Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 5:1-39

  • Chishamiso chekubata hove; vadzidzi vekutanga (1-11)

  • Munhu ane maperembudzi anoporeswa (12-16)

  • Jesu anoporesa munhu akaoma mutezo (17-26)

  • Jesu anoshevedza Revhi (27-32)

  • Mubvunzo pamusoro pekutsanya (33-39)

5  Mumwe musi paakanga akamira pedyo neGungwa reGenesareti,* vanhu vazhinji vaisundidzirana kuti vaswedere paari vateerere shoko raMwari.+  Akaona zvikepe zviviri zvakamiswa pamahombekombe egungwa, asi vabati vehove vakanga vaburuka vava kugeza mambure avo.+  Akakwira mune chimwe chikepe chacho, icho chaiva chaSimoni, akamukumbira kuti achifambise chipinde mugungwa zvishoma. Akabva agara pasi, akatanga kudzidzisa vanhu vazhinji ari muchikepe chacho.  Paakapedza kutaura, akati kuna Simoni: “Endai pakadzika, mudzikise mambure enyu kuti mubate.”  Asi Simoni akapindura achiti: “Murayiridzi, tashanda zvakaoma usiku hwese uye hapana chatabata,+ asi sezvo muri imi mataura ndichadzikisa mambure acho.”  Pavakaita izvi, vakabata hove dzakawandisa. Mambure avo akanga ava kutotanga kubvaruka.+  Saka vakasimudza maoko vachishevedza vamwe vavo vaiva mune chimwe chikepe kuti vauye kuzovabatsira, uye vakauya, vakazadza zvikepe zvese zviri zviviri, zvekuti zvakatanga kunyura.  Simoni Petro paakaona izvi, akagwadama pamberi paJesu, achiti: “Ibvai kwandiri Ishe, nekuti ndiri munhu anotadza.”  Nekuti iye nevamwe vaaiva navo vakashamiswa nekuwanda kwehove dzavakabata, 10  uye Jakobho naJohani, vanakomana vaZebhedhi,+ vaishanda pamwe chete naSimoni, vakashamiswawo. Asi Jesu akati kuna Simoni: “Rega kutya. Kubvira zvino uchange uchibata vanhu vari vapenyu.”+ 11  Saka vakadzosa zvikepe kumahombekombe, vakasiya zvinhu zvese vakamutevera.+ 12  Mumwe musi ari mune rimwe guta, paiva nemumwe murume akanga akazara maperembudzi. Paakaona Jesu, akamupfugamira, akamuteterera achiti: “Ishe, kana muchida henyu, munogona kundichenesa.”+ 13  Saka akatambanudza ruoko rwake, akamubata, achiti: “Ndinoda! Cheneswa.” Maperembudzi acho akabva angonyangarika.+ 14  Akabva arayira murume wacho kuti arege kuudza vanhu, akati: “Asi enda unozviratidza kumupristi, upe chibayiro chaunofanira kupa pakucheneswa kwawaitwa, sezvakarayirwa naMozisi,+ kuti zvive uchapupu kwavari.”+ 15  Asi mashoko pamusoro pake akaramba achingopararira, uye vanhu vakawanda vaiungana kuti vateerere uye varapwe zvirwere zvavo.+ 16  Asi aiwanzoenda kwake ega achinonyengetera. 17  Rimwe zuva achidzidzisa, paiva nevaFarisi nevadzidzisi veMutemo vakanga vabva mumisha yese yeGarireya neJudhiya neJerusarema vakanga vakagara ipapo; uye simba raJehovha* raiva paari richiita kuti aporese.+ 18  Uye paiva nevarume vakanga vakatakura mumwe murume akanga akaoma mutezo ari pakamubhedha, uye vaiedza kupinda naye kuti vamuise pamberi paJesu.+ 19  Pavakashaya pekumupinza napo nemhaka yekuwanda kwevanhu, vakakwira padenga remba, vakavhura pekumupinza napo vakamudzikisa pakati pevanhu vaiva pamberi paJesu ari pakamubhedha kake. 20  Paakaona kutenda kwavo akati: “Shamwari, zvivi zvako zvaregererwa.”+ 21  Vanyori nevaFarisi vakatanga kufunga kuti: “Ndiani iyeye anotaura zvekumhura? Ndiani anogona kuregerera zvivi kunze kwaMwari chete?”+ 22  Asi Jesu akaziva zvavaifunga, akavapindura achiti: “Muri kufungirei zvakadaro mumwoyo menyu? 23  Ndezvipi zviri nyore, kuti, ‘Zvivi zvako zvaregererwa,’ kana kuti, ‘Simuka ufambe’? 24  Asi kuti muzive kuti Mwanakomana wemunhu ane simba rekuregerera zvivi panyika—” iye akati kumurume akanga akaoma mutezo: “Ndinoti kwauri, Simuka, tora mubhedha wako, uende kumba kwako.”+ 25  Akabva asimuka pamberi pavo, akatakura kamubhedha kake, akaenda kumba kwake, achikudza Mwari. 26  Vese vakashamiswa chaizvo, vakatanga kukudza Mwari. Vachishamiswa kudaro vakati: “Nhasi taona zvinhu zvatisati tamboona!” 27  Pashure pacho, akabuda ndokuenda, uye akaona muteresi ainzi Revhi akagara pahofisi yemutero, akati kwaari: “Iva muteveri wangu.”+ 28  Uye akasiya zvinhu zvese, akasimuka ndokutanga kumutevera. 29  Revhi akabva amuitira mabiko makuru mumba make, uye paiva nevateresi vakawanda nevamwewo vanhu vavaidya navo.+ 30  VaFarisi nevanyori vavo vakabva vatanga kugunun’unira vadzidzi vake, vachiti: “Nei muchidya nekunwa nevateresi nevatadzi?”+ 31  Jesu akavapindura achiti: “Vaya vane utano hwakanaka havadi chiremba, asi vaya vanorwara vanomuda.+ 32  Handina kuuya kuzoshevedza vanhu vakarurama, asi vatadzi kuti vapfidze zvivi zvavo.”+ 33  Ivo vakati kwaari: “Vadzidzi vaJohani vanotsanya kakawanda uye vanonyengetera vachiteterera, uye kunyange vadzidzi vevaFarisi vanodarowo, asi venyu vanodya nekunwa.”+ 34  Jesu akati kwavari: “Mungaita kuti shamwari dzemurume ari kuroora dzitsanye idzo dzichiinaye here? 35  Asi mazuva achauya padzichatorerwa murume wacho;+ dzichabva dzatsanya mumazuva iwayo.”+ 36  Akavataurirawo mumwe mufananidzo achiti: “Hapana munhu anocheka chigamba panguo yekunze itsva ochisonera panguo tsaru. Kana akadaro, chigamba chitsva chichabvaruka. Chigamba chenguo itsva hachipindirani nenguo yekare.+ 37  Uyewo hapana munhu anoisa waini itsva muhomwe dzematehwe tsaru. Kana akadaro, waini yacho inobvarura homwe dzacho, yorasika, homwe dzacho dzoparara. 38  Asi waini itsva inofanira kuiswa muhomwe dzematehwe itsva. 39  Hapana munhu anenge anwa waini yekare anozoda itsva, nekuti anoti, ‘Yekare inonaka.’”

Mashoko Emuzasi

Kureva, Gungwa reGarireya.