Tsamba Kuna Tito 1:1-16

  • Kwaziso (1-4)

  • Tito anofanira kugadza vakuru muKrete (5-9)

  • Tsiura vanhu vanopanduka (10-16)

1  Pauro, muranda waMwari uye muapostora waJesu Kristu maererano nekutenda kwevanhu vaMwari vakasarudzwa uye ruzivo rwakarurama pamusoro pechokwadi chinoenderana nekuzvipira kuna Mwari,  izvo zvinobva patariro yeupenyu husingaperi+ yakavimbiswa kare kare naMwari, uyo asingagoni kureva nhema;+  asi panguva yake yakakodzera akaita kuti shoko rake rizivikanwe kuburikidza nebasa rekuparidza randakapiwa+ maererano nemurayiro weMuponesi wedu, Mwari;  kuna Tito, mwana chaiye maererano nekutenda kwedu: Nyasha nerugare zvinobva kuna Mwari Baba naKristu Jesu Muponesi wedu ngazvive newe.  Ndakakusiya muKrete kuti ugadzirise zvakanga zvisina kumira zvakanaka uye kuti ugadze vakuru muguta rimwe nerimwe, sezvandakakurayira kuti:  kana paine murume asina chaanopomerwa, murume ane mudzimai mumwe chete, ane vana vanotenda vasingapomerwi kuti havazvibati kana kuti havateereri.*+  Nekuti semuranda* waMwari, mutariri anofanira kuva munhu asina chaanopomerwa, asina kuoma musoro,+ asingakurumidzi kushatirwa,+ asiri chidhakwa, asingaiti mhirizhonga,* asingakari pfuma,  asi anogamuchira vaenzi zvakanaka,*+ anoda zvakanaka, ane pfungwa dzakanaka,+ akarurama, akavimbika,+ anozvidzora,+  anobatisisa mashoko akatendeka pakudzidzisa kwake,+ kuti akwanise kukurudzira* achidzidzisa zvinhu zvakanaka*+ uye kutsiura+ vaya vanopikisa. 10  Nekuti kune vanhu vakawanda vakapanduka, vanotaura zvisina zvazvinobatsira, uye vanonyengera, kunyanya vaya vanoti kuchecheudzwa kunokosha.+ 11  Vanhu ivava vanofanira kunyararidzwa, nekuti vanoramba vachiparadza dzimba dzese nekudzidzisa zvinhu zvavasingafaniri kudzidzisa, vachizviitira kuti vawane pfuma. 12  Mumwe muprofita wavo chaiye, akati: “VaKrete vanhu vanonyepa, zvikara zvakaipa, simbe dzinodyisa.” 13  Uchapupu uhwu ndehwechokwadi. Saka ramba uchivatsiura zvakasimba, kuti vave nekutenda kune utano, 14  vasingateereri ngano dzevaJudha nemirayiro yevanhu vanotsauka pachokwadi. 15  Zvinhu zvese zvakachena kuvanhu vakachena;+ asi kuvanhu vakasvibiswa uye vasina kutenda, hapana chakachena, nekuti pfungwa dzavo nehana dzavo zvakasvibiswa.+ 16  Vanozivisa pachena kuti vanoziva Mwari, asi vanomuramba nemabasa avo,+ nekuti vanosemesa, havateereri uye hapana basa rakanaka ravanonzi vakakodzera kuita.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “havadzoreki; vakapanduka.”
Shoko racho rechiGiriki rinoreva muranda akapiwa simba paimba yatenzi wake.
Kana kuti “asingarovi.”
Kana kuti “anobata zvakanaka vanhu vaasingazivi.”
Kana kuti “kurayira.”
Kana kuti “zvinopa utano; zvinobatsira.”