Revhitiko 18:1-30

 • Kurara nevanhu kusingabvumirwi uye kurara nemhuka (1-30)

  • Musatevedzera vaKenani (3)

  • Kurara nemunhu weukama (6-18)

  • Kurara nemunhu ari kumwedzi (19)

  • Ungochani (22)

  • Kurara nemhuka (23)

  • ‘Rambai makachena kuti nyika isazokurutsai’ (24-30)

18  Jehovha akaenderera mberi achitaura naMozisi, achiti:  “Taura nevaIsraeri uti kwavari, ‘Ndini Jehovha Mwari wenyu.+  Musaita zvinoitwa nevanhu vemunyika yeIjipiti kwamaigara, uye musaita zvinoitwa nevanhu vemunyika yeKenani, kwandiri kukuendesai.+ Uye musatevedzera mirau yavo.  Munofanira kuchengeta mitongo yangu, uye munofanira kuchengeta mirau yangu moitevedzera.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu.  Munofanira kuchengeta mirau yangu nemitongo yangu; ichaita kuti munhu wese anoichengeta ararame.+ Ndini Jehovha.  “‘Pakati penyu hapafaniri kuva nemunhu anoswedera pedyo nehama yake yepedyo kuti arare nayo.*+ Ndini Jehovha.  Usarara nababa vako, uye usarara naamai vako. Ivo ndiamai vako, uye haufaniri kurara navo.  “‘Usarara nemudzimai wababa vako.+ Unenge uchinyadzisa baba vako.*  “‘Usarara nehanzvadzi yako, angava mwanasikana wababa vako kana kuti mwanasikana waamai vako, pasinei nekuti makaberekwa muimba imwe chete kana kuti hamuna.+ 10  “‘Usarara nemwanasikana wemwanakomana wako kana kuti mwanasikana wemwanasikana wako, nekuti ivo kusapfeka kwako. 11  “‘Usarara nemwanasikana wemudzimai wababa vako, mwana wababa vako, nekuti ihanzvadzi yako. 12  “‘Usarara nehanzvadzi yababa vako. Iyo ihama yepedyo yababa vako.+ 13  “‘Usarara nemukoma kana munin’ina waamai vako, nekuti ihama yepedyo yaamai vako. 14  “‘Usanyadzisa munin’ina wababa vako* nekurara nemudzimai wavo. Ivo ndimainini vako.+ 15  “‘Usarara nemuroora wako.+ Iye mudzimai wemwanakomana wako, saka usarara naye. 16  “‘Usarara nemudzimai wemukoma kana munin’ina wako,+ nekuti unenge uchinyadzisa mukoma kana munin’ina wako.* 17  “‘Usarara nemukadzi pamwe chete nemwanasikana wake.+ Usatora mwanasikana wemwanakomana wake uye mwanasikana wemwanasikana wake kuti urare naye. Ivo ihama dzake dzemumba; iko kuita zvinhu zvakafumuka.* 18  “‘Usatora munin’ina wemudzimai wako kuti ave mudzimai wako wechipiri+ kuti urare naye mukoma wake achiri mupenyu. 19  “‘Usaswedera pedyo nemukadzi kuti urare naye panguva yaanenge asina kuchena ari kumwedzi.+ 20  “‘Usarara nemudzimai wemumwe murume,* uchizvisvibisa.+ 21  “‘Usabvumira kuti vana vako vapirwe* kuna Moreki.+ Usasvibisa zita raMwari wako saizvozvo.+ Ndini Jehovha. 22  “‘Usarara nemunhurume sekurara kwaunoita nemukadzi.+ Zvinosemesa. 23  “‘Murume haafaniri kurara nemhuka kuti asvibiswe nayo; uye mukadzi haafaniri kumira pamberi pemhuka kuti akwirwe nayo.+ Izvi zvinopesana nemasikirwo akaitwa zvinhu. 24  “‘Musazvisvibisa nezvinhu izvi zvese, nekuti marudzi andiri kudzinga pamberi penyu akazvisvibisa nezvinhu izvi.+ 25  Saka nyika yacho haina kuchena, uye ndichairangira kutadza kwayo, yorutsa vagari vayo.+ 26  Asi imi munofanira kuchengeta mirau yangu nemitongo yangu,+ uye hapana anofanira kuita chero chinhu chipi zvacho pazvinhu izvi zvinosemesa, angava munhu wemunyika yenyu kana kuti mutorwa ari kugara pakati penyu.+ 27  Nekuti zvinhu zvese izvi zvinosemesa ndizvo zvaiitwa nevanhu vakatanga kugara munyika yacho imi musati masvika,+ uye iye zvino nyika yacho haina kuchena. 28  Saka nyika yacho haizokurutsai sekurutsa kwaichaita marudzi amuchawana ariko nekuti munenge musina kuisvibisa. 29  Kana pakaita munhu anoita chero chimwe chezvinhu izvi zvinosemesa, wese anenge azviita anofanira kubviswa pakati pevanhu vake.* 30  Munofanira kuita zvandakakurayirai kuti murege kutevedzera tsika dzese dzinosemesa dzaiitwa imi musati mauya,+ kuti murege kuzvisvibisa nadzo. Ndini Jehovha Mwari wenyu.’”

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “kuti aifukure.”
ChiHeb., “Iko kusapfeka kwababa vako.”
ChiHeb., “Usafumura kusapfeka kwemunin’ina wababa vako.”
ChiHeb., “iko kusapfeka kwemukoma kana munin’ina wako.”
Kana kuti “itsika dzinonyadzisa.”
Kana kuti “wemuvakidzani wako; weshamwari yako.”
Kana kuti “vabayirwe.”
Kana kuti “anofanira kuurayiwa.”