haana kupinda munzvimbo tsvene neropa rembudzi neremikono midiki yemombe, asi neropa rake pachake,+ kamwe chete zvikabva zvakwana, akaita kuti tiwane kununurwa* kusingaperi.+ 13  Ropa rembudzi neremikono yemombe+ nemadota etsiru zvinosaswa pane vaya vakasvibiswa zvovatsvenesa, nyama yochena.+ 14  Kana zvakadaro, ropa raKristu,+ uyo akazvipa kuna Mwari kuburikidza nemweya usingaperi asina kana pakakanganisika, ringatadza here kuchenesa hana dzedu pamabasa akafa+ kuti tiitire Mwari mupenyu basa dzvene?+ 15  Ndokusaka Kristu ari murevereri wesungano itsva,+ kuitira kuti sezvo paine munhu akafa kuti ivo vasunungurwe nerudzikinuro+ pazvitadzo zvavakaita vari pasi pesungano yekare, vaya vakadanwa vagamuchire vimbiso yenhaka isingaperi.+ 16  Nekuti kana paine sungano panofanirawo kuva nemunhu anosimbisa sungano yacho nerufu rwake, 17  nekuti sungano inotanga kushanda panofa munhu wacho, sezvo isingagoni kushanda kana munhu wacho achiri mupenyu. 18  Kunyange sungano yekutanga haina kukumikidzwa pasina ropa. 19  Nekuti Mozisi paakanga audza vanhu vese mirayiro iri muMutemo, akatora ropa remikono yemombe midiki nerembudzi, nemvura, nemvere dzemakwai tsvuku, nehisopi, akasasa bhuku nevanhu vese, 20  achiti: “Iri ndiro ropa resungano yakarayirwa naMwari kuti muchengete.”+ 21  Akasasawo ropa racho patende nepamidziyo yese yebasa dzvene.+ 22  Maererano neMutemo zvinhu zvizhinji zvinocheneswa neropa,+ uye kana ropa rikasadururwa hapana kukanganwirwa kunovapo.+ 23  Saka zvakanga zvakakodzera kuti zvinhu zvinofananidzira+ zvinhu zviri kudenga zvicheneswe pachishandiswa nzira iyi,+ asi zvinhu zvekudenga zvinotoda zvibayiro zviri pamusoro peizvi. 24  Nekuti Kristu haana kupinda munzvimbo tsvene yakagadzirwa nemaoko,+ inofananidzira chinhu chaicho,+ asi kudenga chaiko,+ zvekuti ava pamberi paMwari* achitimiririra.+ 25  Izvi hazvina kuitwa kuti azvipe kakawanda, sezvinoitwa nemupristi uyo anopinda munzvimbo tsvene gore negore+ aine ropa risiri rake. 26  Kudai zvakanga zvakadaro, aizofanira kutambura kakawanda kubvira pakuvambwa kwenyika. Asi iye zvino akazviratidza pachena kamwe chete zvikabva zvakwana, pakuguma kwemamiriro acho ezvinhu* kuti abvise chivi nechibayiro chake pachake.+ 27  Uye sezvo vanhu vachingofa kamwe chete zvobva zvakwana, asi vozowana mutongo, 28  Kristu akabayirwawo kamwe chete zvikabva zvakwana kuti atakure zvivi zvevakawanda;+ uye paachaoneka kechipiri zvinenge zvisinei nechivi, uye achaonekwa nevaya vari kumutsvaga nemwoyo wese kuti vaponeswe.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “nzvimbo yekuyananisa.”
ChiGir., “nekubhabhatidzwa kwakasiyana-siyana.”
ChiGir., “kudzikinurwa; kusunungurwa.”
ChiGir., “pamberi pechiso chaMwari.”
Kana kuti “kwenyika yacho.” Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Mamiriro Ezvinhu.”