Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raRevhitiko

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Chibayiro chinopiswa (1-17)

 • 2

  • Mupiro wezviyo (1-16)

 • 3

  • Chibayiro cherugare (1-17)

   • Musadya mafuta kana ropa (17)

 • 4

  • Chibayiro chechivi (1-35)

 • 5

  • Zvimwe zvivi uye zvibayiro zvaifanira kupiwa (1-6)

   • Kutaura chivi chakaitwa nemumwe munhu (1)

  • Mipiro yaigona kupiwa nevarombo (7-13)

  • Chibayiro chemhosva chemunhu anotadza asingazivi (14-19)

 • 6

  • Mamwe mashoko nezvechibayiro chemhosva (1-7)

  • Zvinoitwa pakupa mipiro (8-30)

   • Chibayiro chinopiswa (8-13)

   • Mupiro wezviyo (14-23)

   • Chibayiro chechivi (24-30)

 • 7

  • Zvinoitwa pakupa mipiro (1-21)

   • Chibayiro chemhosva (1-10)

   • Chibayiro cherugare (11-21)

  • Kurambidzwa kudya mafuta kana kuti ropa (22-27)

  • Mugove wemupristi (28-36)

  • Mhedziso panyaya yemipiro (37, 38)

 • 8

  • Kugadzwa kweupristi hwaAroni (1-36)

 • 9

  • Aroni anopa mipiro (1-24)

 • 10

  • Moto unobva kuna Jehovha unouraya Nadhabhi naAbhihu (1-7)

  • Zvinofanira kuitwa nevapristi panyaya yekunwa nekudya (8-20)

 • 11

  • Mhuka dzakachena nedzisina kuchena (1-47)

 • 12

  • Kucheneswa kwemukadzi pashure pekusununguka (1-8)

 • 13

  • Zvinoitwa kana pakaitika maperembudzi (1-46)

  • Maperembudzi pazvipfeko (47-59)

 • 14

  • Kucheneswa pamaperembudzi (1-32)

  • Kucheneswa kwedzimba dzine maperembudzi (33-57)

 • 15

  • Kusachena kwekubuda zvinoyerera (1-33)

 • 16

  • Zuva Rekuyananisira (1-34)

 • 17

  • Tebhenekeri, pekupisira zvibayiro (1-9)

  • Kurambidzwa kudya ropa (10-14)

  • Zvinofanira kuitwa kana munhu adya mhuka yakafa yega (15, 16)

 • 18

  • Kurara nevanhu kusingabvumirwi uye kurara nemhuka (1-30)

   • Musatevedzera vaKenani (3)

   • Kurara nemunhu weukama (6-18)

   • Kurara nemunhu ari kumwedzi (19)

   • Ungochani (22)

   • Kurara nemhuka (23)

   • ‘Rambai makachena kuti nyika isazokurutsai’ (24-30)

 • 19

  • Mitemo yakasiyana-siyana nezvekuva vatsvene (1-37)

   • Makohwero anofanira kuitwa (9, 10)

   • Kufunga nezvematsi uye mapofu (14)

   • Kutaura zvenhema nezvevamwe (16)

   • Usachengeta chigumbu (18)

   • Kurambidzwa kuita zvemashiripiti uye zvemasvikiro (26, 31)

   • Kuzvicheka-cheka uchizvinyora kunorambidzwa (28)

   • Kuremekedza vakwegura (32)

   • Mabatiro anofanira kuitwa vatorwa (33, 34)

 • 20

  • Kunamata Moreki; kuita zvemasvikiro (1-6)

  • Ivai vatsvene uye remekedzai vabereki (7-9)

  • Anorara nemunhu zvisingabvumirwe nemutemo uye anorara nemhuka anofanira kuurayiwa (10-21)

  • Rambai muri vatsvene kuti murambe muri munyika yacho (22-26)

  • Masvikiro anofanira kuurayiwa (27)

 • 21

  • Vapristi vanofanira kuva vatsvene uye vasina kusvibiswa (1-9)

  • Mupristi mukuru haafaniri kuzvisvibisa (10-15)

  • Vapristi havafaniri kunge vakaremara (16-24)

 • 22

  • Kuchena kwevapristi uye kudya zvinhu zvitsvene (1-16)

  • Mhuka dzakanaka chete ndidzo dzinofanira kupiwa sezvibayiro (17-33)

 • 23

  • Mazuva matsvene nemitambo (1-44)

   • Sabata (3)

   • Paseka (4, 5)

   • Mutambo Wechingwa Chisina Mbiriso (6-8)

   • Mupiro wezvibereko zvekutanga (9-14)

   • Mutambo Wemavhiki (15-21)

   • Makohwero anofanira kuitwa (22)

   • Mutambo Wekurira Kwebhosvo (23-25)

   • Zuva Rekuyananisira (26-32)

   • Mutambo Wematumba (33-43)

 • 24

  • Mafuta emumarambi etebhenekeri (1-4)

  • Zvingwa zvekuratidza (5-9)

  • Munhu akamhura zita raMwari anourayiwa (10-23)

 • 25

  • Gore reSabata (1-7)

  • Gore reJubheri (8-22)

  • Kudzorerwa kwemunda kana kuti imba (23-34)

  • Kubata varombo zvakanaka (35-38)

  • Mitemo pamusoro pevaranda (39-55)

 • 26

  • Siyanai nezvidhori (1, 2)

  • Makomborero ekuteerera (3-13)

  • Kurangirwa kusateerera (14-46)

 • 27

  • Kudzikinurwa kwezvinhu zvinenge zvakaitirwa mhiko (1-27)

  • Zvinhu zvinenge zvakatsaurirwa kuna Jehovha zvachose (28, 29)

  • Kudzikinurwa kwezvegumi (30-34)