Tsamba Kuna Tito 3:1-15

  • Kuzviisa pasi kwakakodzera (1-3)

  • Gadzirira kuita mabasa akanaka (4-8)

  • Siyana nenharo dzisina basa uye dzidziso dzenhema (9-11)

  • Kuudzwa zvekuita uye kwaziso (12-15)

3  Ramba uchivayeuchidza kuti vazviise pasi uye vateerere hurumende nevanhu vane masimba,+ vave vakagadzirira kuita mabasa ese akanaka,  vasataure zvakaipa nezvevamwe vanhu, vasapopotedzane, asi vave vanhu vanonzwisisa,+ vachinyatsoratidza unyoro kuvanhu vese.+  Nekuti nesuwo taimbova vanhu vasina musoro, tisingateereri, tichitsauswa, tiri varanda vekuchiva kwakasiyana-siyana nevemafaro, tichiita zvakaipa uye tiine shanje, tichisemesa, tichivengana.  Asi Muponesi wedu, Mwari, paakaratidza pachena mutsa wake+ uye kuda kwaanoita vanhu  (kwete nekuti tine mabasa akarurama atakanga taita,+ asi pamusana petsitsi dzake),+ akatiponesa nekutigeza tikava vapenyu+ uye nekuita kuti tive vatsva kuburikidza nemweya mutsvene.+  Akatidururira mweya iwoyo wakawanda achishandisa Jesu Kristu Muponesi wedu,+  kuti pashure pekunge tanzi takarurama kuburikidza nenyasha dzake,+ tive vagari venhaka+ maererano netariro yeupenyu husingaperi.+  Mashoko aya ndeechokwadi uye ndinoda kuti urambe uchisimbisa nyaya idzi, kuti vaya vakatenda Mwari varambe vakaisa pfungwa dzavo pakuita zvakanaka. Zvinhu izvi zvakanaka uye zvinobatsira vanhu.  Asi siyana nenharo dzisina basa uye nyaya dzemadzinza, kukakavadzana nekupopotedzana pamusoro peMutemo, nekuti hazvina zvazvinobatsira uye hazvina maturo.+ 10  Kana ari munhu anoparadzira dzidziso dzenhema,+ usashamwaridzana naye+ pashure pekunge wamutsiura* kekutanga nekechipiri,+ 11  uchiziva kuti munhu akadaro akatsauka munzira uye ari kutadza, achizvipa ega mhosva. 12  Pandichatuma Atemasi kana Tikiko+ kwauri, ita zvese zvaunogona kuti uuye tionane kuNikoporisi, nekuti ndiko kwandichange ndiri mwaka wese wechando. 13  Ipa Zenasi, uyo anonyatsoziva Mutemo, naAporo, zvese zvavanenge vachida, kuti vasava nechavanoshayiwa parwendo rwavo.+ 14  Asi vanhu vedu ngavadzidzewo kuramba vachiita mabasa akanaka, kuti vakwanise kubatsira kana paine zviri kudiwa nekukurumidza,+ kuti varege kuva vasina zvibereko.+ 15  Vese vandiinavo vari kukukwazisa. Ndikwazisirewo vaya vanotida mukutenda. Nyasha dzaMwari ngadzive nemi mese.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “wamuyambira.”