Rute 2:1-23

  • Rute anounganidza zvinosaririra mumunda waBhoazi (1-3)

  • Rute naBhoazi vanoonana kekutanga (4-16)

  • Rute anoudza Naomi nezvemutsa waaitirwa naBhoazi (17-23)

2  Naomi aiva nehama yake yekumurume yaiva yakapfuma kwazvo; yainzi Bhoazi,+ ichibva mumhuri imwe chete naErimereki.  Rute muMoabhi akati kuna Naomi: “Ndinokumbirawo kuenda kuminda ndinounganidza+ hura* dzezviyo dzinenge dzasaririra ndichitevera mushure memunhu chero upi zvake angandinzwira nyasha.” Naomi akati kwaari: “Enda hako, mwanangu.”  Saka akaenda, akatanga kuunganidza zvaisaririra mumunda ari shure kwevakohwi. Zvakangoitikawo kuti akasvika mumunda waBhoazi,+ hama yaErimereki.+  Bhoazi akabva angosvika achibva kuBhetrehema akati kuvakohwi: “Jehovha ngaave nemi.” Ivo vakatiwo kwaari: “Jehovha ngaakukomborerei.”  Bhoazi akabva abvunza jaya raitungamirira vakohwi kuti: “Mukadzi wechidiki uyu ndewaani?”  Jaya racho rakapindura kuti: “Mukadzi wechiMoabhi+ akauya naNaomi achibva kunyika yeMoabhi.+  Ati kwandiri, ‘Ndinokumbirawo kutevera mumashure mevakohwi ndichinhonga+ uye ndichiunganidza hura dzezviyo dzakachekwa.’* Saka kubvira paasvika mangwanani haana kumbogara pasi, kusvikira iye zvino paamboti zororei mumumvuri.”*  Bhoazi akabva ati kuna Rute: “Chinzwa mwanasikana wangu. Usaenda kunounganidza kune mumwe munda, chingogumira muno, urambe uri pedyo nevashandikadzi vangu.+  Ramba uchiona kuti vari kukohwa mumunda upi woenda navo. Ndaudza vakomana kuti vasakuvhiringidza. Kana wava nenyota, unoenda kumidziyo yemvura wonwa mvura yacherwa nevakomana.” 10  Rute akabva apfugama, akadzikisa musoro wake, akati kwaari: “Sei mandinzwira nyasha uye mafungawo nezvangu, ini ndiri mutorwa?”+ 11  Bhoazi akamupindura kuti: “Ndakaudzwa zvese zvawakaitira vamwene vako pashure pekufa kwemurume wako, uye kusiya kwawakaita baba vako naamai vako, nenyika yehama dzako ukauya kuvanhu vawakanga usingazivi.+ 12  Jehovha ngaakupe mubayiro wezvawakaita,+ uye ngapave nemubayiro wako wakakwana unobva kuna Jehovha Mwari waIsraeri, ane mapapiro awauya kuzopotera pasi pawo.”+ 13  Iye akati: “Ndinzwirei nyasha ishe wangu, nekuti mandinyaradza uye zvamataura zvandisimbisa, kunyange zvazvo ini ndisiri mumwe wevaranda venyu.” 14  Bhoazi akati kwaari panguva yekudya: “Huya utore chingwa, useve muvhiniga udye.” Saka Rute akanogara nevakohwi. Bhoazi akabva amutambidza zviyo zvakakangwa akadya, akaguta, akatosara nezvimwe. 15  Paakasimuka kuti aunganidze zvaisaririra,+ Bhoazi akaudza vakomana vake kuti: “Muregei aunganidze kunyange hura dzachekwa dzezviyo,* uye musamunetsa.+ 16  Ivaiwo nechokwadi chekuti mavhomora dzimwe hura pazvisote zvamasunga, modzisiya kuti anhonge, uye musamurambidza.” 17  Saka akaramba achiunganidza zvaisaririra mumunda kusvikira manheru.+ Paakazopura zvaakanga aunganidza, zvakaita inenge efa* yebhari. 18  Akabva azvitakura akapinda muguta, uye vamwene vake vakaona zvaaiva aunganidza. Rute akabudisawo zvekudya zvaakanga asiya+ paainge aguta, akavapa. 19  Vamwene vake vakabva vati kwaari: “Waunganidza zvanga zvichisaririra kupi nhasi? Washanda kupi? Munhu akunzwira tsitsi ngaakomborerwe.”+ Akabva audza vamwene vake kuti akanga ashanda naani, achiti: “Murume wandashanda naye nhasi anonzi Bhoazi.” 20  Naomi akati kumuroora wake: “Ngaakomborerwe naJehovha, uyo asina kurega kuva nerudo rusingachinji kuvapenyu nevakafa.”+ Naomi akaenderera mberi achiti: “Murume iyeye ane ukama nesu.+ Mumwe wevadzikinuri vedu.”*+ 21  Rute muMoabhi akabva ati: “Andiudzawo kuti, ‘Ramba uri pedyo nevanhu vangu vechidiki kusvikira vapedza kukohwa.’”+ 22  Naomi akati kuna Rute muroora wake: “Zviri nani kuti uende nevashandikadzi vake mwanangu, pane kuti uende kune mumwe munda kwaunozonetswa.” 23  Saka akaramba achiunganidza zvaisaririra ari pedyo nevashandikadzi vaBhoazi, kusvikira bhari negorosi zvapera kukohwewa.+ Uye akaramba achigara navamwene vake.+

Mashoko Emuzasi

Ichi ndicho chimusoro chezvirimwa zvakadai sezviyo, chinochekwa panokohwewa.
Dzimwe shanduro dzinoti, “zvisote zvezviyo.”
Kana kuti “mudumba.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “zvisote zvezviyo.”
Zvaigona kuzadza mudziyo wemarita 22. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Kana kuti “Mumwe wehama dzedu ane kodzero yekudzikinura.”