Tsamba kuvaHebheru 8:1-13

  • Tebhenekeri ine zvainofananidzira zvekudenga (1-6)

  • Kusiyana kwakaita sungano itsva neyekare (7-13)

8  Iri ndiro shoko guru pane zvatiri kutaura: Tine mupristi mukuru akaita seuyu,+ uye akagara kuruoko rwerudyi rwechigaro cheumambo chaChangamire kumatenga,+  mushumiri wemunzvimbo tsvene+ uye wemutende rechokwadi, rakamiswa naJehovha,* kwete nemunhu.  Nekuti mupristi mukuru wese anogadzwa kuti ape zvipo nezvibayiro; saka zvakanga zvakakodzera kuti uyu avewo nechimwe chinhu chekupa.+  Kudai aiva panyika, angadai asina kuva mupristi,+ nekuti pagara paine vanhu vanopa zvipo maererano neMutemo.  Basa dzvene riri kuitwa nevarume ava riri kufananidzira zvinhu zvekudenga+ uye mumvuri wazvo;+ sezvakangoitikawo kuti Mozisi, paakanga ava kuda kugadzira tende, akapiwa murayiro uyu naMwari: Nekuti anoti: “Unofanira kugadzira zvinhu zvese uchinyatsotevedzera zvawakaratidzwa mugomo.”+  Asi iye zvino Jesu akawana ushumiri hwemhando yepamusorosoro, nekuti ndiyewo murevereri+ wesungano yepamusorosoro,+ yakavakirwa zviri pamutemo pavimbiso dziri nani.+  Kudai pakanga pasina chakakanganisika pasungano iyoyo yekutanga, pangadai pasina kuzova neyechipiri.+  Nekuti iye anoratidza vanhu kuti vakakanganisa paanoti: “‘Inzwai! Mazuva achasvika,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha,* ‘andichaita sungano itsva neimba yaIsraeri uye neimba yaJudha.  Ichange yakasiyana nesungano yandakaita nemadzitateguru avo pazuva randakabata maoko avo kuti ndivabudise munyika yeIjipiti,+ nekuti havana kuramba vari musungano yangu, saka ndakanga ndisisina shungu navo,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha.* 10  “‘Nekuti iyi ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri kana mazuva iwayo apfuura,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha.* ‘Ndichaisa mitemo yangu mupfungwa dzavo, uye ndichainyora mumwoyo mavo.+ Ndichava Mwari wavo, uye ivo vachava vanhu vangu.+ 11  “‘Uye hapana achazodzidzisazve mumwe wake uye hama yake, achiti: “Ziva Jehovha!”* Nekuti vese vachandiziva, kubvira kumudiki wavo kusvika kumukuru. 12  Nekuti ndichavanzwira tsitsi pamabasa avo asina kururama, uye handizoyeukizve zvivi zvavo.’”+ 13  Paari kutaura kuti “sungano itsva,” ari kutoita kuti yekare isashanda.+ Saka kana chinhu chisisashandi uye chava chekare chinenge chava pedyo kuti chinyangarike.+