Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tsamba kuvaEfeso

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kwaziso (1, 2)

  • Zvikomborero zvemweya (3-7)

  • Kuunganidza zvinhu zvese muna Kristu (8-14)

   • ‘Urongwa hwekuunganidzwa kwezvinhu’ kana nguva yakwana (10)

   • Kuiswa chisimbiso nemweya ‘wavakafanobatiswa’ (13, 14)

  • Pauro anoonga Mwari nekuda kwekutenda kwevaEfeso uye anovanyengeterera (15-23)

 • 2

  • Kuitwa vapenyu muna Kristu (1-10)

  • Rusvingo runoparadzanisa runoparadzwa (11-22)

 • 3

  • Chakavanzika chitsvene chinosanganisira vemamwe marudzi (1-13)

   • Vemamwe marudzi vanova vagari venhaka pamwe naKristu (6)

   • Chinangwa chaMwari chisingagumi (11)

  • Kunyengeterera vaEfeso kuti vawedzere kuva nenjere (14-21)

 • 4

  • Kubatana mumuviri waKristu (1-16)

   • Varume sezvipo (8)

  • Unhu hwekare uye unhu hutsva (17-32)

 • 5

  • Kutaura kwakachena uye mabasa akachena (1-5)

  • Fambai sevana vechiedza (6-14)

  • Zadzwai nemweya (15-20)

   • Shandisai nguva yenyu nekuchenjera (16)

  • Mazano kuvarume nemadzimai (21-33)

 • 6

  • Mazano kuvana nekuvabereki (1-4)

  • Mazano kuvaranda navanatenzi (5-9)

  • Zvipfeko zvemurwi zvakakwana zvinobva kuna Mwari (10-20)

  • Kwaziso yekupedzisira (21-24)