Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 19:1-48

  • Jesu anoshanyira Zakeyo (1-10)

  • Mufananidzo wemamaina gumi (11-27)

  • Jesu anopinda muguta achiratidza kukunda (28-40)

  • Jesu anochema Jerusarema (41-44)

  • Jesu anochenesa temberi (45-48)

19  Akabva apinda muJeriko achipfuura nemo.  Uye maiva nemumwe murume ainzi Zakeyo; aiva mukuru wevateresi, uye akanga akapfuma.  Aida kuona kuti ainzi Jesu wacho ndeupi, asi aitadziswa kuona nekuwanda kwakanga kwakaita vanhu, sezvo aiva mupfupi.  Saka akamhanya kumberi, akanokwira mumutsamvi* kuti amuone, nekuti akanga ava kuda kupfuura neipapo.  Jesu paakasvika ipapo, akatarisa mudenga, akati kwaari: “Zakeyo, kurumidza kuburuka, nekuti nhasi ndinofanira kukushanyira kumba kwako.”  Akabva akurumidza kuburuka uye akamutambira nemufaro kumba kwake.  Pavakazviona, vese vakatanga kugunun’una vachiti: “Ashanya kumba kwemutadzi.”+  Asi Zakeyo akasimuka, akati kunaShe: “Onai! Ishe, hafu yezvinhu zvangu, ndichapa varombo, uye zvinhu zvese zvandakabiridzira vanhu,* ndichazvidzorera zvapetwa kana.”+  Jesu akabva ati kwaari: “Nhasi ruponeso rwauya mumba muno, nekuti naiyewo mwanakomana waAbrahamu. 10  Nekuti Mwanakomana wemunhu akauya kuzotsvaga nekuzoponesa zvakarasika.”+ 11  Pavakanga vachiteerera zvinhu izvi, akataura mumwe mufananidzo, nekuti akanga ava pedyo neJerusarema uye vaifunga kuti Umambo hwaMwari hwaizongooneka pakarepo.+ 12  Saka akati: “Mumwe murume weimba huru akaenda kune imwe nyika iri kure+ kuti anopiwa simba reumambo ozodzoka. 13  Akashevedza varanda vake gumi akavapa mamaina* gumi, akavaudza kuti, ‘Sarai muchiaitisa bhizimisi kusvikira ndadzoka.’+ 14  Asi vagari vemunyika yake vaimuvenga saka vakatuma vamiririri mumashure make kuti vanotaura kuti, ‘Hatidi kuti munhu uyu ave mambo wedu.’ 15  “Paakazodzoka apiwa simba reumambo,* akashevedza varanda vacho vaakanga apa mari,* kuti aone kuti vakanga vawanei pavaiita bhizimisi.+ 16  Saka wekutanga akauya, akati, ‘Ishe, maina renyu rakabereka mamwe mamaina gumi.’+ 17  Akati kwaari, ‘Waita zvakanaka, muranda akanaka! Wakava akatendeka pazvinhu zvidiki, saka iva nesimba pamusoro pemaguta gumi.’+ 18  Wechipiri akauya, akati, ‘Ishe, maina renyu rakabereka mamwe mamaina mashanu.’+ 19  Akatizve kune uyu, ‘Newewo iva nesimba pamusoro pemaguta mashanu.’ 20  Asi mumwewo akauya akati, ‘Ishe, maina renyu iri; ndanga ndakariputira mujira ndakariviga. 21  Chiripo ndechekuti ndaikutyai, nekuti muri munhu ane hasha; munotora zvamusina kuchengetesa, uye munokohwa zvamusina kudyara.’+ 22  Iye akati kwaari, ‘Ndinokutonga nemashoko ako, muranda akaipa. Handiti waiziva hako kuti ndiri munhu ane hasha, uye kuti ndinotora zvandisina kuchengetesa, ndichikohwa zvandisina kudyara?+ 23  Saka wakaregererei kuisa mari* yangu kubhengi? Pandadzoka apa ndingadai ndava kuitora yabereka.’ 24  “Akabva ati kune vaya vakanga vakamira pedyo, ‘Mutorerei maina racho, mupe uya ane mamaina gumi.’+ 25  Asi vakati kwaari, ‘Ishe, iye ane mamaina gumi!’— 26  ‘Ndinoti kwamuri, munhu wese anazvo, achawedzerwa zvimwe, asi uya asina, achatorerwa kunyange zvaainazvo.+ 27  Chibvai mauya pano nevavengi vangu vaya vakanga vasingadi kuti ndive mambo wavo, muvauraye pamberi pangu.’” 28  Paakanga ataura zvinhu izvi, akaenderera mberi nerwendo rwake achikwidza kuJerusarema. 29  Uye paakanga ava pedyo neBhetifage neBhetani pagomo rinonzi Gomo reMiorivhi,+ akatuma vadzidzi vake vaviri,+ 30  achiti: “Pindai mumusha wamuri kuona uyu, uye kana mapinda imomo muchawana mwana wedhongi akasungirirwa, asati ambotasvwa nemunhu. Musunungurei muuye naye kuno. 31  Asi kana munhu akakubvunzai kuti, ‘Muri kurisunungurirei?’ munofanira kuti, ‘Riri kudiwa naIshe.’” 32  Saka vaya vakatumwa vakaenda, vakawana zvakangoita sezvaakavaudza.+ 33  Asi pavakanga vachisunungura mwana wacho wedhongi, varidzi vacho vakati kwavari: “Muri kusunungurirei dhongi iroro?” 34  Ivo vakati: “Riri kudiwa naIshe.” 35  Uye vakauya naro kuna Jesu, vakaisa nguo dzavo dzekunze padhongi racho, ndokuita kuti Jesu aritasve.+ 36  Vaiwaridza nguo dzavo dzekunze mumugwagwa maaifamba namo.+ 37  Paakangosvika pedyo nemugwagwa unobva muGomo reMiorivhi, vadzidzi vakawanda vakatanga kufara, vese vachirumbidza Mwari nenzwi guru pamusana pemabasa ese esimba avakanga vaona, 38  vachiti: “Akakomborerwa uyo anouya saMambo muzita raJehovha!* Kudenga ngakuve nerugare, uye kubwinya ngakuve kunzvimbo dzekumusorosoro!”+ 39  Asi vamwe vaFarisi vaiva pakati pevanhu vakati kwaari: “Mudzidzisi, tsiurai vadzidzi venyu.”+ 40  Asi iye akapindura achiti: “Ndinokuudzai kuti, kana vakaramba vakanyarara, matombo angatoshevedzera.” 41  Paakasvika pedyo neguta, akariona akatanga kurichema,+ 42  achiti: “Dai zvako iwe wanga wanzwisisa nhasi zvinhu zvinokuunzira rugare; asi zvino zvakavanzirwa maziso ako.+ 43  Nekuti mazuva achauya ekuti vavengi vako vachakupoteredza nerusvingo rwakavakwa nemapango akapinza uye vachakukomberedza vokutambudza* kumativi ese.+ 44  Vachakurovera pasi iwe nevana vako vari mauri,+ uye havazokusiyi uine dombo riri pamusoro perimwe,+ nekuti hauna kunzwisisa nguva yekuongororwa kwako.” 45  Akabva apinda mutemberi, akatanga kudzingira kunze vaya vakanga vachitengesa,+ 46  achiti kwavari: “Zvakanyorwa kuti, ‘Imba yangu ichava imba yekunyengeterera,’+ asi imi maiita bako remakororo.”+ 47  Akaramba achidzidzisa mazuva ese mutemberi. Asi vatungamiriri vevapristi nevanyori nevakuru vevanhu vaitsvaga kumuuraya;+ 48  asi vaishaya kuti vozviita sei nekuti vanhu vese vairamba vakamuunganira vachiteerera zvaaitaura.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mumuonde.”
Kana kuti “zvandakatorera vanhu ndichivapomera zvenhema.”
Maina rechiGiriki rairema magiramu 340 uye rainzi raikosha madrakema 100. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Kana kuti “apiwa umambo.”
ChiGir., “sirivha.”
ChiGir., “sirivha.”
Kana kuti “vokuvharira.”