Tsamba kuvaEfeso 3:1-21

  • Chakavanzika chitsvene chinosanganisira vemamwe marudzi (1-13)

    • Vemamwe marudzi vanova vagari venhaka pamwe naKristu (6)

    • Chinangwa chaMwari chisingagumi (11)

  • Kunyengeterera vaEfeso kuti vawedzere kuva nenjere (14-21)

3  Nechikonzero ichi, ini Pauro, musungwa+ waKristu Jesu nekuda kwenyu, imi vanhu vemamwe marudzi . . .  kana zvechokwadi makanzwa nezveutariri+ hwenyasha dzaMwari dzandakapiwa kuti mubatsirwe,  kuti ini ndakaziviswa chakavanzika chitsvene* ndichiita zvekuzarurirwa, sezvandambonyora muchidimbu.  Saka pamuchaverenga izvi, munogona kuziva kuti ndinonzwisisa zvakadii chakavanzika chitsvene+ pamusoro paKristu.  Mune zvimwe zvizvarwa, chakavanzika ichi hachina kuziviswa vanakomana vevanhu sekuzarurwa kwachakaitwa iye zvino nemweya kuvaapostora vake vatsvene nevaprofita,+  chekuti, vachibatanidzwa naKristu Jesu uye kuburikidza nemashoko akanaka, vanhu vemamwe marudzi vanofanira kuva vagari venhaka uye nhengo dzemuviri pamwe chete nesu+ vachibatana nesu muvimbiso yakapiwa.  Ndakava mushumiri weizvi maererano nechipo chepachena chenyasha dzaMwari chandakapiwa nekushanda kwesimba rake.+  Ndakangonzwirwawo nyasha idzi,+ ini mudiki pavatsvene vese,+ kuti ndizivise mamwe marudzi mashoko akanaka pamusoro pepfuma isingaenzaniswi yaKristu  uye ndinofanira kuita kuti vanhu vese vaone urongwa hwechakavanzika chitsvene+ chava nenguva yakareba chakavanzwa muna Mwari uyo akasika zvinhu zvese. 10  Izvi zvakaitika kuti iye zvino, kuburikidza neungano,+ hurumende dziri kudenga nevane masimba vari munzvimbo dzekudenga vaziviswe nezveuchenjeri hwaMwari hunoratidzwa nenzira zhinji dzakasiyana-siyana.+ 11  Izvi zvinoenderana nechinangwa chake chisingagumi chaakatanga chine chekuita naKristu+ Jesu Ishe wedu, 12  uyo anoita kuti titaure takasununguka sezvatiri kuita uye anoita kuti tisununguke kutaura naMwari+ nechivimbo kuburikidza nekutenda maari. 13  Saka ndinokumbira kuti musadzokera shure nekuda kwematambudziko andiri kusangana nawo pamusana penyu, nekuti iwo anoreva kukudzwa kwenyu.+ 14  Nechikonzero ichi ndinopfugamira Baba, 15  avo mhuri dzese dziri kudenga nedziri panyika dzinowana mazita adzo kwavari. 16  Ndinonyengetera kuti maererano neukuru hwekubwinya kwavo vasimbise munhu wamuri nechemukati,+ vachizviita nesimba vachishandisa mweya wavo, 17  uye kuti nekutenda kwenyu, Kristu agare mumwoyo menyu nerudo.+ Dzikai midzi,+ uye simbiswai pafaundesheni,+ 18  kuti imi pamwe chete nevatsvene vese munyatsokwanisa kunzwisisa zvakazara chinonzi kufara nekureba nekukwirira nekudzika, 19  uye kuti muzive rudo rwaKristu,+ urwo runopfuura ruzivo, kuti muzadzwe nekuzara kwese kunopiwa naMwari. 20  Uya anogona kuita zvinopfuura nekure kure zvese zvatinokumbira kana zvatingafungidzira,+ maererano nesimba rake riri kushanda matiri,+ 21  ngaakudzwe pachishandiswa ungano uye pachishandiswa Kristu Jesu kusvikira kuzvizvarwa zvese nariini nariini. Ameni.

Mashoko Emuzasi