Numeri 35:1-34

  • Maguta evaRevhi (1-8)

  • Maguta ekupotera (9-34)

35  Jehovha akaenderera mberi achitaura naMozisi murenje reMoabhi pedyo naJodhani+ kuJeriko, achiti:  “Udza vaIsraeri kuti vanofanira kupa vaRevhi maguta ekugara kubva panhaka yavachawana,+ uye kuti vanofanira kupa vaRevhi mafuro akapoteredza maguta acho.+  Vachagara mumaguta acho uye mafuro acho achava ezvipfuwo zvavo, nedzimwe mhuka dzavo dzese, nezvimwewo zvinhu.  Mafuro emaguta amuchapa vaRevhi achange akareba makubhiti* 1 000 kubva parusvingo rweguta achibuda kunze, kupoteredza guta racho rese.  Munofanira kuyera kunze kweguta kurutivi rwekumabvazuva makubhiti 2 000, kurutivi rwekumaodzanyemba makubhiti 2 000, kurutivi rwekumavirira makubhiti 2 000 uye kurutivi rwekuchamhembe makubhiti 2 000, guta riri pakati pacho. Aya ndiwo achava mafuro emaguta avo.  “Muchapa vaRevhi maguta 6 ekupotera,+ kuti munhu anenge auraya mumwe munhu atizire ikoko,+ uyewo mamwe maguta 42.  Maguta ese amunofanira kupa vaRevhi achava maguta 48, pamwe chete nemafuro awo.+  Maguta amuchavapa achatorwa panhaka yevaIsraeri.+ Kune vanenge vakawanda muchatora akawanda, uye kune vanenge vari vashoma muchatora mashoma.+ Dzinza rimwe nerimwe richapa vaRevhi maguta aro zvichienderana nenhaka yarakawana.”  Jehovha akaenderera mberi achitaura naMozisi achiti: 10  “Taura nevaIsraeri uvaudze kuti, ‘Mava kuyambuka Jodhani muchipinda munyika yeKenani.+ 11  Munofanira kusarudza maguta anokuitirai nyore kusvika kuti ave maguta ekupotera, ekuti munhu anenge auraya mumwe munhu* netsaona anotizira kwaari.+ 12  Maguta aya achava nzvimbo dzenyu dzamuchapotera muchitiza mutsivi weropa,+ kuti munhu anenge auraya mumwe munhu arege kuurayiwa asati atongwa neungano.+ 13  Muchaita kuti pave nemaguta 6 ekupotera achashandisirwa izvozvo. 14  Muchaita kuti pave nemaguta matatu kumhiri kuno kwaJodhani+ uye maguta matatu munyika yeKenani+ kuti ave maguta ekupotera. 15  Maguta 6 aya achava ekupotera kuvaIsraeri, kumutorwa,+ nekumunhu anenge achigara pakati pavo, kuti munhu wese anenge auraya mumwe munhu* netsaona atizire ikoko.+ 16  “‘Asi kana achinge akamurova nesimbi akafa, iye imhondi. Mhondi yacho inotofanira kuurayiwa.+ 17  Uye kana achinge akamurova nedombo rinogona kuuraya obva afa, iye imhondi. Mhondi yacho inotofanira kuurayiwa. 18  Uye kana achinge akamurova nechinhu chakagadzirwa nemuti chinogona kuuraya, obva afa, iye imhondi. Mhondi yacho inotofanira kuurayiwa. 19  “‘Mutsivi weropa ndiye anofanira kuuraya mhondi yacho. Kana akasangana nayo, iye pachake ndiye anofanira kuiuraya. 20  Kana akafa nekuti akamusunda nemhaka yekuti aimuvenga kana kuti akamutema nechimwe chinhu nechinangwa chekumukuvadza,*+ 21  kana kuti akamurova neruoko nekuti aimuvenga, obva afa, akamurova wacho anotofanira kuurayiwa. Imhondi. Mutsivi weropa anofanira kuuraya mhondi yacho kana akasangana nayo. 22  “‘Asi kana akamusunda netsaona asingamuvengi kana kuti akakanda chimwe chinhu kwaari asina chinangwa chekumukuvadza,*+ 23  kana kuti akakonzera kuti dombo ridonhere paari asingamuoni uye asingamuvengi kana kuti asingatsvagi kumukuvadza, munhu wacho ofa, 24  ungano inofanira kutonganisa akauraya wacho nemutsivi weropa ichishandisa mitongo iyi.+ 25  Ungano inofanira kununura munhu wacho akauraya mumwe munhu kuti asaurayiwa nemutsivi weropa, yomudzorera kuguta rake rekupotera kwaakanga atizira, uye anofanira kugara imomo kusvikira mupristi mukuru akazodzwa nemafuta matsvene afa.+ 26  “‘Asi kana munhu akauraya mumwe munhu akadarika muganhu weguta rake rekupotera raakatizira kwariri, 27  owanikidzwa nemutsivi weropa ari kunze kwemuganhu weguta rake rekupotera, uye mutsivi weropa omuuraya, iye haana mhosva yekudeura ropa. 28  Nekuti iye anofanira kugara muguta rake rekupotera kusvikira mupristi mukuru afa. Asi kana mupristi mukuru afa, anogona hake kudzokera kunyika yake.+ 29  Zvinhu izvi zvichava murau wenyu uchashandiswa pakutonga muzvizvarwa zvenyu zvese munzvimbo dzenyu dzese dzamunogara. 30  “‘Munhu wese anouraya mumwe munhu* anofanira kuurayiwa semhondi+ kana paine zvapupu;+ asi hapana munhu anofanira* kuurayiwa kana paine chapupu chimwe chete. 31  Hamufaniri kugamuchira rudzikinuro rweupenyu hwemhondi* inofanira kufa, nekuti inotofanira kuurayiwa.+ 32  Uye hamufaniri kugamuchira rudzikinuro rwemunhu anenge atizira kuguta rake rekupotera, muchimubvumira kugarazve munyika yake mupristi mukuru asati afa. 33  “‘Hamufaniri kusvibisa nyika yamunogara, nekuti ropa rinosvibisa nyika,+ uye ropa rakadeurwa harikwanisi kuyananisirwa kunze kwekunge pashandiswa ropa remunhu akarideura.+ 34  Hamufaniri kusvibisa nyika yamunogara, yandiri kugara; nekuti ini, Jehovha, ndiri kugara pakati pevaIsraeri.’”+

Mashoko Emuzasi

Kubhiti rakanga rakaenzana nemasendimita 44,5. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Kana kuti “mweya.”
Kana kuti “mweya.”
ChiHeb., “akaita zvekumuhwandira.”
ChiHeb., “asina kuita zvekumuhwandira.”
Kana kuti “mweya.”
Kana kuti “mweya unofanira.”
Kana kuti “rwemweya wemhondi.”