Tsamba kuvaGaratiya 5:1-26

  • Rusununguko rwevaKristu (1-15)

  • Kufamba nemweya (16-26)

5  Nekuti Kristu akatisunungura kuti tive nerusununguko rwakadaro. Saka mirai makasimba,+ uye musazvirega muchisungwazve pajoko reuranda.+  Inzwai! Ini Pauro, ndiri kukuudzai kuti kana mukachecheudzwa, Kristu haazovi nezvaanobatsira kwamuri.+  Ndinopupurazve kuti munhu wese anochecheudzwa anofanira kuchengeta Mutemo wese.+  Makaparadzaniswa naKristu, imi vari kuedza kunzi makarurama nemutemo;+ mabva panyasha dzake.  Kana tiri isu, tiri kumirira nemwoyo wese tichibatsirwa nemweya kuti tiwane kururama kwatinotarisira kunobva pakutenda.  Nekuti kuna Kristu Jesu, kuchecheudzwa kana kusachecheudzwa hazvikoshi,+ asi kutenda kunoshanda nerudo ndiko kunokosha.  Makanga muchimhanya zvakanaka.+ Ndiani akakutadzisai kuramba muchiteerera chokwadi?  Kunyengetedza kwakadai hakubvi kune uya ari kukudanai.  Mbiriso shomanana inovirisa mukanyiwa wese.+ 10  Ndine chivimbo chekuti imi muri pamwe naShe+ hamuzosviki pakuchinja mafungiro enyu; asi uya ari kukunetsai+ achagamuchira mutongo wakamukodzera, pasinei nekuti ndiani. 11  Kana ndiri ini, hama, kana ndichiri kuparidza nezvekuchecheudzwa, ndichiri kutambudzirwei? Kana zvakadaro chinhu chinogumbura chedanda rekutambudzirwa*+ chabviswa. 12  Ndinoshuva kuti dai vanhu vari kuedza kukukanganisai vazvicheka nhengo dzavo.* 13  Hama, makadanirwa rusununguko; asi musashandisa rusununguko urwu semukana wekutevera zvido zvenyama,+ asi shandiranai nerudo.+ 14  Nekuti Mutemo wese unozadziswa* nemurayiro mumwe chete unoti: “Ida muvakidzani wako sezvaunozviita.”+ 15  Asi kana muchiramba muchirumana nekudyanana,+ chenjerai kuti hamupedzani.+ 16  Asi ndinoti, Rambai muchifamba nemweya+ uye hamuzomboiti zvido zvenyama.+ 17  Nekuti nyama inorwisana nemweya pazvido zvayo, uye mweya unorwisana nenyama; zvinhu izvi zvinorwisana, zvekuti hamukwanisi kuita zvamunoda kuita chaizvo.+ 18  Uyezve, kana muchitungamirirwa nemweya, hamusi pasi pemutemo. 19  Mabasa enyama anonyatsooneka, uye ndeaya: upombwe,*+ kusachena, tsika dzakafumuka,*+ 20  kunamata zvidhori, kuita zvemidzimu,*+ kuvengana, kupopotedzana, godo, kuviruka nehasha, kunetsana, kupesana, kuita tumapoka, 21  ruchiva, udhakwa,+ mitambo yekufara zvakapfurikidza, nezvinhu zvakaita seizvi.+ Ndiri kugara ndakuyambirai nezvezvinhu izvi, sekukuyambirai kwandakamboita, kuti vaya vanoita zvinhu izvi havazogari nhaka yeUmambo hwaMwari.+ 22  Asi zvibereko zvemweya rudo, mufaro, rugare, mwoyo murefu, mutsa, kuva akanaka,+ kutenda, 23  unyoro, kuzvidzora.+ Hapana mutemo unorambidza zvinhu zvakadai. 24  Uyewo vanhu vaKristu Jesu vakaroverera nyama pamwe chete nekuchiva kwayo nezvido zvayo.+ 25  Kana tichirarama nemweya, ngatirambei tichifambawo zvakanaka nemweya.+ 26  Ngatiregei kuzvikudza,+ tichimutsa makwikwi pakati pedu,+ tichiitirana shanje.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “vazviita ngomwa,” kureva kucheka mabhora enhengo dzavo, izvo zvaizoita kuti vasakodzera kutevedzera mutemo wavaikurudzira vanhu kuti vatevedzere.
Dzimwe shanduro dzinoti, “unobatanidzwa.”
Shoko racho rechiGiriki nderekuti por·nei′a. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “kushaya nyadzi.” Shoko racho rechiGiriki nderekuti a·sel′gei·a. Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Tsika dzakafumuka.”
Kana kuti “zvemashiripiti; zvemishonga.”