Revhitiko 3:1-17

  • Chibayiro cherugare (1-17)

    • Musadya mafuta kana ropa (17)

3  “‘Kana chibayiro chake chiri chibayiro cherugare,*+ uye kana achipa iri mombe, ingava hono kana hadzi, anofanira kuuya neyakanaka pamberi paJehovha.  Anofanira kuisa ruoko rwake pamusoro wechibayiro chake, uye chichaurayirwa pasuo retende rekusanganira; uye vanakomana vaAroni, vapristi, vachasasa ropa racho kumativi ese eatari.  Anofanira kuuya nezvimwe zvinhu zvaanobvisa pachibayiro cherugare kuti chive chibayiro chinopisirwa Jehovha nemoto+ zvinoti: mafuta+ emudumbu, mafuta ese akabatira paura,  uye itsvo mbiri nemafuta ese akadzipoteredza. Paanobvisa itsvo dzacho, achabvisawo mafuta ari pachiropa.+  Vanakomana vaAroni vanofanira kuita kuti zvipfungaire paatari pamusoro pechibayiro chinopiswa chiri pahuni dziri mumoto;+ ichi chibayiro chinopiswa nemoto chinonhuhwirira zvakanaka* kuna Jehovha.+  “‘Kana chibayiro chake chaanopa Jehovha kuti chive chibayiro cherugare chiri chegwai kana mbudzi, chinofanira kunge chakanaka, chingava chikono kana chikadzi.+  Kana chibayiro chake chiri chegwayana, anofanira kuuya nacho pamberi paJehovha.  Anofanira kuisa ruoko rwake pamusoro wechibayiro chake, uye chinofanira kuurayirwa pamberi petende rekusanganira. Vanakomana vaAroni vanofanira kusasa ropa racho kumativi ese eatari.  Achapa mafuta anobva pachibayiro cherugare sechibayiro chinopisirwa Jehovha nemoto.+ Achachekera nechepapfupa remusana muswe wakakora, obvisa mafuta emudumbu, mafuta ese akabatira paura, 10  uye itsvo mbiri nemafuta ese akadzipoteredza. Paanobvisa itsvo dzacho, achabvisawo mafuta ari pachiropa.+ 11  Uye mupristi achaita kuti chipfungaire paatari sezvekudya,* chibayiro chinopisirwa Jehovha nemoto.+ 12  “‘Kana chibayiro chake chiri chembudzi, anofanira kuuya nacho pamberi paJehovha. 13  Anofanira kuisa ruoko rwake pamusoro wacho, uye chinofanira kuurayirwa pamberi petende rekusanganira, uye vanakomana vaAroni vanofanira kusasa ropa racho kumativi ese eatari. 14  Achapa sechibayiro chinopisirwa Jehovha nemoto mafuta emudumbu, mafuta ese akabatira paura,+ 15  uye itsvo mbiri nemafuta ese akadzipoteredza. Paanobvisa itsvo dzacho, achabvisawo mafuta ari pachiropa. 16  Mupristi achaita kuti zvipfungaire paatari sezvekudya,* chibayiro chinopiswa nemoto chinonhuhwirira zvakanaka.* Mafuta ese ndeaJehovha.+ 17  “‘Uyu murau uchagara uripo kwezvizvarwa zvenyu zvese, kwese kwamuchagara: Hamufaniri kudya mafuta kana ropa+ zvachose.’”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “chibayiro chekuwadzana.”
ChiHeb., “zvinozorodza.”
ChiHeb., “chingwa,” kureva, mugove waMwari pachibayiro cherugare.
ChiHeb., “chingwa,” kureva, mugove waMwari pachibayiro cherugare.
ChiHeb., “zvinozorodza.”