Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raRute

Zvitsauko

1 2 3 4

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Erimereki nemhuri yake vanotamira kuMoabhi (1, 2)

  • Naomi, Opa, naRute vanofirwa nevarume (3-6)

  • Rute anoramba kusiya Naomi, anorambawo kusiya Mwari waNaomi (7-17)

  • Naomi anodzokera kuBhetrehema naRute (18-22)

 • 2

  • Rute anounganidza zvinosaririra mumunda waBhoazi (1-3)

  • Rute naBhoazi vanoonana kekutanga (4-16)

  • Rute anoudza Naomi nezvemutsa waaitirwa naBhoazi (17-23)

 • 3

  • Naomi anorayira Rute (1-4)

  • Rute naBhoazi vari paburiro (5-15)

  • Rute anodzokera kuna Naomi (16-18)

 • 4

  • Bhoazi anova mudzikinuri (1-12)

  • Bhoazi naRute vanobereka Obhedhi (13-17)

  • Dzinza raDhavhidhi (18-22)