Rute 4:1-22

  • Bhoazi anova mudzikinuri (1-12)

  • Bhoazi naRute vanobereka Obhedhi (13-17)

  • Dzinza raDhavhidhi (18-22)

4  Zvino Bhoazi akaenda kugedhi reguta,+ akagara ikoko. Mudzikinuri uya akanga ataurwa naBhoazi+ akabva angopfuurawo nepo. Bhoazi akabva ati: “Nhingi, uya pano ugare apa.” Saka akaenda, akagara pasi.  Bhoazi akabva atora varume gumi pavakuru veguta+ akati: “Garai apa.” Saka vakabva vagara pasi.  Zvadaro, Bhoazi akati kumudzikinuri wacho:+ “Naomi, uyo akadzoka achibva kunyika yeMoabhi,+ anofanira kutengesa munda waiva wehama yedu Erimereki.+  Saka ndafunga kuti ndikuzivise nyaya iyi, uye ndikuudze kuti, ‘Tenga munda wacho pamberi pevagari vemuno nevakuru vevanhu vekwangu.+ Kana uchida kuudzikinura, udzikinure. Asi kana usingadi kuudzikinura, ndiudze ndizive, nekuti ndiwe une kodzero yekuudzikinura, ini ndichizokutevera.’” Akamupindura achiti: “Ndinoda kuudzikinura.”+  Bhoazi akabva ati: “Zuva rauchatenga munda wacho kuna Naomi, unofanira kubva wautengawo kuna Rute muMoabhi, mudzimai wemurume akafa, kuti zita remurume akafa ridzorerwe panhaka yake.”+  Mudzikinuri wacho akati: “Handikwanisi kuudzikinura, nekuti ndingaparadza nhaka yangu. Udzikinure hako nekodzero yangu yekudzikinura, nekuti ini handikwanisi kuudzikinura.”  Iyi ndiyo yaiva tsika yaiitwa kare muIsraeri pamusoro pekodzero yekudzikinura uye kutsinhana* kuti vasimbise zvibvumirano pane zvese zvavainge vatengeserana: Munhu aifanira kubvisa shangu yake+ oipa mumwe wake. Iyi yaiva nzira yekuratidza nayo kuti vanhu vabvumirana muIsraeri.  Saka mudzikinuri wacho paakati kuna Bhoazi, “Utenge hako iwewe,” akabvisa shangu yake.  Bhoazi akabva ati kuvakuru uye kuvanhu vese: “Muri zvapupu+ nhasi kuti ndiri kutenga kuna Naomi zvese zvaiva zvaErimereki nezvese zvaiva zvaKiriyoni naMaroni. 10  Ndiri kutorawo Rute muMoabhi, mudzimai waMaroni, kuti ave mudzimai wangu, kuti ndidzorere zita remurume akafa panhaka yake,+ kuitira kuti zita remurume akafa rirege kurova pakati pehama dzake nepagedhi reguta rake. Imi ndimi zvapupu nhasi.”+ 11  Vanhu vese vakanga vari pagedhi reguta nevakuru vakabva vati: “Tiri zvapupu! Jehovha ngaaite kuti mudzimai ari kuuya mumba mako ave saRakeri uye saReya, avo vakavaka imba yaIsraeri+ vari vaviri. Dai ukabudirira muEfrata+ uye ukava nezita rakanaka* muBhetrehema.+ 12  Vana vauchapiwa naJehovha nemukadzi wechidiki uyu,+ ngavaite kuti imba yako ive seimba yaPerezi,+ mwanakomana waJudha waakaberekerwa naTamari.” 13  Saka Bhoazi akatora Rute akava mudzimai wake. Akarara naye, uye Jehovha akaita kuti abate pamuviri, akabereka mwanakomana. 14  Vakadzi vakabva vati kuna Naomi: “Jehovha ngaarumbidzwe, asina kuita kuti ushaye mudzikinuri nhasi. Zita remwana uyu ngariziviswe muIsraeri! 15  Amutsidzira upenyu hwako* uye achakuchengeta paukweguru hwako, nekuti muroora wako uyo anokuda,+ uye ari nani kwauri kupfuura vanakomana vanomwe, ndiye amubereka.” 16  Naomi akatora mwana wacho akamubata mumaoko, akabva ava mureri wake. 17  Vakadzi vakanga vakavakidzana naye vakabva vamupa zita. Vakati, “Naomi aberekerwa mwanakomana,” uye vakamutumidza kuti Obhedhi.+ Ndiye baba vaJese,+ baba vaDhavhidhi. 18  Iyi ndiyo imba yaPerezi:* Perezi+ akabereka Hezroni;+ 19  Hezroni akabereka Ramu; Ramu akabereka Aminadhabhi;+ 20  Aminadhabhi+ akabereka Nashoni; Nashoni akabereka Sarimoni; 21  Sarimoni akabereka Bhoazi; Bhoazi akabereka Obhedhi; 22  Obhedhi akabereka Jese;+ Jese akabereka Dhavhidhi.+

Mashoko Emuzasi

Iri ishoko rinoreva kuchinjana kunoita vanhu zvinhu pakutengeserana.
ChiHeb., “ukazivisa zita.”
Kana kuti “mweya wako.”
ChiHeb., “Izvi ndizvo zvizvarwa zvakabva kuna Perezi.”