Rute 1:1-22

  • Erimereki nemhuri yake vanotamira kuMoabhi (1, 2)

  • Naomi, Opa, naRute vanofirwa nevarume (3-6)

  • Rute anoramba kusiya Naomi, anorambawo kusiya Mwari waNaomi (7-17)

  • Naomi anodzokera kuBhetrehema naRute (18-22)

1  Panguva yevatongi,*+ munyika makaita nzara, uye mumwe murume akabva kuBhetrehema+ iri muJudha kuti anogara semutorwa munyika yeMoabhi,+ pamwe chete nemudzimai wake nevanakomana vake vaviri.  Murume wacho ainzi Erimereki,* mudzimai wake achinzi Naomi,* uye vanakomana vake vaviri vainzi Maroni* naKiriyoni.* Vaiva vekuEfrata, kuBhetrehema iri muJudha. Vakasvika kunyika yeMoabhi vakagara ikoko.  Nekufamba kwenguva, Erimereki murume waNaomi, akafa, uye Naomi akasara nevanakomana vake vaviri.  Vanakomana vacho vakazoroora vakadzi vechiMoabhi; mumwe ainzi Opa, mumwe achinzi Rute.+ Vakaramba vachigara ikoko kwemakore anenge gumi.  Vanakomana vacho vaviri, Maroni naKiriyoni, vakazofawo. Saka Naomi akarasikirwa nevana vake vaviri nemurume wake.  Izvi zvaitika, akapinda munzira nevaroora vake akananga kumusha kwake achibva kunyika yeMoabhi, nekuti akanga anzwa ari kuMoabhi kuti Jehovha akanga afunga vanhu vake nekuvapa zvekudya.*  Naomi akaenda nevaroora vake achibva munzvimbo yaakanga achigara. Pavakanga vachifamba mumugwagwa vachidzokera kunyika yeJudha,  akati kuvaroora vake vaviri: “Mumwe nemumwe wenyu ngaadzokere kumba kwaamai vake. Jehovha ngaakuratidzei rudo rusingachinji,+ serwamakaratidza varume vaya vakafa uye rwamakandiratidza.  Jehovha ngaaite kuti mumwe nemumwe wenyu awane murume,+ agare zvakanaka* mumusha wake.” Akabva avatsvoda, vakatanga kuchema kwazvo. 10  Vakaramba vachiti kwaari: “Aiwa, tinoda kuenda nemi kuvanhu venyu.” 11  Asi Naomi akati: “Dzokerai vanangu. Mungadireiko kuenda neni? Pane pandichabereka vana vangazova varume venyu here?+ 12  Dzokerai vanangu. Endai, nekuti hazvichaita kuti ndiroorwe nekuchembera kwandaita. Kunyange dai ndaiwana murume nhasi manheru, ndobereka vanakomana, 13  maizovamirira here kusvikira vakura? Maizogara musina kuroorwa muchivamirira here? Aiwa vanangu, ndiri kurwadziwa chaizvo nezvakaitika kwamuri, nekuti ruoko rwaJehovha rwava kundirwisa.”+ 14  Vakatangazve kuchema kwazvo, Opa achibva atsvoda vamwene vake ndokubva adzokera. Asi Rute akaramba kuvasiya. 15  Saka Naomi akati: “Mukadzinyina wako adzokera kuvanhu vake navanamwari vake. Dzokera nemukadzinyina wako.” 16  Asi Rute akati: “Musandimanikidza kuti ndikusiyei; ndiregei ndiende nemi, nekuti kwamunoenda ndiko kwandichaendawo, pamunorara ndipo pandichararawo. Vanhu venyu vachava vanhu vanguwo, naMwari wenyu achava Mwari wanguwo.+ 17  Pamunofira ndipo pandichafirawo, uye ndipo pandichavigwawo. Jehovha ngaandirange zvinorwadza kwazvo kana chimwe chinhu chikandiparadzanisa nemi kunze kwerufu.” 18  Naomi paakaona kuti Rute akanga asimbirira kuenda naye, haana kuzoramba achimumanikidza. 19  Vakaramba vachienda vese kusvikira vasvika kuBhetrehema.+ Pavakangosvika, guta rese rakashamiswa navo, uye vakadzi vaingoti: “NdiNaomi here uyu?” 20  Iye aipindura vakadzi vacho achiti: “Musanditi Naomi.* Ndishevedzei kuti Mara,* nekuti Wemasimbaose akaita kuti ndirwadziwe chaizvo neupenyu.+ 21  Ndakaenda ndiine zvakawanda, asi Jehovha aita kuti ndidzoke ndiri maoko chete. Munondishevedzerei kuti Naomi, iye ari Jehovha akandirwisa uye Wemasimbaose ari iye akaita kuti ndiwirwe nematambudziko?”+ 22  Uku ndiko kudzoka kwakaita Naomi kubva kunyika yeMoabhi+ aina Rute muroora wake wekuMoabhi. Vakasvika kuBhetrehema bhari ichangotanga kukohwewa.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “yaitonga vatongi.”
Kureva kuti “Mwari Wangu ndiMambo.”
Kureva kuti “Mufaro Wangu.”
Zvichida rinobva pashoko rechiHebheru rinoreva kuti “kupera simba; kurwara.”
Kureva kuti “Ava Kupera Simba; Ava Kuda Kufa.”
ChiHeb., “chingwa.”
ChiHeb., “awane nzvimbo yekuzororera.”
Kureva kuti “Mufaro Wangu.”
Kureva kuti “Kurwadziwa.”