Tsamba kuvaHebheru 4:1-16

  • Kutadza kupinda muzororo raMwari (1-10)

  • Kukurudzirwa kupinda muzororo raMwari (11-13)

    • Shoko raMwari ibenyu (12)

  • Jesu, mupristi mukuru anopfuura vamwe vese (14-16)

4  Saka sezvo vimbiso yekuzopinda muzororo rake ichiripo, ngatingwarirei kuti mumwe wenyu asazoonekwa asina kukodzera.+  Nekuti takaziviswawo mashoko akanaka,+ sezvavakaitwawo ivo; asi shoko ravakanzwa harina kuvabatsira, nekuti vakanga vasina kutenda sekwaiva nevaya vakateerera.  Nekuti isu takatenda tinopinda muzororo racho, sekutaura kwaakaita kuti: “Saka ndakapika ndakatsamwa ndichiti, ‘Havazopindi muzororo rangu,’”+ kunyange zvazvo mabasa ake akanga apera kubvira pakuvambwa kwenyika.+  Nekuti akambotaura nezvezuva rechinomwe achiti: “Uye Mwari akazorora pazuva rechinomwe pamabasa ake ese,”+  uye pano ari kuti zvakare: “Havazopindi muzororo rangu.”+  Saka sezvo zvasarira vamwe kuti vapinde mariri, uye sezvo vaya vakatanga kuparidzirwa mashoko akanaka vasina kuzopinda nemhaka yekusateerera,+  iye anosarudzazve rimwe zuva nekutaura pashure penguva refu mupisarema raDhavhidhi achiti “Nhasi”; sekutaurwa kwamboitwa pamusoro apa kuti, “Nhasi kana mukateerera inzwi rake, musaomesa mwoyo yenyu.”+  Nekuti kudai Joshua+ akanga avapinza munzvimbo yezororo, Mwari angadai asina kuzotaurazve nezverimwe zuva.  Saka zororo resabata richiriko kuvanhu vaMwari.+ 10  Nekuti munhu anenge apinda muzororo raMwari anenge azororawo pamabasa ake, sezvakaita Mwari pane ake.+ 11  Saka ngatiitei zvese zvatinogona kuti tipinde muzororo iroro, kuti parege kuva nemunhu anowa otevedzera muenzaniso iwoyo wekusateerera.+ 12  Nekuti shoko raMwari ibenyu uye rine simba,+ rakapinza kupfuura bakatwa rinocheka nekwese+ uye rinobaya kusvika panoparadzana mweya* nemwoyo,* uye panosangana mapfupa nemwongo yawo, uye rinokwanisa kunzwisisa pfungwa dzemunhu uye zviri kudiwa nemwoyo wake. 13  Uye hapana chisikwa chaasingaoni,+ asi kuti zvinhu zvese zvakafukurwa uye zviri pachena mumaziso aiye watinofanira kuzvidavirira kwaari.+ 14  Saka sezvo tiine mupristi mukuru anopfuura vamwe vese akapinda kumatenga, Jesu Mwanakomana waMwari,+ ngatirambei tichimuzivisa pachena.+ 15  Nekuti hatina mupristi mukuru asingagoni kutinzwira tsitsi pakusava nesimba kwedu,+ asi watiinaye akaedzwa pamamiriro ese ezvinhu sezvatakaitwawo, akaramba asina chivi.+ 16  Saka ngatiswederei kuchigaro cheumambo chenyasha tiine rusununguko rwekutaura,+ kuti tinzwirwe ngoni uye tiitirwe nyasha kuti dzitibatsire panguva yakakodzera.

Mashoko Emuzasi

Shoko racho rechiGiriki nderekuti pneuʹma. Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Mweya.”