Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Mashoko kuna Tiyofiro (1-4)

  • Gabrieri anotaura nezvekuberekwa kwaJohani Mubhabhatidzi (5-25)

  • Gabrieri anotaura nezvekuberekwa kwaJesu (26-38)

  • Mariya anoshanyira Erizabheti (39-45)

  • Mariya anorumbidza Jehovha (46-56)

  • Johani anoberekwa uye anotumidzwa zita (57-66)

  • Uprofita hwaZekariya (67-80)

 • 2

  • Kuberekwa kwaJesu (1-7)

  • Ngirozi dzinozviratidza kuvafudzi (8-20)

  • Kuchecheudzwa uye kunatswa (21-24)

  • Simiyoni anoona Kristu (25-35)

  • Ana anotaura nezvemwana wacho (36-38)

  • Vanodzokera kuNazareta (39, 40)

  • Jesu ari patemberi aine makore 12 (41-52)

 • 3

  • Panotangira basa raJohani (1, 2)

  • Johani anoparidza nezverubhabhatidzo (3-20)

  • Kubhabhatidzwa kwaJesu (21, 22)

  • Dzinza raJesu Kristu (23-38)

 • 4

  • Dhiyabhorosi anoedza Jesu (1-13)

  • Jesu anotanga kuparidza muGarireya (14, 15)

  • Jesu anorambwa muNazareta (16-30)

  • Musinagogi kuKapenaume (31-37)

  • Amai vemudzimai waSimoni nevamwe vanhu vanoporeswa (38-41)

  • Vanhu vakawanda vanowana Jesu ari kwake ega (42-44)

 • 5

  • Chishamiso chekubata hove; vadzidzi vekutanga (1-11)

  • Munhu ane maperembudzi anoporeswa (12-16)

  • Jesu anoporesa munhu akaoma mutezo (17-26)

  • Jesu anoshevedza Revhi (27-32)

  • Mubvunzo pamusoro pekutsanya (33-39)

 • 6

  • Jesu, “Ishe weSabata” (1-5)

  • Murume ane ruoko rwakakokonyara anoporeswa (6-11)

  • Vaapostora 12 (12-16)

  • Jesu anodzidzisa uye anoporesa (17-19)

  • Mufaro uye nhamo (20-26)

  • Kuda vavengi (27-36)

  • Regai kutonga (37-42)

  • Muti unozivikanwa nemichero yawo (43-45)

  • Imba yakavakwa zvakanaka; imba isina faundesheni yakasimba (46-49)

 • 7

  • Kutenda kwemukuru weuto (1-10)

  • Jesu anomutsa mwanakomana wechirikadzi kuNaini (11-17)

  • Johani Mubhabhatidzi anorumbidzwa (18-30)

  • Chizvarwa chisingateereri chinotsiurwa (31-35)

  • Mukadzi ane zvivi anoregererwa (36-50)

   • Mufananidzo wevanhu vaiva nechikwereti (41-43)

 • 8

  • Vakadzi vaifamba naJesu (1-3)

  • Mufananidzo wemudyari (4-8)

  • Chaiita kuti Jesu ashandise mifananidzo (9, 10)

  • Mufananidzo wemudyari unotsanangurwa (11-15)

  • Rambi harifaniri kufukidzwa (16-18)

  • Amai vaJesu nevanin’ina vake (19-21)

  • Jesu anodzikamisa dutu (22-25)

  • Jesu anodzingira madhimoni munguruve (26-39)

  • Mwanasikana waJairosi; mukadzi anobata nguo yaJesu yekunze (40-56)

 • 9

  • Vane Gumi Nevaviri vanorayiridzwa nezveushumiri (1-6)

  • Herodhi anonetseka nezvaJesu (7-9)

  • Jesu anopa vanhu 5 000 zvekudya (10-17)

  • Petro anotaura kuti Jesu ndiye Kristu (18-20)

  • Jesu anotaura nezverufu rwake (21, 22)

  • Kuva mudzidzi wechokwadi (23-27)

  • Kushanduka kwaJesu (28-36)

  • Mukomana akagarwa nedhimoni anoporeswa (37-43a)

  • Jesu anotaura zvakare nezverufu rwake (43b-45)

  • Vadzidzi vanoitisana nharo dzekuti ndiani mukuru (46-48)

  • Wese asingapesani nesu ari kurutivi rwedu (49, 50)

  • Vanhu vemuSamariya vanoramba Jesu (51-56)

  • Nzira yekutevera nayo Jesu (57-62)

 • 10

  • Jesu anotuma vanhu 70 (1-12)

  • Ane nhamo maguta asingapfidzi zvivi zvawo (13-16)

  • Vanhu 70 vanodzoka (17-20)

  • Jesu anorumbidza Baba vake nekuti vanoda vanozvininipisa (21-24)

  • Mufananidzo wemuSamariya akanaka (25-37)

  • Jesu anoshanyira Marita naMariya (38-42)

 • 11

  • Manyengeterero (1-13)

   • Munyengetero wemuenzaniso (2-4)

  • Madhimoni anodzingwa nemunwe waMwari (14-23)

  • Mweya usina kuchena unodzoka (24-26)

  • Mufaro wechokwadi (27, 28)

  • Chiratidzo chaJona (29-32)

  • Rambi remuviri (33-36)

  • Vane nhamo vanyengeri vezvitendero (37-54)

 • 12

  • Mbiriso yevaFarisi (1-3)

  • Ityai Mwari, kwete vanhu (4-7)

  • Anobvuma kuti anoziva Kristu (8-12)

  • Mufananidzo wemupfumi akapusa (13-21)

  • Regai kuzvidya mwoyo (22-34)

   • Boka diki (32)

  • Kurinda (35-40)

  • Mutariri akatendeka uye mutariri asina kutendeka (41-48)

  • Kwete rugare, asi kupesana (49-53)

  • Munofanira kuongorora zviri kuitika (54-56)

  • Kutaurirana kana matadzirana (57-59)

 • 13

  • Mukasapfidza zvivi zvenyu muchaparadzwa (1-5)

  • Mufananidzo wemuonde usingabereki (6-9)

  • Mukadzi akaremara anoporeswa paSabata (10-17)

  • Mufananidzo wetsanga yemasitadhi uye wembiriso (18-21)

  • Zvinoda kushanda nesimba kuti upinde nepasuo rakamanikana (22-30)

  • Herodhi, “gava iroro” (31-33)

  • Jesu anochema Jerusarema (34, 35)

 • 14

  • Murume aiva nechirwere chekuzvimba muviri anoporeswa paSabata (1-6)

  • Kana wakokwa zvininipise (7-11)

  • Koka vaya vasina chekukubhadhara nacho (12-14)

  • Mufananidzo wevanhu vakakokwa vakapa tuzvikonzero (15-24)

  • Zvinoreva kuva mudzidzi (25-33)

  • Munyu unenge usisavaviri (34, 35)

 • 15

  • Mufananidzo wegwai rakarasika (1-7)

  • Mufananidzo wemukadzi akarasa mari (8-10)

  • Mufananidzo wemwanakomana akarasika (11-32)

 • 16

  • Mufananidzo wemutariri asina kururama (1-13)

   • “Munhu akatendeka pazvinhu zvidiki akatendekawo pazvinhu zvikuru” (10)

  • Mutemo uye Umambo hwaMwari (14-18)

  • Mufananidzo wemupfumi naRazaro (19-31)

 • 17

  • Zvinogumbura, kuregerera, uye kutenda (1-6)

  • Varanda pasina (7-10)

  • Vanhu gumi vane maperembudzi vanoporeswa (11-19)

  • Kuuya kweUmambo hwaMwari (20-37)

   • “Umambo hwaMwari huri pakati penyu” (21)

   • “Yeukai mudzimai waRoti” (32)

 • 18

  • Mufananidzo wechirikadzi inoramba ichikumbira kubatsirwa (1-8)

  • MuFarisi nemuteresi (9-14)

  • Jesu nevana (15-17)

  • Mubvunzo wemutongi akapfuma (18-30)

  • Jesu anotaura zvakare nezverufu rwake (31-34)

  • Bofu rinopemha rinotanga kuona (35-43)

 • 19

  • Jesu anoshanyira Zakeyo (1-10)

  • Mufananidzo wemamaina gumi (11-27)

  • Jesu anopinda muguta achiratidza kukunda (28-40)

  • Jesu anochema Jerusarema (41-44)

  • Jesu anochenesa temberi (45-48)

 • 20

  • Jesu anobvunzwa kuti akapiwa naani mvumo yezvaanoita (1-8)

  • Mufananidzo wevarimi vakaponda vanhu vaitumwa (9-19)

  • Mwari naKesari (20-26)

  • Mubvunzo pamusoro perumuko (27-40)

  • Kristu mwanakomana waDhavhidhi here? (41-44)

  • Kunyeverwa nezvevanyori (45-47)

 • 21

  • Tumari tuviri twechirikadzi murombo (1-4)

  • CHIRATIDZO CHEZVICHAUYA (5-36)

   • Hondo, kudengenyeka kwenyika kukuru, matenda, nzara (10, 11)

   • Jerusarema richakombwa nemauto (20)

   • Nguva yemamwe marudzi (24)

   • Kuuya kweMwanakomana wemunhu (27)

   • Mufananidzo wemuonde (29-33)

   • Rambai makamuka (34-36)

  • Jesu anodzidzisa mutemberi (37, 38)

 • 22

  • Vapristi vanorangana kuuraya Jesu (1-6)

  • Kugadzirira Paseka yekupedzisira (7-13)

  • Kudya kwaShe Kwemanheru kunotangwa (14-20)

  • ‘Mutengesi wangu aneni patafura’ (21-23)

  • Nharo dzakaomarara dzekuti ndiani mukuru (24-27)

  • Sungano yaJesu yeumambo (28-30)

  • Petro anoudzwa kuti acharamba Jesu (31-34)

  • Kukosha kwekugadzirira; mapakatwa maviri (35-38)

  • Munyengetero waJesu muGomo reMiorivhi (39-46)

  • Jesu anosungwa (47-53)

  • Petro anoramba Jesu (54-62)

  • Jesu anosekwa (63-65)

  • Anotongwa neSanihedrini (66-71)

 • 23

  • Jesu anomiswa pamberi paPirato naHerodhi (1-25)

  • Jesu nemakororo maviri vanorovererwa (26-43)

   • “Uchava neni muParadhiso” (43)

  • Kufa kwaJesu (44-49)

  • Kuvigwa kwaJesu (50-56)

 • 24

  • Jesu anomutswa (1-12)

  • Vari mumugwagwa vachienda kuEmausi (13-35)

  • Jesu anozviratidza kuvadzidzi (36-49)

  • Jesu anokwira kudenga (50-53)