Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Rwiyo rwaSoromoni

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7 8

Zviri Mubhuku Racho

 • MUSIKANA WEKUSHURAMI ARI MUMUSASA WAMAMBO SOROMONI (1:1–3:5)

  • 1

   • Rwiyo rwakanaka kukunda dzese (1)

   • Musikana (2-7)

   • Vanasikana veJerusarema (8)

   • Mambo (9-11)

    • “Tichakugadzirira zvishongo zvegoridhe” (11)

   • Musikana (12-14)

    • “Mudiwa wangu akaita sehomwe inonhuhwirira yemura” (13)

   • Mufudzi (15)

    • “Wakanaka, mudiwa wangu”

   • Musikana (16, 17)

    • “Wakanaka, mudiwa wangu” (16)

  • 2

   • Musikana (1)

    • “Ndinongovawo zvangu ruva resafuroni”

   • Mufudzi (2)

    • ‘Mudiwa wangu akaita seruva’

   • Musikana (3-14)

    • ‘Musamutsa rudo mukati mangu kusvikira rwava kuda’ (7)

    • Anotaura mashoko emufudzi (10b-14)

     • “Tsvarakadenga yangu, ngatiende tese” (10b, 13)

   • Hanzvadzi dzemusikana (15)

    • “Tibatire makava”

   • Musikana (16, 17)

    • “Mudiwa wangu ndewangu uye ini ndiri wake” (16)

  • 3

   • Musikana (1-5)

    • “Usiku, ndakatsvaga mudiwa wangu” (1)

 • MUSHURAMI MUJERUSAREMA (3:6–8:4)

  • 3

   • Vanasikana veZiyoni (6-11)

    • Kurondedzerwa kwevanhu vanofamba naSoromoni

  • 4

   • Mufudzi (1-5)

    • “Wakanaka, mudiwa wangu” (1)

   • Musikana (6)

   • Mufudzi (7-16a)

    • ‘Wanditora mwoyo, mwenga wangu’ (9)

   • Musikana (16b)

  • 5

   • Mufudzi (1a)

   • Vakadzi veJerusarema (1b)

    • ‘Dhakwai nekuratidzana rudo!’

   • Musikana (2-8)

    • Anorondedzera hope dzake

   • Vanasikana veJerusarema (9)

    • ‘Mudiwa wako anopfuura vamwe pakudii?’

   • Musikana (10-16)

    • “Anopfuura vane zviuru gumi” (10)

  • 6

   • Vanasikana veJerusarema (1)

   • Musikana (2, 3)

    • “Ini ndiri wemudiwa wangu, uye mudiwa wangu ndewangu” (3)

   • Mambo (4-10)

    • “Wakanaka seTiza” (4)

    • Anotaura mashoko evakadzi (10)

   • Musikana (11, 12)

   • Mambo (nevamwe) (13a)

   • Musikana (13b)

   • Mambo (nevamwe) (13c)

  • 7

   • Mambo (1-9a)

    • “Unofadza, iwe musikana anodiwa” (6)

   • Musikana (9b-13)

    • “Ndiri wemudiwa wangu, uye iye anondirwarira” (10)

  • 8

   • Musikana (1-4)

    • “Kudai wakanga wakaita sehanzvadzi yangu” (1)

 • MUSHURAMI ANODZOKERA, ANORATIDZA KUTI AKAVIMBIKA (8:5-14)

  • 8

   • Hanzvadzi dzemusikana (5a)

    • ‘Ndiani uyo akazembera mudiwa wake?’

   • Musikana (5b-7)

    • “Rudo rune simba serufu” (6)

   • Hanzvadzi dzemusikana (8, 9)

    • ‘Kana ari rusvingo, . . . asi kana ari suo, . . . ’ (9)

   • Musikana (10-12)

    • “Ndiri rusvingo” (10)

   • Mufudzi (13)

    • ‘Regai ndinzwe inzwi rako’

   • Musikana (14)

    • ‘Mhanya semhara’