Revhitiko 20:1-27

  • Kunamata Moreki; kuita zvemasvikiro (1-6)

  • Ivai vatsvene uye remekedzai vabereki (7-9)

  • Anorara nemunhu zvisingabvumirwe nemutemo uye anorara nemhuka anofanira kuurayiwa (10-21)

  • Rambai muri vatsvene kuti murambe muri munyika yacho (22-26)

  • Masvikiro anofanira kuurayiwa (27)

20  Jehovha akaenderera mberi achitaura naMozisi, achiti:  “Uti kuvaIsraeri, ‘Munhu wese pavaIsraeri, uye mutorwa wese anogara pakati paIsraeri anopa Moreki mumwe wevana vake, anotofanira kuurayiwa.+ Vanhu vemunyika yenyu vanofanira kumutema nematombo kusvikira afa.  Ini ndichatarisa munhu iyeye ndakatsamwa, uye ndichamubvisa pakati pevanhu vake,* nekuti apa Moreki vamwe vana vake uye asvibisa nzvimbo yangu tsvene+ uye ashora zita rangu dzvene.  Kana vanhu vemunyika yacho vakaita sevasingaoni zvinenge zvichiitwa nemunhu iyeye paanopa Moreki vana vake uye vakarega kumuuraya,+  ini ndichabva ndatarisa munhu iyeye pamwe chete nemhuri yake ndakatsamwa.+ Ndichabvisa munhu iyeye pakati pevanhu vake* pamwe nevamwe vese vanenge vabatana naye pakuita unzenza naMoreki.  “‘Kana ari munhu anoenda kumasvikiro+ nekuvafemberi+ kuti aite unzenza hwekunamata navo, ndichatsamwira munhu iyeye, uye ndichamubvisa pakati pevanhu vake.*+  “‘Munofanira kuzvitsaura mova vatsvene,+ nekuti ndini Jehovha Mwari wenyu.  Uye munofanira kuchengeta mirau yangu, muchiitevedzera.+ Ndini Jehovha, ari kukutsvenesai.+  “‘Kana pakava nemunhu anotuka baba vake kana amai vake, anotofanira kuurayiwa.+ Sezvo atuka baba vake kana amai vake, ndiye anenge azviurayisa ega.* 10  “‘Kana ari murume anoita upombwe nemudzimai wemunhu, uya anoita upombwe nemudzimai wemumwe wake, anotofanira kuurayiwa, iye pamwe chete nemukadzi wacho waaita naye upombwe.+ 11  Murume anorara nemudzimai wababa vake anyadzisa baba vake.*+ Vese vari vaviri vanotofanira kuurayiwa. Ndivo vanenge vazviurayisa.* 12  Kana murume akarara nemuroora wake, vese vari vaviri vanotofanira kuurayiwa. Vaita zvinopesana nemasikirwo akaitwa vanhu. Ndivo vanenge vazviurayisa.*+ 13  “‘Kana murume akarara nemunhurume sekurara kunoita murume nemukadzi, vese vari vaviri vaita zvinosemesa.+ Vanotofanira kuurayiwa. Ndivo vanenge vazviurayisa.* 14  “‘Kana murume akatora mukadzi naamai vake, ikoko kuita zvinhu zvakafumuka.*+ Vanofanira kumupisa nemoto pamwe chete nevakadzi vacho,+ kuti tsika dzakafumuka dzirege kuramba dzichiitwa pakati penyu. 15  “‘Kana murume akarara nemhuka, anotofanira kuurayiwa, uye munofanira kuurayawo mhuka yacho.+ 16  Kana mukadzi akaswedera pedyo nemhuka chero ipi zvayo kuti akwirwe nayo,+ munofanira kuuraya mukadzi wacho pamwe chete nemhuka yacho. Anotofanira kuurayiwa pamwe chete nemhuka yacho. Vanhu vacho vanenge vazviurayisa vega.* 17  “‘Kana murume akarara nehanzvadzi yake, mwanasikana wababa vake kana kuti mwanasikana waamai vake, akaona kusapfeka kwake, uye iyewo akaona kusapfeka kwake, zvinonyadzisa.+ Vanofanira kubviswa* pamberi pevanakomana vevanhu vekwavo. Murume wacho anyadzisa hanzvadzi yake.* Anofanira kuzvidavirira kukanganisa kwake. 18  “‘Kana murume akarara nemukadzi ari kumwedzi, murume wacho nemukadzi wacho vafumura panobva ropa rake.+ Vese vari vaviri vanofanira kubviswa pakati pevanhu vekwavo.* 19  “‘Usarara nemunin’ina waamai vako kana hanzvadzi yababa vako, nekuti unenge uchinyadzisa hama yemumba.+ Vanoita izvi vanofanira kuzvidavirira kukanganisa kwavo. 20  Murume anorara nemudzimai wababamudiki vake anyadzisa babamudiki vake.*+ Iye nemukadzi wacho vanofanira kuzvidavirira chivi chavo. Vanofanira kufa vasina mwana. 21  Kana murume akatora mudzimai wemukoma kana munin’ina wake, zvinosemesa.+ Anyadzisa mukoma kana munin’ina wake.* Havafaniri kuva nemwana. 22  “‘Munofanira kuchengeta mirau yangu yese nemitongo yangu yese+ muchiitevedzera,+ kuti nyika yandiri kukuendesai kuti munogara irege kukurutsai.+ 23  Musatevedzera mirau yemarudzi andiri kudzinga pamberi penyu;+ nekuti akaita zvinhu izvi zvese uye ndinoasema.+ 24  Ndokusaka ndakati kwamuri: “Muchatora nyika yavo kuti ive yenyu, uye ini ndichakupai kuti ive yenyu, nyika inoyerera uchi nemukaka.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu, akutsaurai pakati pemamwe marudzi.”+ 25  Munofanira kusiyanisa mhuka dzakachena nedzisina kuchena, shiri dzisina kuchena nedzakachena;+ musaita kuti mhuka kana shiri kana chero chinhu chinokambaira panyika chandakatsaura kwamuri kuti hachina kuchena chikuitei vanhu vanosemesa.+ 26  Munofanira kuva vatsvene kwandiri, nekuti ini, Jehovha, ndiri mutsvene,+ uye ndiri kukutsaurai pakati pemamwe marudzi kuti muve vangu.+ 27  “‘Murume wese kana mukadzi anosvikirwa kana kuti anoita zvekufembera,* anotofanira kuurayiwa.+ Vanhu vanofanira kuvatema nematombo kusvikira vafa. Ndivo vanenge vazviurayisa.’”*

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “ndichamuuraya.”
Kana kuti “Ndichauraya munhu iyeye.”
Kana kuti “ndichauraya mweya iwoyo.”
ChiHeb., “ropa rake riri pamusoro pake.”
ChiHeb., “afukura baba vake.”
ChiHeb., “Ropa ravo riri pamusoro pavo.”
ChiHeb., “Ropa ravo riri pamusoro pavo.”
ChiHeb., “Ropa ravo riri pamusoro pavo.”
Kana kuti “itsika dzinonyadzisa.”
ChiHeb., “Ropa ravo riri pamusoro pavo.”
Kana kuti “kuurayiwa.”
ChiHeb., “afukura hanzvadzi yake.”
Kana kuti “vanofanira kuurayiwa.”
ChiHeb., “afukura babamudiki vake.”
ChiHeb., “Afukura mukoma kana munin’ina wake.”
Kana kuti “ane mudzimu wekufembera.”
ChiHeb., “Ropa ravo riri pamusoro pavo.”