Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 13:1-35

  • Mukasapfidza zvivi zvenyu muchaparadzwa (1-5)

  • Mufananidzo wemuonde usingabereki (6-9)

  • Mukadzi akaremara anoporeswa paSabata (10-17)

  • Mufananidzo wetsanga yemasitadhi uye wembiriso (18-21)

  • Zvinoda kushanda nesimba kuti upinde nepasuo rakamanikana (22-30)

  • Herodhi, “gava iroro” (31-33)

  • Jesu anochema Jerusarema (34, 35)

13  Panguva iyoyo vamwe vanhu vakanga varipo vakamuudza nezvevaGarireya vakanga vaurayiwa naPirato ropa ravo rikasangana nezvibayiro zvavo.  Iye akavapindura achiti: “Munofunga kuti vaGarireya ivavo vaiva vatadzi kupfuura vamwe vaGarireya vese nekuti vakasangana nedambudziko iri here?  Ndinoti kwamuri kwete; asi kana mukasapfidza zvivi zvenyu, imi mese muchaparadzwa sezvavakaitwa.+  Kana kuti vanhu vaya 18 vakawirwa neshongwe yeSiroami, ikavauraya, munofunga kuti vaiva nemhosva yakakura kupfuura vamwe vanhu vese vanogara muJerusarema here?  Ndinoti kwamuri kwete; asi kana mukasapfidza zvivi zvenyu, mese muchaparadzwa sezvavakaitwa.”  Akabva ataura mufananidzo uyu: “Mumunda wemizambiringa wemumwe murume maiva nemuonde wakadyarwa, uye murume wacho akauya achitsvaga maonde pauri, akaashaya.+  Akabva ati kumushandi wemumunda wacho, ‘Ava makore matatu ndichiuya ndichitsvaga maonde pamuti uyu, ndichingoshaya. Uteme! Tingausiyirei uchititambisira ivhu?’  Iye akamupindura achiti, ‘Tenzi, chimbousiyai kwerimwe gore, ndimboutimbira nekuuisa mupfudze.  Kana ukazobereka, ndizvozvo, zvakanaka; asi kana ukasabereka, moutema zvenyu.’”+ 10  Pane rimwe Sabata aidzidzisa ari mune rimwe sinagogi. 11  Uye kwaiva nemumwe mukadzi akanga ava nemakore 18 aine mweya waiita kuti ashaye simba; uye aifamba akakotama zvakanyanya, asingatombogoni kumira akatwasuka. 12  Jesu paakamuona, akataura naye achiti: “Amai, masunungurwa pakushayiwa kwenyu simba.”+ 13  Uye akaisa maoko ake paari, uye pakarepo akabva atwasuka akatanga kukudza Mwari. 14  Asi mukuru aitungamirira sinagogi, akagumbuka nekuti Jesu akanga arapa paSabata, ndokutaura kuvanhu achiti: “Pane mazuva matanhatu anofanira kuitwa basa;+ saka munofanira kuuya muchirapwa pamazuva iwayo kwete pazuva reSabata.”+ 15  Asi Ishe akamupindura achiti: “Vanyengeri,+ ko imimi hamusununguri here mombe yenyu kana dhongi renyu mudanga paSabata moenda kunozvinwisa mvura?+ 16  Ko mukadzi uyu, anotova mwanasikana waAbrahamu, uyo anga akasungwa naSatani kwemakore 18, anga asingafaniri here kusunungurwa muusungwa uhwu pazuva reSabata?” 17  Paakataura izvi, vese vaimupikisa vakatanga kunyara, asi vanhu vese vakatanga kufara pamusoro pezvinhu zvinoshamisa zvaakaita.+ 18  Saka akaenderera mberi achiti: “Umambo hwaMwari hwakafanana nei, uye ndingahuenzanisa nechii? 19  Hwakafanana netsanga yemasitadhi yakatorwa nemumwe murume akaidyara mumunda make, uye yakakura, ikava muti, shiri dzekudenga dzikavaka matendere pamapazi awo.”+ 20  Uye akatizve: “Umambo hwaMwari ndingahuenzanisa nei? 21  Hwakafanana nembiriso yakatorwa nemumwe mukadzi, akaisanganisa nezviyero zvikuru zvitatu* zvefurawa kusvikira mukanyiwa wese wavira.”+ 22  Uye akafamba achitevedza guta rimwe nerimwe uye musha mumwe nemumwe, achidzidzisa, achienderera mberi nerwendo rwake rwekuJerusarema. 23  Mumwe murume akati kwaari: “Nhai Ishe, panongova nevashoma vachaponeswa here?” Iye akati kwavari: 24  “Rwisai kuti mupinde nesuo rakamanikana,+ nekuti ndinokuudzai kuti vazhinji vachatsvaga kupinda asi vachatadza. 25  Muridzi wemba paachasimuka okiya suo, muchamira kunze muchigogodza, muchiti, ‘Ishe tivhurireiwo.’+ Asi iye achakupindurai achiti: ‘Handizivi kwamunobva.’ 26  Imi muchabva matanga kuti, ‘Taidya tichinwa pamberi penyu, uye maidzidzisa mumigwagwa yedu mikuru.’+ 27  Asi iye achati kwamuri, ‘Handizivi kwamunobva. Ibvai kwandiri, imi mese munoita zvisina kururama!’ 28  Ndipo pamuchachema muri muchirumanisa mazino, pamuchaona Abrahamu, Isaka, Jakobho, nevaprofita vese vari muUmambo hwaMwari, asi imi makandwa kunze.+ 29  Uyezve vanhu vachabva kumabvazuva nekumavirira, uye kuchamhembe nekumaodzanyemba, vogara patafura muUmambo hwaMwari. 30  Uye pane vaya vekupedzisira vachava vekutanga, nevaya vekutanga vachava vekupedzisira.”+ 31  Vamwe vaFarisi vakabva vasvika panguva iyoyo chaiyo vakati kwaari: “Buda muno uende, nekuti Herodhi ari kuda kukuuraya.” 32  Iye akati kwavari: “Endai munoudza gava iroro kuti, ‘Ona! Ndichange ndichidzinga madhimoni nekurapa vanhu nhasi namangwana, uye pazuva rechitatu ndinenge ndapedza.’ 33  Asi ndinofanira kuramba ndichienda nhasi, namangwana, nekuswera mangwana, nekuti hazviiti kuti muprofita aurayirwe kunze kweJerusarema.+ 34  Jerusarema, Jerusarema, mhondi inouraya vaprofita uye inotema nematombo vaya vakatumwa kwairi!+ Ndaida sei kuunganidza vana vako, sekuunganidza kunoita huku nhiyo dzayo pasi pemapapiro ayo! Asi iwe wakanga usingadi.+ 35  Ona! Waramwirwa imba yako.+ Ndinoti kwauri, kubvira zvino hauchazombondioni kusvikira wati: ‘Akakomborerwa munhu anouya muzita raJehovha!’”*+

Mashoko Emuzasi

ChiGir., “nemaseya matatu.” Seya uwandu hwaizadza mudziyo wemarita 7,33. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.