Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 3:1-38

  • Panotangira basa raJohani (1, 2)

  • Johani anoparidza nezverubhabhatidzo (3-20)

  • Kubhabhatidzwa kwaJesu (21, 22)

  • Dzinza raJesu Kristu (23-38)

3  Mugore rechi15 rekutonga kwaTibheriyo Kesari, Pondiyo Pirato paakanga ari gavhuna weJudhiya, Herodhi*+ ari mutongi weruwa rweGarireya, Firipi mukoma wake ari mutongi wemaruwa eItureya neTrakonitisi, uye Risaniyasi ari mutongi weruwa rweAbhirene,  mumazuva emutungamiriri wevapristi Anasi neaKayafasi,+ shoko raMwari rakasvika kuna Johani+ mwanakomana waZekariya ari murenje.+  Saka akatenderera nharaunda yese yakapoteredza Jodhani, achiparidza rubhabhatidzo rwekuratidza kupfidza kuti zvivi zvikanganwirwe,+  sekunyorwa kwazvakaitwa mubhuku remashoko emuprofita Isaya, kuti: “Inzwi reari kushevedzera murenje riri kuti: ‘Gadzirai nzira yaJehovha!* Itai kuti migwagwa yake iti twasu.+  Mapani ese anofanira kufushirwa, uye makomo ese nezvikomo zvese zvinofanira kuparadzirwa; nzira dzakamonyoroka dzinofanira kutwasuka, uye migwagwa yese isina kuenzana inofanira kuti chechetere;  uye vanhu vese vachaona ruponeso rwaMwari.’”*+  Saka akatanga kuti kuvanhu vaiuya kuzobhabhatidzwa naye: “Imi vana venyoka, ndiani akakunyeverai kuti mutize hasha dziri kuuya?+  Saka berekai zvibereko zvinoratidza kuti muri kupfidza zvivi zvenyu. Musazvifurira muchiti, ‘Abrahamu ndiye baba vedu.’ Nekuti ndinoti kwamuri Mwari anogona kuita kuti matombo aya ave vana vaAbrahamu.  Demo ratova pamidzi yemiti. Saka muti wese usingabereki zvibereko zvakanaka unofanira kutemerwa pasi wokandwa mumoto.”+ 10  Uye vanhu vaimubvunza kuti: “Saka, toita sei?” 11  Akavapindura kuti: “Munhu ane nguo mbiri ngaapewo asina, uye ane zvekudya ngaaitewo saizvozvo.”+ 12  Kunyange vateresi vakauya kuzobhabhatidzwa,+ uye vakati kwaari: “Mudzidzisi, toita sei?” 13  Iye akati kwavari: “Musatorera vanhu mutero wakawanda kupfuura unofanira kutorwa.”+ 14  Vaya vaiva mubasa rechiuto vaimubvunzawo vachiti: “Toita sei?” Uye akati kwavari: “Hamufaniri kushungurudza vanhu kana kuvapomera zvenhema,+ asi gutsikanai nezvamunopiwa.”* 15  Vanhu vaitarisira kuuya kwaKristu uye vese vaingoti nechemumwoyo nezvaJohani, “Kuti angava ari iye Kristu wacho here?”+ 16  Johani akavapindura vese achiti: “Ini ndinokubhabhatidzai nemvura, asi uyo ari kuuya akasimba kundipfuura, uye ane shangu dzandisina kukodzera kusunungura.+ Achakubhabhatidzai nemweya mutsvene nemoto.+ 17  Mudziyo wake wekuurutsisa uri* muruoko rwake kuti anyatsochenesa buriro rake uye kuti aunganidzire gorosi mudura rake, asi opisa hundi nemoto usingagoni kudzimwa.” 18  Akavakurudzirawo nedzimwe nzira dzakawanda uye akaramba achizivisa vanhu mashoko akanaka. 19  Asi Herodhi mutongi weruwa, paakatsiurwa naJohani nezvaHerodhiyasi mudzimai wemukoma wake uye nezvemabasa ese akaipa akanga aitwa naHerodhi, 20  akatowedzera kuita zvakaipa nekuvharira Johani mujeri.+ 21  Vanhu vese pavaibhabhatidzwa, Jesu akabhabhatidzwawo.+ Paainyengetera, denga rakavhurika,+ 22  uye mweya mutsvene wakadzika uchiuya paari wakaita senjiva, uye inzwi rakabva kudenga richiti: “Ndiwe Mwanakomana wangu, anodiwa; ndakufarira.”+ 23  Jesu+ paakatanga basa rake, aiva nemakore angasvika 30,+ uye sekufungwa kwazvaiitwa, aiva mwanakomanawaJosefa,+mwanakomana waHirai, 24  mwanakomana waMatati,mwanakomana waRevhi,mwanakomana waMerikai,mwanakomana waJanai,mwanakomana waJosefa, 25  mwanakomana waMatatiyasi,mwanakomana waAmosi,mwanakomana waNahumi,mwanakomana waEsri,mwanakomana waNagai, 26  mwanakomana waMaati,mwanakomana waMatatiyasi,mwanakomana waSemeini,mwanakomana waJoseki,mwanakomana waJodha, 27  mwanakomana waJoanani,mwanakomana waResa,mwanakomana waZerubhabheri,+mwanakomana waSheatiyeri,+mwanakomana waNerai, 28  mwanakomana waMerikai,mwanakomana waAdhai,mwanakomana waKosamu,mwanakomana waErimadhamu,mwanakomana waEre, 29  mwanakomana waJesu,mwanakomana waEriyezeri,mwanakomana waJorimu,mwanakomana waMatati,mwanakomana waRevhi, 30  mwanakomana waSimiyone,mwanakomana waJudhasi,mwanakomana waJosefa,mwanakomana waJonamu,mwanakomana waEriyakimu, 31  mwanakomana waMereya,mwanakomana waMena,mwanakomana waMatata,mwanakomana waNatani,+mwanakomana waDhavhidhi,+ 32  mwanakomana waJese,+mwanakomana waObhedhi,+mwanakomana waBhoazi,+mwanakomana waSarimoni,+mwanakomana waNashoni,+ 33  mwanakomana waAminadhabhi,mwanakomana waAnai,mwanakomana waHezroni,mwanakomana waPerezi,+mwanakomana waJudha,+ 34  mwanakomana waJakobho,+mwanakomana waIsaka,+mwanakomana waAbrahamu,+mwanakomana waTera,+mwanakomana waNahori,+ 35  mwanakomana waSerugu,+mwanakomana waReu,+mwanakomana waPeregi,+mwanakomana waEbheri,+mwanakomana waShera,+ 36  mwanakomana waKainani,mwanakomana waApakishadhi,+mwanakomana waShemu,+mwanakomana waNoa,+mwanakomana waRameki,+ 37  mwanakomana waMetusera,+mwanakomana waInoki,mwanakomana waJaredhi,+mwanakomana waMaharareeri,+mwanakomana waKainani,+ 38  mwanakomana waInoshi,+mwanakomana waSeti,+mwanakomana waAdhamu,+mwanakomana waMwari.

Mashoko Emuzasi

Kureva, Herodhi Andipasi. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “nzira yaMwari yekuponesa.”
Kana kuti “nemibhadharo yenyu.”
Kana kuti “Foshoro yake yekuurutsisa iri.”