Tsamba kuvaHebheru 10:1-39

  • Zvibayiro zvemhuka hazvibatsiri (1-4)

    • Mutemo, mumvuri (1)

  • Chibayiro chaKristu kamwe chete zvikabva zvakwana (5-18)

  • Nzira itsva uye mhenyu (19-25)

    • Tisingaregi kuungana kwedu (24, 25)

  • Kuyambirwa nezvekuita chivi nemaune (26-31)

  • Chivimbo uye kutenda zvinobatsira kutsungirira (32-39)

10  Nekuti sezvo Mutemo uri mumvuri+ wezvinhu zvakanaka zvichauya,+ asi usiri zvinhu zvacho chaizvo, haugoni* kuita kuti vaya vanoswedera pedyo vave vakakwana vachishandisa zvibayiro zvavanongoramba vachipa gore negore.+  Kudai zvakadaro, zvibayiro zvingadai zvisina kurega kupiwa here? Nekuti kana vaya vanoita basa dzvene vangocheneswa kamwe chete vaibva vasara vasina chivi zvachose.  Asi panzvimbo pekuti zvidaro, zvibayiro izvi zvinotoyeuchidza nezvezvivi gore negore,+  nekuti hazviiti kuti ropa remombe nerembudzi ribvise zvivi.  Saka paanouya panyika anoti: “‘Hamuna kuda chibayiro nemupiro, asi makandigadzirira muviri.  Hamuna kufarira zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvechivi.’+  Ndakabva ndati: ‘Onai, ndauya! Mubhuku makanyorwa nezvangu. Mwari wangu, ndauya kuzoita kuda kwenyu.’”+  Paanotanga ataura kuti: “Hamuna kuda uye hamuna kufarira zvibayiro nemipiro nezvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvechivi,” zvinova zvibayiro zvinopiwa maererano neMutemo,  ozoti: “Onai! Ndauya kuzoita kuda kwenyu,”+ ari kubvisa chekutanga kuti atange chechipiri. 10  “Kuda”+ uku ndiko kwakaita kuti titsveneswe nekupiwa kwakaitwa muviri waJesu Kristu kamwe chete zvikabva zvakwana.+ 11  Uyewo, mupristi wese anomira panzvimbo yake zuva nezuva kuti aite basa dzvene+ uye kuti ape zvibayiro zvimwe chetezvo kakawanda,+ izvo zvisingagoni kubvisa zvivi zvachose.+ 12  Asi murume uyu akapa chibayiro chezvivi chimwe chete zvikabva zvakwana, ndokugara kuruoko rwerudyi rwaMwari,+ 13  kubvira panguva iyoyo akamirira kusvikira vavengi vake vaitwa kuti vave sechitsiko chetsoka dzake.+ 14  Nekuti akashandisa chibayiro chimwe chete kuita kuti vaya vakatsveneswa vave vakakwana+ zvachose. 15  Zvakare, mweya mutsvene unotipupurirawo paunoti: 16  “‘Iyi ndiyo sungano yandichaita navo kana mazuva iwayo apfuura,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha.* ‘Ndichaisa mitemo yangu mumwoyo mavo, uye ndichainyora mupfungwa dzavo.’”+ 17  Unobva watizve: “Uye handizoyeukizve zvivi zvavo nemabasa avo ekusateerera mutemo.”+ 18  Saka kana izvi zvaregererwa, panenge pasisina chibayiro chechivi. 19  Saka hama, sezvo tiine ushingi hwekushandisa nzira inopinda munzvimbo tsvene+ kuburikidza neropa raJesu, 20  yaakatizarurira senzira itsva uye mhenyu inopinda nepaketeni,+ iro rinoreva nyama yake, 21  uye sezvo tiine mupristi mukuru anotungamirira imba yaMwari,+ 22  ngatiswederei pedyo naMwari nemwoyo wese nekutenda kwakakwana, sezvo mwoyo yedu yakasaswa ikachena kuti tisava nehana yakaipa,+ miviri yedu ikagezwa nemvura yakachena.+ 23  Ngatibatisisei kuzivisa pachena kwatinoita tariro yedu tisingazununguki,+ nekuti iye akativimbisa akatendeka. 24  Uye ngativei nehanya nemumwe nemumwe, kuitira kuti tikurudzirane kuva nerudo uye kuita mabasa akanaka,+ 25  tisingaregi kuungana kwedu,+ setsika ine vamwe, asi tikurudzirane,+ zvikurukuru muchiona zuva richiswedera kudai.+ 26  Nekuti kana tichiita chivi tichiziva zvedu isu tambowana ruzivo rwakarurama rwechokwadi,+ panenge pasisina chibayiro chezvivi,+ 27  asi panenge pangova nekutarisira kunotyisa kwekutongwa uye hasha dzinopisa dzichaparadza vaya vanopikisa.+ 28  Munhu wese anenge ashora Mutemo waMozisi anourayiwa asinganzwirwi tsitsi kana papiwa uchapupu nevanhu vaviri kana vatatu.+ 29  Hamufungi here kuti munhu akatsika-tsika Mwanakomana waMwari, uye anoona ropa resungano+ raakatsveneswa naro serisingakoshi uye anotsamwisa mweya wenyasha nekuuzvidza, anotokodzera chirango chakakura kudarika ipapo?+ 30  Nekuti tinoziva iye akati: “Kutsiva ndekwangu; ndichadzorera.” Uye akatizve: “Jehovha* achatonga vanhu vake.”+ 31  Zvinotyisa kuwira mumaoko aMwari mupenyu. 32  Asi rambai muchiyeuka mazuva akapfuura amakatsungirira muchirwisana nemuedzo zvakaomarara muchirwadziwa, pashure pekunge maona chiedza.+ 33  Dzimwe nguva maimiswa pamberi peruzhinji mozvidzwa nekutambudzwa, uye pamwe pacho maiva pamwe chete nevaiitirwa* izvozvo. 34  Nekuti makanzwira tsitsi vaya vaiva mujeri uye makabvuma nemufaro kutorerwa zvinhu zvenyu,+ muchiziva kuti imi mune zvinhu zviri nani uye zvinogara zviripo nariini.+ 35  Saka musarasa ushingi hwenyu,* hwamuchapirwa mubayiro mukuru.+ 36  Nekuti munofanira kutsungirira,+ kuitira kuti kana maita kuda kwaMwari, mugamuchire zvamakavimbiswa. 37  Nekuti kwangosara “nguva pfupi”+ kuti “uya anouya asvike uye haazononoki.”+ 38  “Asi munhu wangu akarurama achararama nekutenda,”+ uye “kana akadzokera shure, handizomufariri.”*+ 39  Zvino isu hatisi vaya vanodzokera shure kunoparadzwa,+ asi vaya vane kutenda kunotichengetedza tiri vapenyu.*

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “vanhu havagoni.”
Kana kuti “maimira nevaiitirwa.”
ChiGir., “rusununguko rwenyu rwekutaura.”
Kana kuti “mweya wangu hauzomufariri.”
Kana kuti “kunochengeta mweya uri mupenyu.”