Rwiyo rwaSoromoni 4:1-16

  • Mufudzi (1-5)

    • “Wakanaka, mudiwa wangu” (1)

  • Musikana (6)

  • Mufudzi (7-16a)

    • ‘Wanditora mwoyo, mwenga wangu’ (9)

  • Musikana (16b)

4  “Chokwadi wakanaka, mudiwa wangu! Wakazonaka! Maziso ako akaita seenjiva paanooneka kuseri kwejira rakafukidza kumeso kwako. Bvudzi rako rakaita seboka rembudziDzakaita mudungwe dzichidzika nemakomo eGiriyedhi.+   Mazino ako akaita seboka remakwai achangobva kuveurwaAbva kunogezwa,Ese aine vana vaviri vaviri,Uye pasina kana rakarasikirwa nevana varo.   Muromo wako wakaita seshinda tsvuku,Uye matauriro ako anofadza. Sepomegraneti* ratsemurwa nepakatiNdizvo zvakaita matama ako akavharwa nejira.   Mutsipa wako+ wakaita seshongwe yaDhavhidhi,+Yakavakwa nematombo akaturikidzana,Panoturikwa nhoo dzine chiuru,Nhoo dzese dzeraundi dzevarume vane simba.+   Mazamu ako maviri akaita setsvana mbiri dzemhara,Vana vemhara vanoberekwa panguva imwe chete,+Vanofura pakati pemaruva.”   “Kusvikira kwava kufefetera uye mimvuri yava kutiza,Ndichaenda kugomo remuraUye kuchikomo chezvinonhuhwirira zvichena.”+   “Zvese zviri pauri zvakanaka, mudiwa wangu,+Hauna panoshoreka.   Ngatibvei tese muRebhanoni, mwenga wangu,Ngatibvei tese muRebhanoni.+ Dzika uchibva pamusoro peAmana,Pamusoro peSeniri, pamusoro peHemoni,+Panzvimbo dzinogara shumba, pamakomo eingwe.   Wanditora mwoyo,+ hanzvadzi yangu, mwenga wangu,Wanditora mwoyo nekungonditarisa kamwe chete nemaziso ako,Nekungotarisa kwandaita chuma chimwe chete pachishongo chako chemuhuro. 10  Kuratidza kwako rudo kwakazonaka,+ hanzvadzi yangu, mwenga wangu! Kuratidza kwako rudo kunopfuura waini,+Uye kunhuhwirira kwemafuta ako kunopfuura chero chii zvacho chinonhuhwirira!+ 11  Mwenga wangu, miromo yako inodonha uchi hwemumazinga.+ Uchi nemukaka zviri pasi perurimi rwako,+Uye kunhuhwirira kwezvipfeko zvako kwakafanana nekunhuhwirira kweRebhanoni. 12  Hanzvadzi yangu, mwenga wangu, akaita semunda wakakiyiwa,Munda wakakiyiwa, chitubu chakanamwa. 13  Nhungirwa dzako* iparadhiso yemipomegraneti,*Ine michero yakanakisisa, nemihena pamwe chete neminadhi, 14  Nadhi+ nesafuroni, karamusi*+ uye sinamoni,+Pamwe chete nemiti yese yezvinonhuhwirira zvichena, mura nearosi,+Uye zvinonhuhwirira zvese zvakanaka kwazvo.+ 15  Uri chitubu chemubindu, tsime remvura yakachena,Uye hova dzinoyerera dzinobva kuRebhanoni.+ 16  Muka, iwe mhepo yekuchamhembe;Pinda, iwe mhepo yekumaodzanyemba. Fefetera mubindu rangu. Kunhuhwirira kwaro ngakupararire.” “Mudiwa wangu ngaapinde mubindu rake,Adye michero yaro yakanakisisa.”

Mashoko Emuzasi

Pomegraneti muchero wakada kuita mutsvuku uye unoratidzika seapuro. Vamwe vanouti chibage cheChirungu.
Dzimwe shanduro dzinoti, “Ganda rako.”
Kana kuti “munda wemipomegraneti.”
Kureva, tsanga inonhuhwirira.