Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 18:1-43

  • Mufananidzo wechirikadzi inoramba ichikumbira kubatsirwa (1-8)

  • MuFarisi nemuteresi (9-14)

  • Jesu nevana (15-17)

  • Mubvunzo wemutongi akapfuma (18-30)

  • Jesu anotaura zvakare nezverufu rwake (31-34)

  • Bofu rinopemha rinotanga kuona (35-43)

18  Akabva avaudza mufananidzo nezvekukosha kwekugara vachinyengetera vasinganeti,+  achiti: “Mune rimwe guta maiva nemumwe mutongi akanga asingatyi Mwari, asina basa nemunhu.  Muguta iroro maivawo neimwe chirikadzi yairamba ichienda kwaari ichiti, ‘Nditongereiwo nyaya yangu zvakarurama nemunhu wandakamhan’arira.’  Mutongi wacho akamboita nguva achiramba, asi akazoti nechemumwoyo, ‘Handityi hangu Mwari uye handina basa nemunhu,  asi nekuti chirikadzi iyi iri kuramba ichindinetsa, ndichatonga nyaya yayo zvakarurama, kuti irege kuramba ichindishayisa mufaro.’”+  Ishe akabva ati: “Manzwa zvakataurwa nemutongi wacho here kunyange zvazvo akanga asina kururama?  Saka Mwari angatadza here kuita kuti vanhu vake vakasarudzwa vanochema kwaari siku nesikati vatongerwe nyaya dzavo zvakarurama,+ achivaitira mwoyo murefu?+  Ndinokuudzai, iye achaita kuti vakurumidze kutongerwa nyaya dzavo zvakarurama. Asi Mwanakomana wemunhu paachasvika, achawana kutenda uku* panyika here?”  Akataurawo mufananidzo uyu kune vamwe vaizviti vakarurama vachitarisira vamwe pasi, achiti: 10  “Varume vaviri vakaenda kutemberi kunonyengetera, mumwe wavo ari muFarisi uye mumwe wacho ari muteresi. 11  MuFarisi wacho akamira, akatanga kunyengetera nechemumwoyo achiti, ‘Haiwa Mwari, ndinokutendai kuti handina kufanana nevamwe vanhu, makororo, vasina kururama, mhombwe, uye kunyange muteresi uyu. 12  Ndinotsanya kaviri pavhiki; ndinopa chegumi chezvinhu zvese zvandinowana.’+ 13  Asi muteresi akanga akamira nechekure asingatombodi kunyange kutarisa kudenga, achingozvirova pachipfuva achiti, ‘Haiwa Mwari, ndinzwireiwo nyasha* ini mutadzi.’+ 14  Ndinokuudzai kuti murume uyu akaenda kumba kwake anzi akarurama kupfuura muFarisi uya.+ Nekuti munhu wese anozvikwidziridza achanyadziswa, asi munhu wese anozvininipisa achakwidziridzwa.”+ 15  Vanhu vakanga vachiuyawo nevana vavo vacheche kwaari kuti avabate, asi vadzidzi pavakazviona vakatanga kuvatsiura.+ 16  Asi Jesu akaita kuti vana vacho vauye kwaari achiti: “Regai vana vadiki vauye kwandiri, uye musaedza kuvarambidza, nekuti Umambo hwaMwari ndehwevanhu vakadai.+ 17  Chokwadi ndinoti kwamuri, munhu wese asingagamuchiri Umambo hwaMwari semwana mudiki haazombopindi mahuri.”+ 18  Mumwe mutongi akamubvunza kuti: “Mudzidzisi Akanaka, chii chandinofanira kuita kuti ndigare nhaka yeupenyu husingaperi?”+ 19  Jesu akati kwaari: “Nei uchinditi akanaka? Hapana munhu akanaka, kunze kwaMwari chete.+ 20  Mirayiro unoiziva: ‘Usaita upombwe,+ usauraya,+ usaba,+ usapa uchapupu hwenhema,+ kudza baba vako naamai vako.’”+ 21  Iye akabva ati: “Yese iyi ndakaichengeta kubvira ndichiri mudiki.” 22  Jesu paakanzwa izvi akati kwaari, “Wasarirwa nechinhu chimwe chete: Tengesa zvinhu zvese zvauinazvo wopa varombo mari yacho, uye uchava nepfuma kudenga; uye uya uve muteveri wangu.”+ 23  Paakanzwa izvi, akarwadziwa chaizvo, nekuti akanga akapfuma chaizvo.+ 24  Jesu akamutarisa, akati: “Zvichange zvakaoma chaizvo kuti vaya vane mari vakwanise kupinda muUmambo hwaMwari!+ 25  Ndingatoti zviri nyore kuti ngamera ipinde nepaburi retsono pane kuti mupfumi apinde muUmambo hwaMwari.”+ 26  Vaya vakanzwa izvi vakati: “Chokwadi, ndiani angaponeswa?”+ 27  Iye akati: “Zvinhu zvisingabviri kuvanhu zvinobvira kuna Mwari.”+ 28  Asi Petro akati: “Onai! Takasiya zvinhu zvedu, tikakuteverai.”+ 29  Iye akati kwavari: “Chokwadi ndinoti kwamuri, hapana munhu akasiya imba kana mudzimai kana vanin’ina kana vabereki kana vana nekuda kweUmambo hwaMwari+ 30  asingazowani zvapetwa kakawanda munguva ino, uye upenyu husingaperi mune ramangwana.”*+ 31  Akabva atora vane Gumi Nevaviri akaenda navo parutivi, akati kwavari: “Iye zvino tiri kukwidza kuJerusarema, uye zvinhu zvese zvakanyorwa pachishandiswa vaprofita nezveMwanakomana wemunhu zvichaitika.+ 32  Semuenzaniso, achaiswa kuvanhu vemamwe marudzi+ uye achanyombwa,+ oitirwa zvakaipa, osvipirwa mate.+ 33  Uye vachamurova zvakasimba, vomuuraya,+ asi pazuva rechitatu achamuka.”+ 34  Asi vakatadza kuziva zvairehwa nemashoko ake, nekuti akanga akavanzwa kwavari, saka havana kunzwisisa zvaitaurwa. 35  Jesu paakanga ava kusvika kuJeriko, paiva nemumwe murume aiva bofu akanga akagara parutivi pemugwagwa achipemha.+ 36  Akanzwa kuti paipfuura vanhu vakawanda, saka akatanga kubvunza kuti kwakanga kuinei. 37  Vakamuudza kuti: “Jesu wekuNazareta ari kupfuura!” 38  Akabva ashevedzera achiti: “Jesu, Mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwireiwo ngoni!” 39  Vaya vaiva pamberi vakatanga kumutsiura vachimuudza kuti anyarare, asi akabva atowedzera kushevedzera achiti: “Mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwireiwo ngoni!” 40  Jesu akabva amira, akataura kuti murume wacho aunzwe kwaari. Paakanga auya, Jesu akamubvunza kuti: 41  “Unoda kuti ndikuitirei?” Iye akati: “Ishe, itai kuti ndione.” 42  Saka Jesu akati kwaari: “Chiona; kutenda kwako kwakuporesa.”+ 43  Pakarepo akaona, akatanga kumutevera,+ achikudza Mwari. Uyewo vanhu vese pavakazviona, vakarumbidza Mwari.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kutenda kwakadaro.”
Kana kuti “tsitsi.”
Kana kuti “mumamiriro ezvinhu epanguva inouya.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.