Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 10:1-42

  • Jesu anotuma vanhu 70 (1-12)

  • Ane nhamo maguta asingapfidzi zvivi zvawo (13-16)

  • Vanhu 70 vanodzoka (17-20)

  • Jesu anorumbidza Baba vake nekuti vanoda vanozvininipisa (21-24)

  • Mufananidzo wemuSamariya akanaka (25-37)

  • Jesu anoshanyira Marita naMariya (38-42)

10  Pashure paizvozvo, Ishe akasarudza vamwe 70, akavatuma mberi kwake vari vaviri vaviri+ mumaguta ese nenzvimbo kwaaizoenda.  Akabva ati kwavari: “Kukohwa kukuru zvechokwadi, asi vashandi vashoma. Saka kumbirai Tenzi wekukohwa kuti atumire vashandi vanoita basa rake rekukohwa.+  Chiendai! Onai! Ndiri kukutumai semakwayana ari pakati pemhumhi.+  Musatakura chikwama, kana homwe yezvekudya, kana shangu,+ uye musakwazisa munhu* mumugwagwa.  Kwese kwamunopinda mumba, tangai mati: ‘Rugare ngaruve mumba muno.’+  Uye kana mumba macho muine shamwari yerugare, rugare rwenyu ruchava paari. Asi kana musina, ruchadzokera kwamuri.  Saka garai mumba imomo,+ muchidya nekunwa zvavanokupai,+ nekuti mushandi akakodzera kuwana mubayiro wake.+ Musatama-tama muchibva pane imwe imba muchienda pane imwe.  “Uye kwese kwamunopinda muguta vokugamuchirai, idyai zvamunenge mapiwa  uye rapai vanorwara varimo, muvaudze kuti: ‘Umambo hwaMwari hwaswedera pedyo nemi.’+ 10  Asi kwese kwamunopinda muguta vakasakugamuchirai, endai mumigwagwa yaro mikuru, muti: 11  ‘Tiri kukuzunzirai kunyange guruva rakanamatira patsoka dzedu muguta renyu.+ Asi zivai kuti Umambo hwaMwari hwaswedera pedyo.’ 12  Ndinokuudzai kuti zvichaitika kuSodhomu pazuva iroro zviri nani pane zvichaitika kuguta iroro.+ 13  “Une nhamo iwe Korazini! Une nhamo iwe Bhetisaidha! nekuti dai mabasa esimba akaitika mamuri akanga aitika muTire neSidhoni, maguta aya angadai akapfidza zvivi zvawo kare kare, akagara pasi akapfeka masaga nekuzora madota.+ 14  Saka zvichaitika kuTire neSidhoni pakutongwa zviri nani pane zvichaitika kwamuri. 15  Uye iwe, Kapenaume, uri kuti uchakwidziridzwa kudenga here? Uchadzika kuGuva!* 16  “Wese anokuteererai anonditeererawo.+ Uye wese anokuzvidzai anondizvidzawo. Uye wese anondizvidza anozvidzawo iye akandituma.”+ 17  Vanhu 70 vaya vakazodzoka vachifara, vachiti: “Ishe, kunyange madhimoni anozviisa pasi pedu patinoshandisa zita renyu.”+ 18  Iye akabva ati kwavari: “Ndiri kuona Satani atodonha+ achibva kudenga semheni. 19  Onai! Ndakupai simba rekutsika-tsika nyoka nemarize, uye rekukunda simba rese remuvengi,+ uye hapana kana chichakukuvadzai. 20  Kunyange zvakadaro, musafara pamusoro pekuti mweya inozviisa pasi penyu, asi farai nekuti mazita enyu anyorwa kudenga.”+ 21  Panguva iyoyo mweya mutsvene wakabva waita kuti atange kufara, akati: “Ndinokurumbidzai pachena, Baba, Ishe wedenga nenyika, nekuti makavanza zvinhu izvi kuti zvisatombozivikanwa nevakachenjera nevakadzidza,+ mukazvizarurira vana vadiki. Hongu, Baba, nekuti izvi ndizvo zvakakufadzai.+ 22  “Zvinhu zvese zvakaiswa mumaoko angu naBaba vangu, uye hapana anoziva kuti Mwanakomana ndiani kunze kwaBaba, uye hapana anoziva kuti Baba ndiani, kunze kweMwanakomana+ nemunhu wese uyo Mwanakomana anenge achida kuratidza zvavakaita.”+ 23  Akabva atendeukira kuvadzidzi akavaudza vari vega kuti: “Anofara maziso anoona zvamuri kuona.+ 24  Nekuti ndinoti kwamuri, vaprofita vazhinji nemadzimambo vaida kuona zvinhu zvamuri kuona asi havana kuzviona,+ uye kunzwa zvinhu zvamuri kunzwa asi havana kuzvinzwa.” 25  Mumwe murume ainyatsoziva Mutemo akabva asimuka, kuti amuedze, akati: “Mudzidzisi, ndinofanira kuitei kuti ndigare nhaka yeupenyu husingaperi?”+ 26  Iye akati kwaari: “MuMutemo makanyorwei? Unoverenga sei?” 27  Iye akapindura achiti: “‘Ida Jehovha* Mwari wako nemwoyo wako wese nemweya* wako wese nesimba rako rese nepfungwa dzako dzese’+ uye ‘muvakidzani wako sezvaunozviita.’”+ 28  Akati kwaari: “Wapindura zvakanaka; ramba uchiita izvozvo uye uchawana upenyu.”+ 29  Asi achida kuzviita akarurama,+ murume wacho akati kuna Jesu: “Muvakidzani wangu anombova ani?” 30  Jesu akapindura achiti: “Mumwe murume akanga achibva kuJerusarema achidzika kuJeriko ndokusangana nemakororo, akamutorera zvipfeko zvake nezvinhu zvake, akamurova, akamusiya ava kuda kufa. 31  Zvakangoitikawo kuti mumwe mupristi aidzika nemugwagwa iwoyo, asi paakamuona, akamunyenyeredza. 32  Mumwe muRevhi akapfuurawo nepo, akamuona akamunyenyeredza. 33  Asi mumwe muSamariya+ aifamba nemugwagwa wacho akasvika paaiva uye akasiririswa paakamuona. 34  Saka akaenda paaiva, akadira maronda ake mafuta newaini ndokuasunga. Akabva amukwidza pachipfuwo chake, akaenda naye kuimba yevanenge vari parwendo, akatanga kumupepa. 35  Mangwana acho, akatora madhinari* maviri, akaapa muchengeti weimba yevanenge vari parwendo, akati: ‘Sara uchimuchengeta, uye kana ukashandisa imwe mari pamusoro peyandakupa ndinokubhadhara pandinodzoka.’ 36  Pavatatu ava, unofunga kuti ndeupi akaratidza kuti aiva muvakidzani+ wemurume akarwiswa nemakororo?” 37  Iye akati: “Uya akamunzwira tsitsi.”+ Jesu akabva ati kwaari: “Enda unoita izvozvo.”+ 38  Pavakanga vava kuenda, akapinda mune mumwe musha. Uye mumwe mukadzi ainzi Marita+ akamugamuchira mumba make. 39  Mukadzi uyu aiva nemunin’ina ainzi Mariya, uyo akagara pasi pedyo netsoka dzaShe achiteerera zvaaitaura.* 40  Asi Marita akatsauswa nemabasa akawanda. Saka akaswedera pedyo naye, akati: “Ishe, hamusi kuonawo here kuti Mariya haasi kundibatsira kuita basa? Muudzei auye kuzondibatsira.” 41  Ishe akamupindura achiti: “Marita, Marita, unozvidya mwoyo uye unozvinetsa nezvinhu zvakawanda. 42  Asi panongodiwa zvinhu zvishoma, kana kungoti chimwe chete. Kana ari Mariya, asarudza mugove wakanaka,+ uye haazoutorerwi.”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “musakwazisa munhu muchimumbundira.”
Kana kuti “kuHadhesi!” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
ChiGir., “shoko rake.”