Tsamba kuvaHebheru 13:1-25

  • Kukurudzira kwekupedzisira uye kwaziso yekupedzisira (1-25)

    • Musakanganwa kugamuchira vaenzi zvakanaka (2)

    • Wanano ngaikudzwe (4)

    • Teererai vaya vari kukutungamirirai (7, 17)

    • Ipai chibayiro chekurumbidza (15, 16)

13  Rambai muchidanana sehama.+  Musakanganwa kugamuchira vaenzi zvakanaka,*+ nekuti vamwe vakaita saizvozvo vakagamuchira ngirozi vasingazivi.+  Rambai muchifunga vaya vari mumajeri*+ sekunge makasungwa pamwe chete navo,+ nevaya vari kubatwa zvakaipa, sezvo nemiwo muchiri mumuviri wenyama.*  Wanano ngaikudzwe nevanhu vese, uye mubhedha wevakaroorana ngaurege kusvibiswa,+ nekuti Mwari achatonga vese vanoita zveupombwe,* vangava vari muwanano kana kuti vasiri.+  Mararamiro enyu ngaarege kuva ekuda mari,+ uye gutsikanai nezvinenge zviripo.+ Nekuti iye akati: “Handizokusiyi, uye handizokurasi.”+  Kuti tive vakanyatsoshinga tichiti: “Jehovha* ndiye mubatsiri wangu; handizotyi. Munhu angandiitei?”+  Yeukai vaya vari kukutungamirirai,+ vakakutaurirai shoko raMwari, uye pamunocherechedza zvakanaka zvinobva pakuzvibata kwavo, tevedzerai kutenda kwavo.+  Jesu Kristu anogara akadaro zuro nanhasi, uye nekusingaperi.  Musatsauswa nedzidziso dzakasiyana-siyana uye dzisinganzwisisiki, nekuti zviri nani kuti mwoyo usimbiswe nenyasha pane zvekudya,* izvo zvisingabatsiri vaya vanonyanya kuzvikoshesa.+ 10  Tine atari iyo vaya vanoita basa dzvene patende vasina simba rekudyira pairi.+ 11  Nekuti mitumbi yemhuka dziya dzine ropa rinopinzwa munzvimbo tsvene nemupristi mukuru panoitwa chibayiro chechivi, inopisirwa kunze kwemusasa.+ 12  Saka Jesu akatamburawo ari kunze kwegedhi reguta,+ kuti atsvenese vanhu neropa rake.+ 13  Saka ngatiendei kwaari kunze kwemusasa, takatakura kuzvidzwa kwaakatakura,+ 14  nekuti pano hatina guta richiripo, asi tiri kutsvaga nemwoyo wese riya richauya.+ 15  Kuburikidza naye ngatigarei tichipa Mwari chibayiro chekurumbidza,+ chinova ndicho chibereko chemiromo+ yedu inozivisa pachena zita rake.+ 16  Zvakare, musakanganwa kuita zvakanaka uye kupawo vamwe zvamuinazvo,+ nekuti Mwari anofadzwa kwazvo nezvibayiro zvakadaro.+ 17  Teererai vaya vari kukutungamirirai,+ uye zviisei pasi pavo,+ nekuti vari kukuchengetedzai* sevanhu vachazozvidavirira,+ kuti vaite izvi nemufaro kwete vachirwadziwa, nekuti izvi zvingakukuvadzai. 18  Rambai muchitinyengeterera, nekuti tinovimba kuti tine hana yakatendeseka,* sezvo tichida kuva vakatendeseka pazvinhu zvese zvatinoita.+ 19  Asi chandiri kunyanya kukukurudzirai ndechekuti munyengeterere kuti ndikurumidze kudzoka kwamuri. 20  Mwari werugare, uyo akamutsa mufudzi mukuru+ wemakwai kubva kuvakafa, Ishe wedu Jesu, neropa resungano isingaperi, 21  ngaakupei zvese zvakanaka zvamunoda kuti muite kuda kwake, achiita matiri zvinomufadza kuburikidza naJesu Kristu; kukudzwa ngakuve kwaari nariini nariini. Ameni. 22  Ndinokukurudzirai hama, kuti munyatsoteerera panoverengwa shoko iri rinokurudzira, nekuti ndakunyorerai tsamba pfupi. 23  Ndinoda kuti muzive kuti hama yedu Timoti yakasunungurwa. Kana akakurumidza kuuya, ndichauya naye pandinouya kuzokuonai. 24  Ndikwazisireiwo vese vari kukutungamirirai nevatsvene vese. Vaya vari muItari+ vari kukukwazisai. 25  Nyasha dzaMwari ngadzive nemi mese.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kubata zvakanaka vanhu vamusingazivi.”
ChiGir., “vakasungwa; vari muzvisungo.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “sekunge muri kutambura pamwe navo.”
Kureva, mitemo pamusoro pezvekudya.
Kana kuti “vari kuchengetedza mweya yenyu.”
ChiGir., “yakanaka.”