Rwiyo rwaSoromoni 2:1-17

 • Musikana (1)

  • “Ndinongovawo zvangu ruva resafuroni”

 • Mufudzi (2)

  • ‘Mudiwa wangu akaita seruva’

 • Musikana (3-14)

  • ‘Musamutsa rudo mukati mangu kusvikira rwava kuda’ (7)

  • Anotaura mashoko emufudzi (10b-14)

   • “Tsvarakadenga yangu, ngatiende tese” (10b, 13)

 • Hanzvadzi dzemusikana (15)

  • “Tibatire makava”

 • Musikana (16, 17)

  • “Mudiwa wangu ndewangu uye ini ndiri wake” (16)

2  “Ndinongovawo zvangu ruva resafuroni remubani remumhenderekedzo yegungwa,Ruva remumapani.”+   “Seruva riri pakati peminzwaNdizvo zvakaita mudiwa wangu pakati pevanasikana.”   “Semuti wemuapuro uri pakati pemiti yemusango,Ndizvo zvakaita mudiwa wangu pakati pevanakomana. Ndinoda chaizvo kugara mumumvuri wake,Uye muchero wake unotapira mukanwa mangu.   Akandiunza muimba yemabiko,*Uye rudo rwake rwakanga rwakaita semureza pamusoro pangu.   Ndigutse nemakeke emazambiringa akaomeswa;+Ndisimbise nemaapuro,Nekuti ndiri kurwara nerudo.   Ruoko rwake rweruboshwe ruri pasi pemusoro wangu,Uye ruoko rwake rwerudyi rwakandimbundira.+   Ndinoita kuti mupike, imi vanasikana veJerusarema,Nemhara+ uye nenondo dzemusango: Musaedza kumutsa rudo mukati mangu kusvikira rwava kuda.+   Ndiri kunzwa mudiwa wangu! Uyo! Ari kuuya,Achikwira makomo, achisvetuka zvikomo.   Mudiwa wangu akaita semhara, akaita senondo diki.+ Uyo ari apo, akamira kuseri kwemadziro edu,Achitarisa nepamahwindo,Achidongorera nepamahwindo emaburi maburi. 10  Mudiwa wangu anotaura, anoti kwandiri: ‘Simuka, iwe mudiwa wangu,Tsvarakadenga yangu, ngatiende tese. 11  Ona! Mwaka wechando* wapfuura. Hakusisina mvura, yaenda. 12  Maruva ava kuoneka panyika,+Nguva yekuchekerera miti yasvika,+Uye rwiyo rwenjiva rwava kunzwika munyika yedu.+ 13  Muonde wava kuibvisa maonde awo ekutanga;+Mizambiringa yava nemaruva uye yava kunhuhwirira. Simuka, mudiwa wangu, uuye. Tsvarakadenga yangu, ngatiende tese. 14  Iwe njiva yangu yakazororera pakati pematombo,+Iri munzvimbo yekuhwanda mumawere,Rega ndikuone, ndinzwe inzwi rako,+Nekuti inzwi rako rinofadza uye chimiro chako chakanaka.’”+ 15  “Tibatire makava,Makava madiki anoparadza minda yemizambiringa,Nekuti minda yedu yemizambiringa yava nemaruva.” 16  “Mudiwa wangu ndewangu uye ini ndiri wake.+ Ari kufudza makwai+ ari pakati pemaruva.+ 17  Kusvikira kwava kufefetera uye mimvuri yava kutiza,Dzoka nekukurumidza, iwe mudiwa wangu,Semhara+ kana kuti senondo diki hono+ iri pamakomo ekuparadzana.*

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “muimba yewaini.”
Kana kuti “wemvura.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “makomo akaparadzana.” Kana kuti “makomo eBhetari.”