Revhitiko 25:1-55

  • Gore reSabata (1-7)

  • Gore reJubheri (8-22)

  • Kudzorerwa kwemunda kana kuti imba (23-34)

  • Kubata varombo zvakanaka (35-38)

  • Mitemo pamusoro pevaranda (39-55)

25  Jehovha akataurazve naMozisi muGomo reSinai, achiti:  “Taura nevaIsraeri, uti kwavari, ‘Kana mazosvika munyika yandichakupai,+ nyika yacho ichachengeta sabata rinoitirwa Jehovha.+  Unofanira kudyara mbeu mumunda mako kwemakore matanhatu, uye unofanira kuchekerera munda wako wemizambiringa kwemakore matanhatu, uye uchakohwa zvibereko zvemunda wacho.+  Asi mugore rechinomwe, panofanira kuitwa sabata rekuzorora zvakakwana renyika, sabata rinoitirwa Jehovha. Haufaniri kudyara mbeu mumunda mako kana kuchekerera munda wako wemizambiringa.  Haufaniri kukohwa zvinosara zvichimera zvega kana makohwa, uye haufaniri kukohwa mazambiringa anomera pamizambiringa isina kuchekererwa. Panofanira kuva negore rekuzorora zvakakwana renyika.  Asi unogona hako kudya zvinomera munyika painenge iri pasabata; iwe, varandarume nevarandakadzi vako, vanhu vako vemaricho, nevatorwa vari kugara newe, munogona henyu kuzvidya,  uyewo zvipfuwo zvako nemhuka dzemusango dziri munyika yako zvinogona kudya. Zvese zvinomera munyika zvinogona kudyiwa.  “‘Muchaverenga masabata manomwe emakore, kureva makore manomwe akapetwa kanomwe, uye masabata manomwe emakore acho achasvika makore 49.  Muchabva maridza hwamanda zvinonzwika mumwedzi wechinomwe, pazuva rechi10 remwedzi wacho; paZuva Rekuyananisira,+ munofanira kuridza hwamanda yacho zvekuti munhu wese ari munyika yenyu anoinzwa. 10  Munofanira kutsaura gore rechi50, mozivisa rusununguko kuvagari vese vari munyika yacho.+ Richava Jubheri kwamuri, uye mumwe nemumwe achadzokera kunhaka yake uye mumwe nemumwe anofanira kudzokera kumhuri yake.+ 11  Gore iroro rechi50 richava reJubheri kwamuri. Hamuzodyari mbeu kana kukohwa zvinosara zvichimera zvega munyika kana kukohwa mazambiringa anomera pamizambiringa isina kuchekererwa.+ 12  Nekuti iJubheri. Rinofanira kuva dzvene kwamuri. Munogona henyu kungodya zvinomera zvega munyika.+ 13  “‘Mugore iri reJubheri, mumwe nemumwe wenyu anofanira kudzokera kunhaka yake.+ 14  Kana ukatengesera mumwe wako chimwe chinhu kana kuti ukatenga chimwe chinhu kwaari, musabiridzirane.+ 15  Unofanira kutenga kune mumwe wako uchifunga nezvekuti pava nemakore mangani Jubheri rapfuura, uye anofanira kukutengesera zvichienderana nemakore asara ekukohwa zvirimwa.+ 16  Kana makore asara akawanda, anofanira kuwedzera mutengo wacho, uye kana ari mashoma, anofanira kudzikisa mutengo wacho, nekuti ari kukutengesera zvichienderana negoho richabuda ipapo. 17  Pakati penyu hapafaniri kuva nemunhu anobiridzira mumwe wake,+ uye munofanira kutya Mwari wenyu,+ nekuti ndini Jehovha Mwari wenyu.+ 18  Kana mukateerera mirau yangu uye mukachengeta mitongo yangu, muchagara munyika yacho musina chinokuwanai.+ 19  Nyika yacho ichabereka zvibereko zvayo,+ uye muchadya muchiguta, mogara imomo musina chinokuwanai.+ 20  “‘Asi kana mukati: “Ko kana tisingadyari mbeu kana kuunganidza zvirimwa zvedu, tichadyei mugore rechi7?”+ 21  Ndichaita kuti chikomborero changu chive pamuri mugore rechi6, uye nyika ichabereka zvibereko zvinokwana makore matatu.+ 22  Muchabva mazodyara mbeu mugore rechi8 uye muchadya zvamakakohwa kare kusvikira mugore rechi9. Muchadya zvamakakohwa kare kusvikira makohwazve. 23  “‘Minda yacho haifaniri kutengeswa zvachose,+ nekuti nyika yacho ndeyangu.+ Nekuti kana ndichikuonai, muri vatorwa uye vanhu vakangopiwa pekugara.+ 24  Munyika yenyu yese, munofanira kupa munhu kodzero yekutengazve munda wake. 25  “‘Kana hama yako ikava murombo zvekuti inofanira kutengesa mumwe munda wayo, mudzikinuri ane ukama hwepedyo nayo anofanira kuuya odzikinura zvakatengeswa nehama yake.+ 26  Kana munhu asina mudzikinuri asi ozopfuma zvekuti anowana mari yekuzvidzikinura, 27  anofanira kuverenga ukoshi hwembesa dzakawanika kubvira paakautengesa, odzorera mari yasara achibvisa pane yaakatanga kutengesa nayo. Kana adaro anogona hake kudzokera kunhaka yake.+ 28  “‘Asi kana akashaya chekuudzikinura nacho, munda wacho ucharamba uri wemunhu akautenga kusvikira mugore reJubheri;+ uye anozoudzoserwa mugore reJubheri, odzokera kunhaka yake.+ 29  “‘Kana munhu akatengesa imba iri muguta rine rusvingo, anoramba aine kodzero yekuidzikinura kwegore rese kubvira panguva yaakaitengesa; acharamba aine kodzero yekuidzikinura+ kwegore rese. 30  Asi kana gore rikapera isina kudzikinurwa, imba yacho iri muguta rine rusvingo icharamba iri nhaka yemunhu akaitenga kwezvizvarwa zvake zvese. Haifaniri kudzoserwa mugore reJubheri. 31  Asi dzimba dzisina rusvingo rwakadzipoteredza dzinofanira kuverengwa seminda yekumamisha. Dzinoramba dziine kodzero yekudzikinurwa, uye dzinofanira kudzoserwa mugore reJubheri. 32  “‘Kana dziri dzimba dzevaRevhi dziri mumaguta avo,+ vaRevhi vacharamba vaine kodzero yekudzidzikinura. 33  Kana muRevhi akatadza kudzikinura imba yake yakatengeswa muguta rine nhaka yake, anofanira kudzoserwa imba yacho mugore reJubheri,+ nekuti dzimba dzemumaguta dzevaRevhi ndidzo nhaka yavo pakati pevaIsraeri.+ 34  Uyezve, mafuro+ akapoteredza maguta avo haafaniri kutengeswa, nekuti inhaka yavo kusvikira nariini. 35  “‘Kana hama yako iri pedyo newe ikava murombo, yotadza kuzviriritira, unofanira kuibatsira+ sekubatsira kwaunoita mutorwa nemunhu akauya kuzogara pakati penyu,+ kuti irambe ichirarama pakati penyu. 36  Usaita kuti akupe mubereko kana kukudzorera zvinhu zvako zvawanda.+ Unofanira kutya Mwari wako,+ uye hama yako ichiramba ichirarama pakati penyu. 37  Usamukweretesa mari kuti azokupa yabereka+ kana kumupa zvekudya kuti azokudzorera zvawanda. 38  Ndini Jehovha Mwari wenyu, akakubudisai munyika yeIjipiti+ kuti ndikupei nyika yeKenani, kuti ndive Mwari wenyu.+ 39  “‘Kana hama yako inogara pedyo newe ikava murombo, yozvitengesa kwauri,+ usaimanikidza kuita basa reuranda.+ 40  Anofanira kubatwa semunhu wemaricho,+ semunhu akauya kuzogara pakati penyu. Anofanira kukushandira kusvikira mugore reJubheri. 41  Zvadaro achakusiya, odzokera kuhama dzake pamwe nevana* vake vaainavo. Anofanira kudzokera kunhaka yemadzitateguru ake.+ 42  Nekuti ivo varanda vangu vandakabudisa munyika yeIjipiti.+ Havafaniri kuzvitengesa sezvinoitwa muranda. 43  Usamuitira utsinye,+ uye unofanira kutya Mwari wako.+ 44  Varandarume nevarandakadzi venyu vanofanira kubva kumarudzi akakupoteredzai, ikoko ndiko kwamunogona kutenga murandarume kana murandakadzi. 45  Munogonawo kutenga vanakomana vevanhu vakauya kuzogara pakati penyu;+ munogona kutenga vana vavo vakazvarirwa munyika yenyu, uye vachava varanda venyu. 46  Munogona kuvapfuudza kuvanakomana venyu vanokuteverai senhaka inogara iripo. Munogona kuvaita vashandi venyu, asi hamufaniri kubata hama dzenyu dzechiIsraeri neutsinye.+ 47  “‘Asi kana zvikaitika kuti mutorwa kana kuti munhu akauya kuzogara pakati penyu anova mupfumi uye hama yako inogara pedyo naye yova murombo, zvekuti inenge ichifanira kuzvitengesa kumutorwa kana kuti kumunhu akauya kuzogara pakati penyu, kana kuti kumumwe munhu wemumhuri yemutorwa wacho, 48  hama yako icharamba iine kodzero yekuzvidzikinura. Mukoma wake kana munin’ina wake anogona kumudzikinura,+ 49  kana kuti anogona kudzikinurwa nababamudiki vake kana mwanakomana wababamudiki vake kana kuti chero hama yake yepedyo, munhu wemumba make. “‘Kana kuti iye wacho akava mupfumi, anogonawo kuzvidzikinura.+ 50  Iye pamwe chete nemunhu akamutenga vanofanira kuverenga kubva panguva yaakazvitengesa kwaari kusvika gore reJubheri,+ uye mari yaakazvitengesa nayo ichaenderana nemakore acho.+ Mari yaakashandira mazuva aaishanda inofanira kuenderana nemari yemunhu wemaricho.+ 51  Kana pachiine makore akawanda asara, anofanira kubhadhara mutengo werudzikinuro unoenderana nemakore acho. 52  Asi kana kwangosara makore mashomanana kuti gore reJubheri risvike, anofanira kuverenga ega makore acho, obhadhara mutengo wekuzvidzikinura zvichienderana nemakore asara. 53  Anofanira kuramba achimushandira gore negore sezvinoita munhu wemaricho; uye unofanira kuva nechokwadi chekuti haamubati zveutsinye.+ 54  Asi kana asingagoni kuzvidzikinura achishandisa nzira idzi, anozosunungurwa mugore reJubheri,+ pamwe nevana* vake vaainavo. 55  “‘Nekuti vaIsraeri varanda vangu. Varanda vangu vandakabudisa munyika yeIjipiti.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “nevanakomana.”
ChiHeb., “nevanakomana.”