Revhitiko 17:1-16

  • Tebhenekeri, pekupisira zvibayiro (1-9)

  • Kurambidzwa kudya ropa (10-14)

  • Zvinofanira kuitwa kana munhu adya mhuka yakafa yega (15, 16)

17  Jehovha akaenderera mberi achitaura naMozisi, achiti:  “Taura naAroni nevanakomana vake nevaIsraeri vese, uti kwavari, ‘Izvi ndizvo zvataurwa naJehovha:  “‘“Kana munhu upi zvake weimba yaIsraeri akaurayira mombe kana gwayana kana mbudzi mumusasa kana kuti kunze kwemusasa,  panzvimbo pekuuya nayo pasuo retende rekusanganira kuti aipe sechibayiro kuna Jehovha pamberi petebhenekeri yaJehovha, munhu iyeye achanzi ane mhosva yekudeura ropa. Adeura ropa, uye munhu iyeye anofanira kubviswa pakati pevanhu vake.*  Izvi zviri kuitirwa kuti vaIsraeri vauye kuna Jehovha, kusuo retende rekusanganira, kumupristi, nezvibayiro zvavari kubayira kusango. Vanofanira kubayira zvibayiro izvi sezvibayiro zverugare kuna Jehovha.+  Uye mupristi achasasa ropa racho paatari yaJehovha iri pasuo retende rekusanganira, oita kuti mafuta acho apfungaire kuti anhuhwirire zvakanaka* kuna Jehovha.+  Saka havafaniri kuramba vachipa zvibayiro zvavo kumadhimoni akaita sembudzi+ avari kuita nawo unzenza.+ Uyu murau uchagara uripo, muzvizvarwa zvenyu zvese.”’  “Unofanira kuti kwavari, ‘Munhu wese weimba yaIsraeri kana kuti mutorwa ari kugara pakati penyu anopa mupiro unopiswa kana kuti chibayiro chinopiswa,  uye asingauyi nacho kusuo retende rekusanganira kuzochipa Jehovha, anofanira kubviswa pakati pevanhu vake.*+ 10  “‘Munhu wese weimba yaIsraeri kana kuti mutorwa ari kugara pakati penyu anodya ropa ripi zvaro,+ ndichatarisa munhu anodya ropa ndakatsamwa, uye ndichamubvisa* pakati pevanhu vake. 11  Nekuti upenyu hwenyama huri muropa,+ uye ini ndakariisa paatari+ kuti imi muzviyananisire,* nekuti ropa ndiro rinoyananisira+ kuburikidza neupenyu huri mariri.* 12  Ndokusaka ndati kuvaIsraeri: “Hapana mumwe wenyu anofanira* kudya ropa, uye hapana mutorwa ari kugara pakati penyu+ anofanira kudya ropa.”+ 13  “‘Kana mumwe wevaIsraeri kana kuti mutorwa ari kugara pakati penyu akaenda kunovhima obata mhuka kana kuti shiri inodyiwa, anofanira kudurura ropa rayo+ orifushira neguruva. 14  Nekuti upenyu hwenyama* yese ndiro ropa rayo, nekuti mariri ndimo mune upenyu.* Saka ndati kuvaIsraeri: “Hamufaniri kudya ropa renyama ipi zvayo, nekuti upenyu hwenyama* yese ndiro ropa rayo. Munhu wese anoridya achaurayiwa.”+ 15  Kana munhu wemunyika yenyu kana kuti mutorwa akadya mhuka yakafa yega kana kuti yakabvamburwa nechikara,+ anofanira kugeza zvipfeko zvake, ogeza muviri nemvura ova asina kuchena kusvikira manheru;+ uye achava akachena. 16  Asi kana akasageza zvipfeko zvake uye akasageza muviri, achazvidavirira pakukanganisa kwake.’”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “anofanira kuurayiwa.”
ChiHeb., “zvinozorodza.”
Kana kuti “anofanira kuurayiwa.”
Kana kuti “ndichamuuraya.”
Kana kuti “muyananisire mweya yenyu.”
Kana kuti “nemweya uri mariri.”
Kana kuti “Hapana mweya unofanira.”
Kana kuti “mweya wenyama.”
Kana kuti “mweya.”
Kana kuti “mweya wenyama.”