Tsamba kuvaEfeso 6:1-24

  • Mazano kuvana nekuvabereki (1-4)

  • Mazano kuvaranda navanatenzi (5-9)

  • Zvipfeko zvemurwi zvakakwana zvinobva kuna Mwari (10-20)

  • Kwaziso yekupedzisira (21-24)

6  Vana, teererai vabereki venyu+ munaShe, nekuti izvi zvakarurama.  “Kudza baba vako naamai vako.”+ Uyu ndiwo murayiro wekutanga une vimbiso yekuti:  “Kuti zvikufambire zvakanaka* uye ugare panyika kwenguva refu.”  Uye vanababa, musatsamwisa vana venyu,+ asi varerei muchivaranga+ uye muchivarayira* sezvinodiwa naJehovha.*+  Varanda, teererai vanatenzi+ venyu panyama, muchitya nekudedera, muchiita zvinhu nemwoyo wese, sezvamunoita kuna Kristu,  kwete pamunenge muchionekwa chete, muchingoitira kufadza vanhu,+ asi sevaranda vaKristu, muchiita kuda kwaMwari nemweya* wese.+  Ivai varanda vane chido semuri kushandira Jehovha,*+ kwete vanhu,  nekuti munoziva kuti zvinhu zvese zvakanaka zvinoitwa nemunhu, achazvidzorerwa naJehovha,*+ angava muranda kana kuti munhu akasununguka.  Uyewo, imi vanatenzi, rambai muchivabata saizvozvo, musingavatyisidziri, nekuti munoziva kuti Tenzi wavo newenyu ari kudenga,+ uye haasaruri. 10  Ndinopedzisa ndichiti, rambai muchiwana simba+ munaShe nemuukuru hwesimba rake. 11  Pfekai zvipfeko zvakakwana zvemurwi+ zvinobva kuna Mwari kuti mukwanise kumira makasimba pakurwisana nemanomano* aDhiyabhorosi; 12  nekuti hatisi kurwisana*+ neropa nenyama, asi nehurumende, nevane masimba, nevatongi venyika verima rino, nemasimba emweya yakaipa+ ari munzvimbo dzemumatenga. 13  Naizvozvo, pfekai zvipfeko zvakakwana zvemurwi zvinobva kuna Mwari,+ kuti mukwanise kuzvidzivirira pazuva rakaipa uye, pamunenge mapedza zvese, mumire makasimba. 14  Saka mirai makasimba, makasunga muchiuno menyu nebhandi rechokwadi,+ makapfeka chinhu chinovharidzira chipfuva, chekururama,+ 15  uye tsoka dzenyu dzakapfeka mashoko akanaka erugare amakagadzirira kuzivisa.+ 16  Kuwedzera pazvese izvi, torai nhoo huru yekutenda,+ yamuchakwanisa kudzima nayo miseve yese inobvira inokandwa neakaipa.+ 17  Uyewo, pfekai ngowani yeruponeso,+ uye torai bakatwa remweya, iro shoko raMwari,+ 18  uku muchiramba muchinyengetera+ mumweya nguva dzese, muchishandisa nzira dzese dzekunyengetera nekuteterera.+ Saka rambai makamuka, muchiramba muchitetererera vatsvene vese. 19  Neniwo ndinyengetererei kuti ndipiwe mashoko pandinoshama muromo wangu, kuti ndikwanise kutaura neushingi ndichizivisa chakavanzika chitsvene* chemashoko akanaka,+ 20  andiri kushanda semumiririri wawo+ ndakasungwa necheni, uye kuti nditaure nezvawo neushingi sezvandinofanira kuita. 21  Kuti muzivewo nezvangu, uye kuti ndakadii, Tikiko,+ hama inodiwa uye mushumiri akatendeka munaShe, achakuudzai zvese.+ 22  Ndizvo zvandiri kumutumira kwamuri, kuti muzive kuti takadii uye kuti anyaradze mwoyo yenyu. 23  Hama ngadzive nerugare nerudo nekutenda zvinobva kuna Mwari Baba naShe Jesu Kristu. 24  Nyasha dzaMwari ngadzive nevaya vese vanoda Ishe wedu Jesu Kristu nerudo rusingaperi.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Kuti ubudirire.”
Kana kuti “muchivadzidzisa; muchivatungamirira.”
Kana kuti “nemazano.”
ChiGir., “kuita mutsimba.”