Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tsamba kuvaHebheru

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Mwari anotaura kuburikidza neMwanakomana wake (1-4)

  • Mwanakomana anopfuura ngirozi (5-14)

 • 2

  • Nyatsoisa pfungwa pazvinhu zvawakanzwa (1-4)

  • Zvinhu zvese zvakaiswa pasi paJesu (5-9)

  • Jesu nehama dzake (10-18)

   • Mumiririri Mukuru weruponeso rwavo (10)

   • Mupristi mukuru ane tsitsi (17)

 • 3

  • Jesu mukuru kuna Mozisi (1-6)

   • Zvinhu zvese zvakavakwa naMwari (4)

  • Kuyambirwa nezvekusava nekutenda (7-19)

   • “Nhasi kana mukateerera inzwi rake” (7, 15)

 • 4

  • Kutadza kupinda muzororo raMwari (1-10)

  • Kukurudzirwa kupinda muzororo raMwari (11-13)

   • Shoko raMwari ibenyu (12)

  • Jesu, mupristi mukuru anopfuura vamwe vese (14-16)

 • 5

  • Jesu anopfuura vapristi vakuru vepanyika (1-10)

   • Sezvakanga zvakaita Merekizedheki (6, 10)

   • Akadzidza kuteerera pamatambudziko aakasangana nawo (8)

   • Anoita kuti pave nekuponeswa nekusingaperi (9)

  • Kuyambirwa nezvekutadza kukura (11-14)

 • 6

  • Shanda nesimba kuti ukure (1-3)

  • Vaya vari kutsauka vakaroverera Mwanakomana padanda zvakare (4-8)

  • Itai kuti tariro yenyu ive yechokwadi (9-12)

  • Zvakavimbiswa naMwari zvinotoitika (13-20)

   • Vimbiso yaMwari uye mhiko hazvichinji (17, 18)

 • 7

  • Merekizedheki, mambo uye mupristi akasiyana nevamwe vese (1-10)

  • Upristi hwaKristu ndehwepamusorosoro (11-28)

   • Kristu anokwanisa kuponesa zvakakwana (25)

 • 8

  • Tebhenekeri ine zvainofananidzira zvekudenga (1-6)

  • Kusiyana kwakaita sungano itsva neyekare (7-13)

 • 9

  • Basa dzvene rinoitwa munzvimbo tsvene yepanyika (1-10)

  • Kristu anopinda kudenga neropa rake (11-28)

   • Murevereri wesungano itsva (15)

 • 10

  • Zvibayiro zvemhuka hazvibatsiri (1-4)

   • Mutemo, mumvuri (1)

  • Chibayiro chaKristu kamwe chete zvikabva zvakwana (5-18)

  • Nzira itsva uye mhenyu (19-25)

   • Tisingaregi kuungana kwedu (24, 25)

  • Kuyambirwa nezvekuita chivi nemaune (26-31)

  • Chivimbo uye kutenda zvinobatsira kutsungirira (32-39)

 • 11

  • Tsanangudzo yekutenda (1, 2)

  • Mienzaniso yevanhu vaiva nekutenda (3-40)

   • Hazviiti kufadza Mwari pasina kutenda (6)

 • 12

  • Jesu, Mukwanisi wekutenda kwedu (1-3)

   • Gore guru rezvapupu (1)

  • Usaramba kurayirwa kwaunoitwa naJehovha (4-11)

  • Ruramisai nzira dzetsoka dzenyu (12-17)

  • Kuswedera kuJerusarema rekudenga (18-29)

 • 13

  • Kukurudzira kwekupedzisira uye kwaziso yekupedzisira (1-25)

   • Musakanganwa kugamuchira vaenzi zvakanaka (2)

   • Wanano ngaikudzwe (4)

   • Teererai vaya vari kukutungamirirai (7, 17)

   • Ipai chibayiro chekurumbidza (15, 16)