Numeri 6:1-27

  • Mhiko yeuNaziri (1-21)

  • Kukomborera vanhu kunoitwa nevapristi (22-27)

6  Jehovha akataurazve naMozisi, achiti:  “Taura nevaIsraeri, uti kwavari, ‘Kana murume kana mukadzi akaita mhiko yakasiyana nedzimwe yekuti ararame semuNaziri*+ kuna Jehovha,  haafaniri kunwa waini nezvimwe zvinwiwa zvinodhaka. Haafaniri kunwa vhiniga yewaini kana vhiniga yezvinwiwa zvese zvinodhaka.+ Haafaniri kunwa chero chinwiwa chinogadzirwa nemazambiringa, kana kudya mazambiringa, angava manyoro kana kuti akaomeswa.  Mazuva ese euNaziri hwake haafaniri kudya chero chinhu chinogadzirwa nemazambiringa, kubvira kumazambiringa asina kuibva, kusvika kumakanda acho.  “‘Mazuva ese emhiko yake yeuNaziri haafaniri kuveura musoro wake nechisvo.+ Anofanira kuramba ari mutsvene nekurega bvudzi remusoro wake richikura kusvikira mazuva aanenge akazvitsaurira kuna Jehovha akwana.  Mazuva ese aanenge akazvitsaurira kuna Jehovha, haafaniri kuswedera pedyo nemunhu akafa.*  Kunyange kana akafirwa nababa vake kana amai vake kana munin’ina wake kana hanzvadzi yake, haafaniri kuzvisvibisa,+ nekuti chiratidzo cheuNaziri kuna Mwari wake chiri pamusoro wake.  “‘Iye mutsvene kuna Jehovha mazuva ese euNaziri hwake.  Asi kana munhu akangoerekana afa ari pedyo naye,+ osvibisa bvudzi rake rinomiririra kutsaurirwa kwaakaitwa kuna Mwari,* anofanira kuveura bvudzi remusoro wake+ zuva raanonzi achena. Anofanira kuriveura pazuva rechinomwe. 10  Uye pazuva rechi8, anofanira kuuya nenjiva mbiri kana kuti hangaiwa diki mbiri kumupristi pasuo retende rekusanganira. 11  Mupristi achabva agadzira imwe yacho kuti ive yechibayiro chechivi uye imwe yacho ive yechibayiro chinopiswa kuitira chivi chake+ chine chekuita nemunhu akafa.* Anofanira kubva aita kuti musoro wake uve mutsvene pazuva iroro. 12  Uye anofanira kuzvitsaurira zvakare kuna Jehovha kuitira mazuva ake euNaziri, uye achaunza gondohwe risati rapfuura gore rimwe chete kuti rive chibayiro chemhosva. Asi mazuva ekare haazoverengwi nekuti iye akasvibisa uNaziri hwake. 13  “‘Uyu ndiwo mutemo pamusoro pemuNaziri: Paanopedza mazuva euNaziri+ hwake, achaunzwa kusuo retende rekusanganira. 14  Ari ikoko anofanira kupa mupiro wake kuna Jehovha: gondohwe rakanaka rimwe chete risati rapfuura gore rimwe chete kuti rive chibayiro chinopiswa,+ gwayana gadzi rakanaka rimwe chete risati rapfuura gore rimwe chete kuti rive chibayiro chechivi,+ gondohwe rimwe chete rakanaka kuti rive chibayiro cherugare,+ 15  tswanda yezvingwa zveraundi* zvisina mbiriso zvefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta, zvingwa zvitete zvisina mbiriso zvakazorwa mafuta, pamwe chete nemupiro wazvo wezviyo*+ nemipiro yezvinwiwa.+ 16  Mupristi achauya nazvo pamberi paJehovha, uye achapa chibayiro chake chechivi nechibayiro chake chinopiswa. 17  Achapa gondohwe kuti rive chibayiro cherugare kuna Jehovha pamwe chete netswanda yezvingwa zvisina mbiriso, uye mupristi achazvipa pamwe chete nemupiro wezviyo+ nemupiro wezvinwiwa. 18  “‘MuNaziri wacho anofanira kubva aveura bvudzi remumusoro make*+ ari pasuo retende rekusanganira, uye achatora bvudzi racho rakakura panguva yake yeuNaziri, oriisa mumoto uri pasi pechibayiro cherugare. 19  Uye mupristi anofanira kutora bandauko regondohwe racho rakabikwa,+ otora mutswanda chingwa cheraundi,* nechingwa chitete chimwe chete chisina mbiriso, ozviisa mumaoko emuNaziri pashure pekunge aveura chiratidzo chake cheuNaziri. 20  Uye mupristi anofanira kuzvivheyesa semupiro unovheyeswa pamberi paJehovha.+ Icho chinhu chitsvene kumupristi, pamwe chete nechityu* chemupiro unovheyeswa uye gumbo remupiro.+ Zvadaro, muNaziri anogona hake kunwa waini. 21  “‘Uyu ndiwo mutemo pamusoro pemuNaziri+ anoita mhiko: Kana akapika kuti anokwanisa kupa Jehovha mupiro unopfuura zvinofanira kubviswa nevaNaziri, anofanira kuita zvaanenge apika achiremekedza mutemo weuNaziri hwake.’” 22  Jehovha akabva ati kuna Mozisi: 23  “Udza Aroni nevanakomana vake kuti, ‘Uku ndiko kukomborera+ kwamunofanira kuita vaIsraeri. Vaudzei kuti: 24  “Jehovha ngaakukomborerei,+ akuchengetei. 25  Jehovha ngaaite kuti chiso chake chipenye kwamuri,+ uye ngaakunzwirei nyasha. 26  Jehovha ngaasimudze chiso chake kwamuri, akupei rugare.”’+ 27  Uye vanofanira kuisa zita rangu pavaIsraeri,+ kuti ndivakomborere.”+

Mashoko Emuzasi

Shoko racho rechiHebheru nderekuti na·zir′, kureva “Akaiswa Pake Ega; Akatsaurwa; Akaparadzaniswa Nevamwe.”
Kana kuti “nemweya.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “osvibisa musoro wake weuNaziri.”
Kana kuti “nemweya.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Zvingwa izvi zveraundi zvaiva neburi pakati.
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Kana kuti “aveura musoro wake weuNaziri.”
Chingwa ichi cheraundi chaiva neburi pakati.
Iyi inyama yepachipfuva pemhuka, panosangana mbabvu.