Rwiyo rwaSoromoni 1:1-17

 • Rwiyo rwakanaka kukunda dzese (1)

 • Musikana (2-7)

 • Vanasikana veJerusarema (8)

 • Mambo (9-11)

  • “Tichakugadzirira zvishongo zvegoridhe” (11)

 • Musikana (12-14)

  • “Mudiwa wangu akaita sehomwe inonhuhwirira yemura” (13)

 • Mufudzi (15)

  • “Wakanaka, mudiwa wangu”

 • Musikana (16, 17)

  • “Wakanaka, mudiwa wangu” (16)

1  Rwiyo rwaSoromoni, rwakanaka kukunda dzimwe dzese:+   “Ngaanditsvode nekutsvoda kwemuromo wake,Nekuti kuratidza kwaunoita rudo rwako kunopfuura waini.+   Kunhuhwirira kwemafuta ako kwakanaka.+ Zita rako rakaita semafuta anonhuhwirira adururwa.+ Ndokusaka vasikana vachikuda.   Nditore* tiende tese; ngatimhanyei. Mambo andipinza mudzimba dzake dzemukati! Ngatifarei, tichinakidzwa tese. Ngatirumbidzei* kuratidza kwaunoita rudo rwako kupfuura zvatinoita waini. Ndokusaka vachikuda.*   Imi vanasikana veJerusarema, ndiri mutema zvangu, asi ndakanaka,Sematende eKedhari,+ semachira ematende+ aSoromoni.   Musaramba makanditarisa nekuti ndakasviba,Nekuti zuva rakandipisa. Vanakomana vaamai vangu vakanditsamwira;Vakandiita muchengeti weminda yemizambiringa,Asi munda wangu wemizambiringa handina kuuchengeta.   Nhai chido chemwoyo wangu,* ndiudze,Kwaunofudzira makwai ako,+Kwaunoararisa masikati. Nei ndichifanira kuita semukadzi akazvifukidza nejira*Pakati pemakwai evamwe vako?”   “Kana usingazivi, iwe mukadzi akanaka chaizvo kupfuura vamwe vese,Enda uchitevera mafamba nezvipfuwo,Ufudzire mbudzana dzako pedyo nematende evafudzi.”   “Iwe mudiwa wangu, ndinokufananidza nebhiza gadzi* riri pangoro dzaFarao.+ 10  Matama ako akashongedzwa zvakanaka nezvishongo,*Mutsipa wako wakashongedzwa nechuma. 11  Tichakugadzirira zvishongo* zvegoridheZvakashongedzwa nesirivha.” 12  “Mambo paanenge akagara patafura yake yeraundi,Mafuta angu*+ anoramba achibudisa kunhuhwirira kwawo. 13  Mudiwa wangu akaita sehomwe inonhuhwirira yemura+Ari pakati pemazamu angu usiku hwese. 14  Kwandiri mudiwa wangu akaita sesumbu remaruva ehena+Riri pakati peminda yemizambiringa yekuEni-gedhi.”+ 15  “Chokwadi wakanaka, mudiwa wangu! Wakazonaka! Maziso ako akafanana neenjiva.”+ 16  “Chokwadi wakanaka, mudiwa wangu, uye unofadza!+ Mubhedha wedu uri pakati pemashizha. 17  Mapango emba yedu* misidhari,Mbariro dzedenga remba mijunipa.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Ndikweve.”
Kana kuti “Ngatirondedzerei.”
Kureva, vasikana.
Kana kuti “anodiwa chaizvo nemweya wangu.”
Kana kuti “nejira rekuchema.”
Kana kuti “nebhiza rangu gadzi.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “ari pakati pebvudzi rakarukwa.”
Kana kuti “zvishongo zveraundi.”
ChiHeb., “Mafuta angu enadhi.”
Kana kuti “emba yedu yakanaka.”