Tsamba kuvaFiripi 1:1-30

  • Kwaziso (1, 2)

  • Kutenda Mwari; munyengetero waPauro (3-11)

  • Mashoko akanaka anopararira pasinei nekutambudzwa (12-20)

  • Kurarama ndiKristu, kufa kupfuma (21-26)

  • Kuzvibata zvinoenderana nemashoko akanaka (27-30)

1  Pauro naTimoti, varanda vaKristu Jesu, kuvatsvene vese vari pamwe naKristu Jesu vari muFiripi,+ pamwe chete nevatariri nevashumiri veungano:+  Nyasha nerugare zvinobva kuna Mwari Baba vedu naShe Jesu Kristu ngazvive nemi.  Ndinogara ndichitenda Mwari wangu pandinofunga nezvenyu,  pandinokunyengetererai mese ndichiteterera. Pese pandinoteterera ndinenge ndichifara,+  nekuti makatsigira mashoko akanaka* kubvira pazuva rekutanga kusvikira iye zvino.  Nekuti ndine chokwadi chekuti uya akatanga basa rakanaka mamuri acharipedzisa,+ kusvikira pazuva raKristu Jesu.+  Handingamboregi kufunga zvakadai nezvenyu mese, sezvo muri pamwoyo pangu, uye muri imi makava neni pandakaratidzwa nyasha pazvisungo zvangu zvemujeri+ uye pakutsigira mashoko akanaka nekushandisa mutemo kuita kuti asarambidzwa.+  Nekuti Mwari anondipupurira kuti ndinokusuwai mese nerudo rwakadzama serwaKristu Jesu.  Uye ndinoramba ndichinyengeterera kuti rudo rwenyu rurambe ruchingowedzera+ neruzivo rwakarurama+ uye kuti munyatsova neungwaru;+ 10  kuti muve nechokwadi chekuti ndezvipi zvinokosha kupfuura zvimwe,+ musina chamunopomerwa uye musingagumburi vamwe+ kusvikira pazuva raKristu; 11  uye kuti muzadzwe nechibereko chakarurama, kuburikidza naJesu Kristu,+ kuti Mwari akudzwe uye arumbidzwe. 12  Hama ndinoda kuti muzive kuti zviri kuitika kwandiri zvatozoita kuti mashoko akanaka afambire mberi, 13  zvekuti kusungwa+ kwangu nekuda kwaKristu kwava kuzivikanwa+ neVarindi veMuzinda waMambo vese nevamwe vanhu vese. 14  Hama dzakawanda munaShe dzava nechivimbo pamusana pekusungwa kwandakaitwa, uye dzava kutonyanya kuratidza ushingi pakutaura shoko raMwari dzisingatyi. 15  Ichokwadi kuti vamwe vari kuparidza Kristu negodo nemakwikwi, asi vamwe nechinangwa chakanaka. 16  Vaya vari kuparidza nechinangwa chakanaka vari kuzivisa Kristu zvichibva parudo, nekuti vanoziva kuti ndakagadzwa kuti nditsigire mashoko akanaka;+ 17  asi vamwe vacho vanozviita zvisingabvi pamwoyo, vachikakavara, nekuti vari kuda kundidenhera matambudziko ndakasungwa kudai. 18  Zviri kuzoguma nei? Pangava pari kuparidzwa nechinangwa chisiri icho kana kuti pachokwadi, Kristu ari kuziviswa, uye ndiri kufadzwa nazvo. Ndingatoti ndicharamba ndichifara, 19  nekuti ndinoziva kuti izvi zvichaita kuti ndiponeswe nekunyengetera kwenyu muchiteterera+ uye kutsigirwa nemweya waJesu Kristu.+ 20  Izvi zvinoenderana nechido chakasimba chandiinacho uye tariro yekuti handina chandichanyara nacho, asi kuti ndichitaura ndakasununguka, Kristu achakudzwa iye zvino, sezvaagara achiitwa, kuburikidza nemuviri wangu, mungava mukurarama kana murufu.+ 21  Nekuti kwandiri, kurarama ndiKristu,+ uye kufa kupfuma.+ 22  Kana kuri kuramba ndichirarama panyama, izvi ndizvo zvibereko zvebasa rangu; asi handitauri kuti ndichasarudza chipi. 23  Ndiri kushaya kuti ndosarudza chipi pazviviri izvi, nekuti ndinoda kusunungurwa uye kuva naKristu,+ izvo zvandiine chokwadi kuti ndizvo zviri nani.+ 24  Asi zvakatonaka kuti ndirambe ndiripo panyama kuti zvikubatsirei. 25  Saka sezvo ndiine chivimbo nazvo, ndinoziva kuti ndicharamba ndiripo uye ndiinemi mese kuti mufambire mberi uye muve nemufaro pakutenda kwenyu, 26  kuti mufaro wenyu ufashukire muna Kristu Jesu pamusana pangu pandinenge ndiinemi zvakare. 27  Chamuri kufanira kungoita chete kuzvibata zvinoenderana nemashoko akanaka pamusoro paKristu,+ kuti kunyange ndikauya ndokuonai kana kuti kana ndikasavapo, ndinzwe nezvenyu kuti makamira makasimba mumafungiro mamwe chete, uye mweya mumwe chete,*+ muchishanda nesimba pamwe chete nekuda kwekutenda kwemashoko akanaka, 28  musingambotyi vanokupikisai. Ichi chiratidzo chekuti ivo vachaparadzwa,+ asi imi muchaponeswa;+ uye izvi zvinobva kuna Mwari. 29  Nekuti makakomborerwa nekupiwa basa raKristu, kuti musangotenda maari chete, asiwo kuti mutambure nekuda kwake.+ 30  Nekuti hondo yamuri kusangana nayo yakafanana neyamakaona ndichisangana nayo,+ yamuri kunzwa kuti ndichiri mairi.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “nezvamakaita kuti mashoko akanaka afambire mberi.”
Kana kuti “makabatana.”