Revhitiko 2:1-16

  • Mupiro wezviyo (1-16)

2  “‘Kana munhu akauya nemupiro wezviyo*+ kuna Jehovha, mupiro wake unofanira kuva wefurawa yakatsetseka, uye anofanira kuudira mafuta, ouisa zvinonhuhwirira zvichena.+  Anofanira kubva auya nawo kuvanakomana vaAroni, vapristi, uye mupristi wacho achanokora furawa yacho yakatsetseka ine mafuta pamwe chete nezvinonhuhwirira zvayo zvese, uye achaita kuti chitsama ichi chipfungaire pamusoro peatari chichimiririra mupiro wabviswa,*+ mupiro unopiswa nemoto unonhuhwirira zvakanaka* kuna Jehovha.  Zvese zvinenge zvasara pamupiro wacho wezviyo ndezvaAroni nevanakomana vake+ kuti chive chinhu chitsvenetsvene+ chinobva pamipiro inopisirwa Jehovha nemoto.  “‘Kana ukauya nemupiro wezviyo wakabikirwa muovheni, mupiro wacho unofanira kuva wefurawa yakatsetseka, zvingwa zveraundi* zvisina mbiriso zvakasanganiswa nemafuta, kana kuti zvingwa zvitete zvisina mbiriso zvakazorwa mafuta.+  “‘Kana mupiro wako uri wezviyo, wakabikirwa pagango,+ unofanira kuva wefurawa yakatsetseka isina mbiriso, yakasanganiswa nemafuta.  Ngaumedurwe-medurwe, woudira mafuta.+ Iwo mupiro wezviyo.  “‘Kana mupiro wako uri wezviyo, wakabikirwa mupani, unofanira kuva wefurawa yakatsetseka nemafuta.  Munofanira kuuya nemupiro wezviyo wakabikwa nezvinhu izvi kuna Jehovha, uye uchapiwa mupristi, uyo achaswedera nawo pedyo neatari.  Uye mupristi achatora mumwe mupiro wacho wezviyo uchimiririra mupiro wese wabviswa*+ oita kuti upfungaire paatari semupiro unopiswa nemoto unonhuhwirira zvakanaka* kuna Jehovha.+ 10  Zvinenge zvasara pamupiro wezviyo ndezvaAroni nevanakomana vake, sechimwe chezvinhu zvitsvenetsvene zvinopiwa Jehovha semupiro unopiswa nemoto.+ 11  “‘Hapana mupiro wezviyo wamunopa Jehovha unofanira kuiswa mbiriso,+ nekuti hamufaniri kuita kuti mbiriso kana uchi zvipfungaire semupiro unopisirwa Jehovha nemoto. 12  “‘Munogona kuuya nazvo kuna Jehovha semupiro wezvibereko zvekutanga,+ asi hazvifaniri kuunzwa paatari semupiro unopiswa unonhuhwirira zvakanaka.* 13  “‘Mupiro wako wese wezviyo unofanira kurungwa nemunyu; uye haufaniri kuita kuti munyu wesungano yaMwari wako ushayikwe pamupiro wako wezviyo. Pese paunounza mupiro wako, uupe pamwe nemunyu.+ 14  “‘Kana uchipa Jehovha mupiro wezviyo wezvibereko zvinotanga kuibva, unofanira kuuya netsanga itsva dzakagochwa, netsanga itsva dzakakuyiwa asi dzisina kuita upfu, semupiro wezviyo zvinotanga kuibva.+ 15  Unofanira kuudira mafuta, wouisa zvinonhuhwirira zvichena. Iwo mupiro wezviyo. 16  Mupristi achaita kuti tsanga idzi dzakakuyiwa asi dzisina kuita upfu uye mafuta pamwe nezvinonhuhwirira zvacho zvipfungaire zvichimiririra mupiro wese wabviswa,*+ kuti zvive mupiro unopisirwa Jehovha nemoto.

Mashoko Emuzasi

Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Kana kuti “chichiyeuchidza nezvemupiro wabviswa.”
ChiHeb., “zvinozorodza.”
Zvingwa izvi zveraundi zvaiva neburi pakati.
Kana kuti “uchiyeuchidza nezvemupiro wabviswa.”
ChiHeb., “zvinozorodza.”
ChiHeb., “zvinozorodza.”
Kana kuti “zvichiyeuchidza nezvemupiro wabviswa.”