Tsamba kuvaHebheru 3:1-19

  • Jesu mukuru kuna Mozisi (1-6)

    • Zvinhu zvese zvakavakwa naMwari (4)

  • Kuyambirwa nezvekusava nekutenda (7-19)

    • “Nhasi kana mukateerera inzwi rake” (7, 15)

3  Saka imi hama dzangu tsvene, vamwe vevakadanwa kudenga,+ fungai nezvaJesu, muapostora uye mupristi mukuru watinozivisa kuti tinotenda maari.*+  Akanga akatendeka kuna uya akamugadza,+ sezvakanga zvakaitawo Mozisi muimba yese yaMwari.+  Nekuti iye* anooneka kuti akakodzera kukudzwa+ kupfuura Mozisi, sezvo uya anovaka imba achikudzwa kupfuura imba yacho pachayo.  Ichokwadi kuti imba imwe neimwe ine munhu anoivaka, asi akavaka zvinhu zvese ndiMwari.  Mozisi akanga akatendeka paaishanda muimba yaMwari kuti zvive uchapupu hwezvinhu zvaizotaurwa pava paya,  asi Kristu akanga akatendeka semwanakomana+ pakutungamirira zvinhu muimba yaMwari. Isu tiri imba yake+ ndokunge tabatisisa rusununguko rwedu rwekutaura uye tariro yatinozvirumbidza nayo kusvikira kumagumo.  Saka sekutaura kunoita mweya mutsvene kuti,+ “Nhasi kana mukateerera inzwi rake,  musaomesa mwoyo yenyu sepaya pamakaita kuti ndishatirwe zvikuru, sepazuva remuedzo murenje,+  pandakapikiswa nemadzitateguru enyu achindiedza, kunyange zvazvo akanga aona mabasa angu kwemakore 40.+ 10  Ndokusaka ndakatsamwiswa nechizvarwa ichi ndikati: ‘Vanogara vachitsauka mumwoyo yavo, uye havasati vava kuziva nzira dzangu.’ 11  Saka ndakapika ndakatsamwa ndichiti: ‘Havazopindi muzororo rangu.’”+ 12  Hama dzangu, chenjerai kuti pasava nemumwe wenyu anotanga kuva nemwoyo wakaipa usina kutenda achibva pana Mwari mupenyu;+ 13  asi rambai muchikurudzirana zuva rega rega, chero bedzi achiri “Nhasi,”+ kuti parege kuva nemumwe wenyu angaomeswa nesimba rinonyengera rechivi. 14  Nekuti tinobatana naKristu pane zvaari kuita, ndokunge chete tabatisisa kusvikira kumagumo chivimbo chataiva nacho pakutanga.+ 15  Sezvo zvichinzi, “Nhasi kana mukateerera inzwi rake, musaomesa mwoyo yenyu sepaya pamakaita kuti ndishatirwe zvikuru.”+ 16  Nekuti ndivanaani vakanzwa asi vakaita kuti ashatirwe zvikuru? Havasi vese vaya vakabuda muIjipiti vachitungamirirwa naMozisi here?+ 17  Uyezve, ndevapi vakatsamwisa Mwari kwemakore 40?+ Havasi vaya vakatadza, vane zvitunha zvakawira murenje here?+ 18  Uye ndivanaani vaakapikira kuti havasi kuzopinda muzororo rake? Havasi vaya vakanga vasingateereri here? 19  Saka tiri kuona kuti vakatadza kupinda nekuti vaisava nekutenda.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “watinobvuma kuti tinomuziva.”
Kureva, Jesu.