Tsamba kuvaHebheru 1:1-14

  • Mwari anotaura kuburikidza neMwanakomana wake (1-4)

  • Mwanakomana anopfuura ngirozi (5-14)

1  Kare kare Mwari akataura kakawanda uye nenzira dzakawanda nemadzitateguru edu achishandisa vaprofita.+  Iye zvino pakuguma kwemazuva ano akataura nesu achishandisa Mwanakomana,+ uyo waakagadza kuti ave mugari wenhaka yezvinhu zvese,+ uye waakashandisa kuita mamiriro ezvinhu epanguva dzakasiyana-siyana.*+  Ndiye anoratidza kubwinya kwaMwari+ uye ndiye mufananidzo wake chaiwo,+ uye anotsigira zvinhu zvese neshoko rake rine simba. Uye pashure pekutichenesa pazvivi zvedu,+ akagara kuruoko rwerudyi rwaChangamire wekumusorosoro.+  Saka ava kupfuura ngirozi+ zvekuti akagara nhaka zita rakanakisisa kupfuura mazita adzo.+  Semuenzaniso, ingirozi ipi yakambonzi naMwari: “Ndiwe mwanakomana wangu; nhasi ndava baba vako”?+ Uyezve: “Ndichava baba vake, uye iye achava mwanakomana wangu”?+  Asi paanounzazve Dangwe rake+ panyika, anoti: “Ngirozi dzese dzaMwari ngadzimupfugamire.”  Anotiwo nezvengirozi: “Anoita kuti ngirozi dzake dzive nesimba,* uye vashumiri vake+ vave moto unoparadza.”+  Asi achitaura nezveMwanakomana anoti: “Mwari ndiye chigaro chako cheumambo+ nariini nariini, uye tsvimbo yeUmambo hwako itsvimbo yekururama.*  Wakada kururama uye wakavenga kusateerera mutemo. Ndokusaka Mwari, iye Mwari wako, akakuzodza+ nemafuta ekupembera nemufaro kupfuura vamwe vako.”+ 10  Uye: “Pakutanga, imi Ishe, makavaka nheyo dzenyika, uye matenga ibasa remaoko enyu. 11  Zvichaparara, asi imi mucharamba muripo; uye zvichasakara senguo, 12  uye muchazvipeta sejira, sechipfeko, zvochinjwa. Asi imi munoramba makadaro, uye makore enyu haazomboperi.”+ 13  Asi pangirozi dzese, ndeipi yaakamboti kwairi: “Gara kuruoko rwangu rwerudyi, kusvikira ndaita kuti vavengi vako vave sechitsiko chetsoka dzako”?+ 14  Dzese hadzisi mweya inoita basa dzvene* here,+ yakatumwa kuzoshumira vaya vachagara nhaka yeruponeso?

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “waakashandisa kuita zvinhu zvese zviriko.” Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Mamiriro Ezvinhu.”
Kana kuti “mweya ine simba.”
Kana kuti “yekutonga zvakarurama.”
Kana kuti “basa rinobatsira ruzhinji.”