Tsamba Kuna Tito 2:1-15

  • Dzidziso yakanaka kuvakuru nevadiki (1-15)

    • Ramba zvinhu zvisingadiwi naMwari (12)

    • Kushingairira mabasa akanaka (14)

2  Asi iwe ramba uchitaura zvinhu zvinoenderana nedzidziso yakanaka.*+  Varume vakuru ngavave vanhu vanoita zvinhu zvine mwero, vanoita zvinhu nemwoyo wese, vane pfungwa dzakanaka, vanonyatsoratidza kutenda, rudo, uye kutsungirira.  Vakadzi vakuruwo ngavazvibate zvakakodzera vanhu vatsvene, vasingatauri zvinosvibisa mazita evamwe, vasingaitwi varanda newaini, vadzidzisi vezvakanaka,  kuti vakwanise kurayira* vakadzi vadiki kuti vade varume vavo, vade vana vavo,  vave nepfungwa dzakanaka, vane tsika dzakachena, vanoita mabasa epamba, vakanaka, vanozviisa pasi pevarume vavo,+ kuti shoko raMwari rirege kushorwa.  Ramba uchikurudzirawo varume vadiki kuti vave nepfungwa dzakanaka,+  uchiratidza kuti uri muenzaniso wemabasa akanaka pazvese zvaunoita. Dzidzisa zvakachena uchizviita nemwoyo wese,+  uchitaura mashoko anobatsira,* asingagoni kushorwa,+ kuti vaya vanopikisa vanyare, vasina chakaipa chekutaura pamusoro pedu.+  Varanda ngavazviise pasi pavanatenzi vavo pazvese zvavanoita,+ vachiedza kuvafadza, vasingavaitisi nharo, 10  vasingavabiri,+ asi vachiratidza kuvimbika kwakakwana, kuitira kuti zvese zvavanoita zviite kuti dzidziso yeMuponesi wedu, Mwari, ioneke kunaka kwayo.+ 11  Nekuti nyasha dzaMwari dzakaratidzwa pachena, dzichiunza ruponeso kuvanhu vakasiyana-siyana.+ 12  Dzinotidzidzisa kuramba zvinhu zvisingadiwi naMwari+ uye kuchiva kwenyika uye kuti tirarame nepfungwa dzakanaka nekururama nekuzvipira kuna Mwari munyika ino,+ 13  tichimirira tariro inofadza+ nekuratidzwa pachena kunobwinya kwaMwari mukuru uye kweMuponesi wedu, Jesu Kristu, 14  uyo akazvipa kuti atisunungure*+ pakusateerera mutemo kwemarudzi ese uye kuti azvichenesere vanhu vake ega, vanoshingairira mabasa akanaka.+ 15  Ramba uchitaura zvinhu izvi, uchikurudzira uye uchitsiura zvinoratidza kuti une masimba akakwana ekuzviita.+ Ngaparege kuva nemunhu anokutarisira pasi.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “inopa utano; inobatsira.”
Kana kuti “kuyeuchidza; kudzidzisa.”
Kana kuti “anopa utano.”
ChiGir., “atidzikinure; atinunure.”