Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tsamba kuvaGaratiya

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kwaziso (1-5)

  • Hakuna mamwe mashoko akanaka (6-9)

  • Mashoko akanaka anoparidzwa naPauro anobva kuna Mwari (10-12)

  • Kutendeuka kwaPauro uye kutanga kweushumiri hwake (13-24)

 • 2

  • Pauro anoonana nevaapostora kuJerusarema (1-10)

  • Pauro anotsiura Petro (Kefasi) (11-14)

  • Kutenda chete ndiko kunoita kuti munhu anzi akarurama (15-21)

 • 3

  • Kusiyana kwakaita mabasa eMutemo nekutenda (1-14)

   • Vakarurama vachararama nekutenda (11)

  • Abrahamu haana kupiwa vimbiso nekutevedzera Mutemo (15-18)

   • Kristu, mwana waAbrahamu (16)

  • Kutanga kweMutemo uye chinangwa chawo (19-25)

  • Vanakomana vaMwari kuburikidza nekutenda (26-29)

   • Vana vaAbrahamu, vanhu vaKristu (29)

 • 4

  • Hamusisiri varanda, asi mava vanakomana (1-7)

  • Pauro anonetseka nezvevaGaratiya (8-20)

  • Hagari naSara: sungano mbiri (21-31)

   • Jerusarema riri kumusoro, amai vedu, rakasununguka (26)

 • 5

  • Rusununguko rwevaKristu (1-15)

  • Kufamba nemweya (16-26)

 • 6

  • Takuriranai zvinorema (1-10)

   • Unokohwa zvaunodyara (7, 8)

  • Kuchecheudzwa hakuna zvakunobatsira (11-16)

   • Chisikwa chitsva (15)

  • Mhedziso (17, 18)