Tsamba kuvaEfeso 1:1-23

  • Kwaziso (1, 2)

  • Zvikomborero zvemweya (3-7)

  • Kuunganidza zvinhu zvese muna Kristu (8-14)

    • ‘Urongwa hwekuunganidzwa kwezvinhu’ kana nguva yakwana (10)

    • Kuiswa chisimbiso nemweya ‘wavakafanobatiswa’ (13, 14)

  • Pauro anoonga Mwari nekuda kwekutenda kwevaEfeso uye anovanyengeterera (15-23)

1  Pauro, muapostora waKristu Jesu maererano nekuda kwaMwari, kuvatsvene vari muEfeso+ vakatendeka vari pamwe naKristu Jesu:  Nyasha nerugare zvinobva kuna Mwari Baba vedu naShe Jesu Kristu ngazvive nemi.  Mwari ngaarumbidzwe iye Baba vaShe wedu Jesu Kristu, nekuti akatikomborera nezvikomborero zvese zvemweya munzvimbo dzekudenga pamwe naKristu,+  sezvo akatisarudza kuti tive pamwe naye* nyika isati yavambwa, kuti tive vatsvene, vasina chavanopomerwa+ pamberi pake murudo.  Nekuti akagara atigadza+ kuti titorwe sevanakomana vake+ achishandisa Jesu Kristu, maererano nezvinomufadza uye kuda kwake,+  kuti arumbidzwe nekuda kwenyasha+ dzake dzinokudzwa dzaakatiitira achishandisa uya waanoda.+  Naye tinosunungurwa nerudzikinuro kuburikidza neropa rake,+ tichiregererwa zvitadzo zvedu+ maererano nekuwanda kwenyasha dzaMwari.  Nyasha idzi akaita kuti dziwande kwatiri neuchenjeri hwese nekunzwisisa  paakaita kuti tizive chakavanzika chitsvene*+ chekuda kwake. Zvaimufadza iye pachake kuti ave nechinangwa 10  chekuva neurongwa hwekuti kana nguva yaakasarudza yanyatsokwana, aunganidze zvinhu zvese muna Kristu, zvinhu zviri kudenga nezvinhu zviri panyika.+ Aunganidzire maari iye 11  watiri pamwe naye uye watichagara nhaka pamwe naye,+ sezvo takagara tagadzwa maererano nechinangwa cheuya anoita zvinhu zvese zvaanosarudza maererano nekuda kwake, 12  kuti isu vakatanga kuva netariro muna Kristu tishumire kuti kubwinya kwake kurumbidzwe. 13  Asi nemiwo makava netariro maari pamakanzwa shoko rechokwadi, mashoko akanaka ekuponeswa kwenyu. Pamakatenda, makaiswa chisimbiso*+ pachishandiswa iye nemweya mutsvene wakavimbiswa, 14  uyo watakafanobatiswa* kuti tizowana nhaka yedu,+ kuti vanhu vaMwari vasunungurwe+ pachishandiswa rudzikinuro,+ kuti arumbidzwe zvinoshamisa. 15  Ndokusaka iniwo, kubvira pandakanzwa nezvekutenda kwamuinako munaShe Jesu uye rudo rwamunoratidza vatsvene vese, 16  handina kurega kutenda Mwari pamusoro penyu. Ndinogara ndichitaura nezvenyu muminyengetero yangu, 17  kuti Mwari waShe wedu Jesu Kristu, Baba vekubwinya, akupei mweya weuchenjeri uye akuzarurirei ruzivo rwake rwakarurama.+ 18  Iye akavhenekera maziso emwoyo yenyu, kuti muzive tariro yaakakudanirai, pfuma inobwinya yaanochengetera vatsvene senhaka,+ 19  uye kukura kwakaita ukuru hwesimba rake kwatiri isu vatendi.+ Ihwo hunoenderana nekushanda kwesimba rake guru, 20  raakashandisa pana Kristu achimumutsa kuvakafa, akamugarisa kuruoko rwake rwerudyi+ munzvimbo dzekudenga, 21  kumusorosoro kwehurumende dzese, nevanhu vane chiremera, nemasimba, neushe uye nemazita ese anodanwa,+ kwete mumamiriro ano ezvinhu* chete, asiwo mune achauya. 22  Akaisawo zvinhu zvese pasi petsoka dzake,+ akamuita kuti ave musoro wezvinhu zvese kuungano,+ 23  inova ndiyo muviri wake,+ kuzara kwaiye uyo anozadza zvinhu zvese muzvese.

Mashoko Emuzasi

Kureva, Kristu.
Kana kuti “chidhindo.”
Kana kuti “wakaita semari yekufanobatira chinhu; wakaita sechitsidzo chezvichauya; wakaita sevimbiso yezvichauya.”